ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΕΝΤΑΣ
ὑπὸ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ τοῦ Φιλαδέλφου, τέως Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Κοινότητος.
15 Μαΐου 2020

Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς ὅσους ἀνέγνωσαν εἰς τὸ διαδίκτυον τὸ ὑπ΄ ἀρ. 268/27-3-2020 σεπτὸν Πατριαρχικὸν Γράμμα πρὸς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κουτλουμουσίου ὡς καὶ τὴν ὑπ΄ ἀριθμ. 750/28-3-2020 ἐπιστολὴν τῶν βοηθῶν ἐπισκόπων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας. Τὰ δύο ταῦτα γράμματα σχετίζονται μὲ τὸ ἄρθρον μου: «ὅταν οἱ φύλακες γίνωνται προδόται…» τῆς 14-2-2020 εἰς τὸν Ο.Τ.

Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Μακάριος καί ἡ βράβευσις τοῦ γερουσιαστοῦ A. Bragg, ὑπερμάχου τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς, ὁ τοῦ Φιλαδέλφου.
16 Φεβρουαρίου 2020

Ὅταν οἱ φύλακες γίνωνται προδόται, οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων λύκοι,
σκότος ἀντὶ φωτός, καὶ μεμωραμένον ἅλας. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς βραβεύσεως
τοῦ ὑπερμάχου καὶ ψηφίσαντος τὸν ἄθεσμον Γάμον
τῶν ὁμοφυλοφίλων Γερουσιαστοῦ A. Bragg, ὑπὸ τοῦ Αὐστραλίας Μακαρίου
 
Γράφει ὁ τέως Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους,
Ἱερομόναχος Δαμασκηνός

Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑ

“Σκόπια καὶ Ἐκκλησιαστικὸν Σχῖσμα” 12 Ιουλίου 2018

Διὰ νὰ ἀξιολογήσῃ τις τὴν κατάστασιν τῶν Σκοπίων εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ Σχῖσμα τῆς ψευδομακεδονικῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νὰ γνωρίζῃ τὴν ἱστορίαν τοῦ Σκοπιανοῦ ζητήματος, ἵνα μὴ ὁδηγήσῃ τὴν κοινὴν γνώμην εἰς ἐσφαλμένα συμπεράσματα.

Τὰ Σκόπια τελοῦν σὲ σχῖσμα μὲ ὅλας τὰς ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ ἔτος 1967, ὅτε ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας.

Ἐχρησιμοποίησαν τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχῖσμα διὰ νὰ θεμελιώσουν τὸ ψευδεπίγραφον Μακεδονικὸν Ἔθνος καὶ προσέκρουσαν εὐθέως πρὸς τὴν ἐν Κων/πόλει Σύνοδον τοῦ 1872 μ.Χ., ἥτις κατεδίκασεν τὸν ἐθνοφυλετισμόν, ὡς βάσιν δημιουργίας αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας καὶ κράτους.

Ἐξεμεταλλεύθησαν τὴν ὀρθοδοξίαν, διὰ νὰ οἰκοδομήσουν τὴν ψευδομακεδονικὴν ἐθνότητα, ὡς δῆθεν ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων καὶ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.

Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑ