Πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος ἀναφερομένη εἰς τὸ ὑπὸ ἀναθεώρησιν Σύνταγμα 26 Νοεμβρίου 2018

Ἡ σιωπὴ τοῦ Πατριάρχου μέχρι σήμερον διὰ τὰ ἐν Ἑλλάδι συμβαίνοντα, εἶχε προξενήσει θλίψιν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν. Ἡ δημοσίευσις σήμερον τῆς Πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς ὑπ’ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 715/1-8-2017, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ὑπὸ ἀναθεώρησιν Σύνταγμα, ἀνεπτέρωσε τὰς ἐλπίδας καὶ ηὔξησε τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Καθηκόντως περιχαρεῖς δημοσιεύομεν ταύτην καὶ ἀναμένομεν νὰ ἀπευθύνῃ καὶ ἀναλόγους ἐπιστολὰς καὶ διὰ τὰ λοιπὰ θέματα, τὰ ὁποῖα ἐθίξαμεν εἰς τὴν Παναγιότητὰ Του, εἰς τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 77/15-8-2018 ἡμετέραν ἐπιστολὴν. Ἐλπίζομεν ἡ Πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ νὰ προβληματίσῃ, τόσον τὸν κ. Πρωθυπουργὸν, ὅσον καὶ τὸν Μ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, ὥστε νὰ ἀναθεωρήσουν ἀμφότεροι τὰς πεπλανημένας θέσεις των, δι’ὧν ἐπιδιώκουν νὰ καταστήσουν τὴν Ἑλλάδα οὐδετερόθρησκον κράτος. Ὁμοίως ἐλπίζομεν ἡ Ἑλλαδικὴ Ἱεραρχία νὰ προβληματισθῇ θετικῶς ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς καὶ νὰ ἀπορρίψῃ ὁμοφώνως τὸ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ἐπιδιωκόμενον οὐδετερόθρησκον κράτος.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἀναθεώρησις τοῡ Συντάγματος – Περιουσία 15 Νοεμβρίου 2018

Εν Αγίω Όρει τη 9-11-2018 Θέμα: Αναθεώρησις του Συντάγματος – Περιουσία Σεβασμιώτατοι Άγιοι Πατέρες, Βαθυσεβάστως κοινοποιώ Υμίν το υπ’ αρ. πρωτ. 84/9-11-2018 ημέτερον Γράμμα προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον, στηλιτεύων την κατάφασίν του, ίνα η Ελλάς γίνη «ουδετερόθρησκον κράτος», δια πρώτην φοράν εις την ιστορίαν των τεσσάρων χιλιετιών της ιστορίας […]

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πρὸς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Κρήτης: “Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος εἶναι σοφὸς καθοδηγητὴς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀποτελεσματικὸς καὶ διακριτικὸς διὰ τὸ συμφέρον τῆς Ἑκκλησίας;” 10 Νοεμβρίου 2018

Ὁ γράφων διὰ τοῦ παρόντος γράμματος προειδοποιεῖ τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Κρήτης νὰ μὴ ἐμπιστεύηται τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, διότι ἡ τακτικὴ του εἰς τὴν Ἑκκλησίαν εἶναι ἀμφιλεγόμενος. Δίδει τὴν ἐντύπωσιν μὲ τὰς ἐνεργείας του, ὅτι εἶναι ὄργανον τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, διὰ τὴν διάζευξιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν δημόσιον βίον τῆς χώρας.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ