3 Οκτωβρίου 2019

Ἡ προσήλωσις τῶν δικαστῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας εἰς τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας καὶ ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν.
Ἡ λανθασμένη ἀντιμετώπισις τοῦ θέματος ἀπὸ μερίδα Ἀρχιερέων καὶ Θεολόγων, λόγῳ ἐλλείψεως Ὀρθοδόξων πνευματικῶν καὶ ποιμαντικῶν ἐκκλησιολογικῶν κριτηρίων.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θέμα :
1. Ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος
2. Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία
3. Κοινοτικὸν σύστημα αὐτοδιοικήσεως
7 Φεβρουαρίου 2019

Ὁ Ἑλληνισμὸς εἰς τὸν διαχρονικὸν Πολιτισμόν του, ἔσχε ὡς σύστημα τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, τὸ κοινοτικὸν σύστημα – ἐνορίαν.
Τὸ σύστημα τοῦτο εἶχε πλήρη διοικητικὴν καὶ οἰκονομικὴν αὐτοτέλειαν, ἀπὸ οἱανδήποτε ἀρχήν. Εἰς τὸ σύστημα τοῦτο ἡ Κοινότης διὰ τῶν ἐκπροσώπων της καὶ ἡ Ἐκκλησία, διὰ τοῦ ἱερέως, τοῦ κανονικοῦ ἱερέως, μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, …
…..ἀπέκτησε οἰκονομικὴν αὐτοδυναμίαν, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν μελῶν τῆς κοινότητος καὶ τῆς ἐνορίας, ἐλεγχόμενον διὰ τῶν αὐτοδιοικητικῶν ὀργάνων του.
Τὸ κοινοτικὸν σύστημα ἔσωσε τὸν Ἑλληνισμὸν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, εἴτε ἐντός, εἴτε ἐκτὸς τῶν συνόρων…
Ἡ δημιουργία ἑνὸς ὑπερταμείου ἀξιοποιήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας….προσιδιάζει εἰς τὸ σύστημα τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων,τὰ ὁποῖα ἀπέτυχον,…τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καὶ τῆς ἀρρωστημένης Παγκοσμιοποιήσεως…

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος ἀναφερομένη εἰς τὸ ὑπὸ ἀναθεώρησιν Σύνταγμα 26 Νοεμβρίου 2018

Ἡ σιωπὴ τοῦ Πατριάρχου μέχρι σήμερον διὰ τὰ ἐν Ἑλλάδι συμβαίνοντα, εἶχε προξενήσει θλίψιν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν. Ἡ δημοσίευσις σήμερον τῆς Πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς ὑπ’ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 715/1-8-2017, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ὑπὸ ἀναθεώρησιν Σύνταγμα, ἀνεπτέρωσε τὰς ἐλπίδας καὶ ηὔξησε τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Καθηκόντως περιχαρεῖς δημοσιεύομεν ταύτην καὶ ἀναμένομεν νὰ ἀπευθύνῃ καὶ ἀναλόγους ἐπιστολὰς καὶ διὰ τὰ λοιπὰ θέματα, τὰ ὁποῖα ἐθίξαμεν εἰς τὴν Παναγιότητὰ Του, εἰς τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 77/15-8-2018 ἡμετέραν ἐπιστολὴν. Ἐλπίζομεν ἡ Πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ νὰ προβληματίσῃ, τόσον τὸν κ. Πρωθυπουργὸν, ὅσον καὶ τὸν Μ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, ὥστε νὰ ἀναθεωρήσουν ἀμφότεροι τὰς πεπλανημένας θέσεις των, δι’ὧν ἐπιδιώκουν νὰ καταστήσουν τὴν Ἑλλάδα οὐδετερόθρησκον κράτος. Ὁμοίως ἐλπίζομεν ἡ Ἑλλαδικὴ Ἱεραρχία νὰ προβληματισθῇ θετικῶς ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς καὶ νὰ ἀπορρίψῃ ὁμοφώνως τὸ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ἐπιδιωκόμενον οὐδετερόθρησκον κράτος.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ