Πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιον Τσίπραν
Θέμα: « Ἐπικύρωσις συμφωνίας Πρεσπῶν»
31 Ιανουαρίου 2019

  Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

  Ἐξ ἀφορμῆς τῆς μόλις Ὑφ΄ Ὑμῶν ὁλοκληρωθείσης, διὰ τῆς ἐπικυρώσεως τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, προδοσίας τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ Μακεδονικοῦ Πολιτισμοῦ, καίτοι γνωρίζω, ὅτι ἀπευθύνομαι εἰς νοοτροπίαν προσώπου, μὲ δικτατορικὴν συμπεριφορὰν καὶ περιφρόνησιν τῆς λαϊκῆς βουλήσεως, ἀνεπίδεκτον ἀποδοχῆς ἄλλης γνώμης καὶ συμβουλῆς, γνωρίζω Ὑμῖν τὰ κάτωθι:

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρὸς τὴν Α.Θ.Παναγιότητα τὸν Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ Θέμα: «Ἐπίκαιρα Ἐθνικὰ καὶ Ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα» 10 Νοεμβρίου 2018

Λόγῳ τῆς ἐπιθετικῆς δραστηριότητος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, πρὸς ἀφανισμὸν ἀμφοτέρων, ὁ γράφων ἐκφράζει πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην τὴν ἀπορίαν του διὰ τὴν σιγὴν του ἐν προκειμένῳ, καὶ ὑπενθυμίζει τὰς εὐθύνας Του διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς σχέσεὼς του μὲ τὴν Ὀρθδοξίαν. Ἐν συνεχείᾳ ὑπενθυμίζει Αὐτῷ τὴν ὑποχρέωσὶν Του νὰ διακρατήσῃ τὴν ἐνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἑκκλησίας.

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρὸς τὸν κ. Γεώργιον Παπανδρέου πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος

Θέμα:
Α. Σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας-Παγκοσμιοποίησις
Β. Δημογραφικὸν πρόβλημα
Γ. ’Εκπαιδευτική – Γλωσσικὴ Πολιτικὴ.
Δ. ’Αναβάθμιση τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων
Ε. Τρομοκρατία
19 Ιουλίου 2018

Τὸ κείμενον αὐτὸ ἀπεστάλη δὶς εἰς τὸν κ. Γεώργιον Παπανδρέου ὅτε ἦτο ἀντιπολίτευσις καὶ μετὰ ταῦτα ὅτε ἐξελέγη πρωθυπουργὸς. Τὸ περιεχόμενὸν του θεωρεῖται καὶ σήμερον ἐπίκαιρον διὸ καὶ δίδεται εἰς τὴν δημοσιότητα.

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ