Πρὸς τὴν Σεπτὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς»
24 Νοεμβρίου 2019

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 1.9.2019 Τ.Θ. 73   63086 Καρυαὶ Ἅγιον Ὄρος Ἄθω Ἀριθμὸς πρωτ. 95    1. Τῷ ΜακαριωτάτῳἈρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶνκ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩι2. Τῇ Σεπτῇ Ἱεραρχίᾳτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς» Μακαριώτατε, Σεπτοὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἀναφορικῶς μὲ […]

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ἐξοχώτατον κύριον Προκόπιον Παυλόπουλον
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
Θέμα: «Ἡ ἐπικύρωσις τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»
1 Φεβρουαρίου 2019

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, …

…Εἶσθε Πρόεδρος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἢ μόνον 153 προδοτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ τοῦ ἑαυτοῦ των, διότι ἔτσι ἀντιλαμβάνονται δυστυχῶς τὴν βουλευτικὴν ἰδιότητα; …

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιον Τσίπραν
Θέμα: « Ἐπικύρωσις συμφωνίας Πρεσπῶν»
31 Ιανουαρίου 2019

  Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

  Ἐξ ἀφορμῆς τῆς μόλις Ὑφ΄ Ὑμῶν ὁλοκληρωθείσης, διὰ τῆς ἐπικυρώσεως τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, προδοσίας τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ Μακεδονικοῦ Πολιτισμοῦ, καίτοι γνωρίζω, ὅτι ἀπευθύνομαι εἰς νοοτροπίαν προσώπου, μὲ δικτατορικὴν συμπεριφορὰν καὶ περιφρόνησιν τῆς λαϊκῆς βουλήσεως, ἀνεπίδεκτον ἀποδοχῆς ἄλλης γνώμης καὶ συμβουλῆς, γνωρίζω Ὑμῖν τὰ κάτωθι:

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ