Θέμα: «Ἐσχατολογικὰ σημεῖα» 25 Ιανουαρίου 2024

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 7/20 -1-2024 Ἀρ. πρωτ. 106 Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜῼ καὶ τῇ Σεπτῇ Ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἐσχατολογικὰ σημεῖα» Α. «πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκᾶ, ιη΄, 8) Β. «αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν […]

3 Οκτωβρίου 2019

Ἡ προσήλωσις τῶν δικαστῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας εἰς τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας καὶ ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν.
Ἡ λανθασμένη ἀντιμετώπισις τοῦ θέματος ἀπὸ μερίδα Ἀρχιερέων καὶ Θεολόγων, λόγῳ ἐλλείψεως Ὀρθοδόξων πνευματικῶν καὶ ποιμαντικῶν ἐκκλησιολογικῶν κριτηρίων.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θέμα :
1. Ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος
2. Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία
3. Κοινοτικὸν σύστημα αὐτοδιοικήσεως
7 Φεβρουαρίου 2019

Ὁ Ἑλληνισμὸς εἰς τὸν διαχρονικὸν Πολιτισμόν του, ἔσχε ὡς σύστημα τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, τὸ κοινοτικὸν σύστημα – ἐνορίαν.
Τὸ σύστημα τοῦτο εἶχε πλήρη διοικητικὴν καὶ οἰκονομικὴν αὐτοτέλειαν, ἀπὸ οἱανδήποτε ἀρχήν. Εἰς τὸ σύστημα τοῦτο ἡ Κοινότης διὰ τῶν ἐκπροσώπων της καὶ ἡ Ἐκκλησία, διὰ τοῦ ἱερέως, τοῦ κανονικοῦ ἱερέως, μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, …
…..ἀπέκτησε οἰκονομικὴν αὐτοδυναμίαν, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν μελῶν τῆς κοινότητος καὶ τῆς ἐνορίας, ἐλεγχόμενον διὰ τῶν αὐτοδιοικητικῶν ὀργάνων του.
Τὸ κοινοτικὸν σύστημα ἔσωσε τὸν Ἑλληνισμὸν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, εἴτε ἐντός, εἴτε ἐκτὸς τῶν συνόρων…
Ἡ δημιουργία ἑνὸς ὑπερταμείου ἀξιοποιήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας….προσιδιάζει εἰς τὸ σύστημα τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων,τὰ ὁποῖα ἀπέτυχον,…τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καὶ τῆς ἀρρωστημένης Παγκοσμιοποιήσεως…

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ