Θέμα: «Ἐσχατολογικὰ σημεῖα» 25 Ιανουαρίου 2024

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 7/20 -1-2024

Ἀρ. πρωτ. 106

Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν

καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜῼ καὶ τῇ Σεπτῇ

Ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

«Ἐσχατολογικὰ σημεῖα»

Α. «πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκᾶ, ιη΄, 8)

Β. «αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι…» (Πρὸς Ρωμαίους β΄, 26-27.)

Γ. « καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου… ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λὼτ … ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας, κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται». (Λουκ. ιζ΄26-30).

Δ. «ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος… σεισμοὶ τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι…ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον.» (Λουκ. κα΄, 10-13)

Ε. «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου…ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν». (Λουκ. κα΄, 16-19.)

Στ. «τὰ πονηρὰ πάθη καὶ τὰ δυσσεβῆ δόγματα δι’ ἀλλήλων εἰσάγεται, λαβόντα χώραν ὑπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ δικαίας ἐγκαταλείψεως». (Γρηγ. Παλαμᾶς, Ὁμιλίαι, τόμος στ΄, ἔκδ. Κυρομάνος, Ὁμιλία η΄, σελ. 113, στίχ. 140-141.)

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Σεπτοὶ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Τὸ ὅτι οἰκοδομεῖται τὸ κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς μας εἶναι ἀρχιτέκτων τοῦ Ἀθέου καὶ Ἀντιχρίστου κράτους δὲν ὑπάρχει οὐδεμία πλέον ἀμφιβολία. ΄Ὅσοι δὲν τὸ βλέπουν, ἐν σκότει διαπορεύονται, κἄν βασιλεῖς, κἄν Πατριάρχαι, κἄν Ἀρχιεπίσκοποι, κἄν Ἀρχιερεῖς, κἄν ἱερεῖς, κἄν Μονάζοντες, κἄν «Θεολόγοι», κἄν λαϊκοί, ἄνδρες, εἴτε γυναῖκες, ἵνα ἐκφρασθῶμεν κατὰ τὸν μέγαν ἐν ἁγίοις Συμεὼν τὸν Νέον Θεολόγον.

Ἔσφαλον καὶ οἱ συντάξαντες τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς 6-9-2023 τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παράγρ. 3, περὶ ταυτοτήτων, διότι δὲν ἐξηρεύνησαν εἰς βάθος τὸ θέμα, μὲ συνεργασίαν εἰδικῶν. Εἰδικώτερον ἡ φράσις, «ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία, αἱ ὑπηρεσίες της καὶ ἡ ἑκάστοτε ἐκλεγμένη κυβέρνηση δὲν εἶναι ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου», εἶναι λανθασμένη. (περιοδ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, τεῦχος 8 Αὔγ. – Σεπτ. 2023, σελ. 928)

Τὰ πράγματα ἀποδεικνύουν, ὅτι τινὲς ἐκ τῶν κυβερνώντων εἶναι ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ κατευθύνονται ἀπὸ τὴν Παγκοσμιοποίησιν καὶ τὴν Νέαν Τάξιν πρα­γμάτων.

Πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι καὶ ὁ κ. Τσίπρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ καὶ ὁ νῦν Πρωθυπουργὸς κ. Μητσοτάκης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ.

Τί θεωρεῖτε, ἅγιοι Πατέρες, ὅτι θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος, ὅταν ἔλθῃ ὁ καιρός του; Μόνον ὁ ἀριθμὸς χξστ΄; (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ιγ΄, 18).

Θὰ εἶναι ἀναμφιβόλως ὄχι μόνον ἡ παραποίησις τοῦ δόγματος, ἀλλὰ καὶ ὁ ἄνομος βίος ὡς καὶ ὁ διωγμὸς τῶν εὐσεβῶν καὶ ἡ ἀστυνόμευσις τῆς ζωῆς των. «Ἡμέραι Νῶε καὶ Λώτ». Ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἐξαγγείλουν καὶ τὸ πλαστικὸν ἠλεκτρονικὸν χρῆμα, πού θὰ ὁδηγήσῃ εἰς τὸν ἀριθμὸν τῆς Ἀποκαλύψεως, χξστ΄ (Ἀποκ. ιγ΄, 18).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ τὸ Σύνολον τῶν Προφητῶν ἡτοίμασαν διὰ τοῦ κηρύγματος τῆς Μετανοίας τὴν ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ διεφθαρμένοι πολιτικοί, κυρίως τοῦ Δυτικοῦ ἡμισφαιρίου, οἱ κατευθυνόμενοι ἀπὸ τὰ διεφθαρμένα σκοτεινὰ κέντρα τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς κατευθύνουν τὸ ἔσχατον τῶν κακῶν, τὸν Σοδομιτισμόν, ὡς «δικαίωμα», διὰ νὰ διαφθείρουν τὸ χριστιανικὸν ἦθος καὶ νὰ καταστρέψουν τὸν Τίμιον Γάμον ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ὅστις ὁδηγεῖ εἰς τὴν παιδοποιίαν, διότι τὰ κέντρα αὐτὰ θέλουν νὰ μειώσουν τὸν πληθυσμὸν τοῦ πλανήτου καὶ νὰ τὸν μεταβάλλουν εἰς Σόδομα καὶ Γόμορρα.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀποδείξατε ὅτι εἶσθε διάδοχοι τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συν­όδων καὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ τῶν ὁσίων Παρθένων τῆς ἐρήμου, ἀνδρῶν καὶ Μητέρων γυναικῶν. Μὴ ἀφήσετε τὴν ποίμνην τοῦ Χριστοῦ νὰ τὴν καταστρέψουν, τοὐλάχιστον ἐν Ἑλλάδι, ὑποκριταὶ καὶ ψευδεῖς χριστιανοὶ πολιτικοί, ὄργανα τῆς Νέας Τάξεως τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, χείρονες τῶν δαιμόνων.

Αἱ δυνάμεις αὗται, ὡς διαπιστώνομεν ἐν τῇ πλειονότητι τοῦ Πολιτικοῦ βίου τῆς χώρας, δὲν σέβονται τὴν Δημοκρατίαν, τὴν λαϊκὴν κυριαρχίαν, εἶναι χειρότεροι στυγνῶν δικτατόρων καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν Μπολσεβίκων, δὲν ἔχουν ἠθικάς ἀναστολάς, ὁδηγοῦν τὰς νέας γενεάς εἰς τὸ χάος, τὴν ἀποκτήνωσιν, χωρὶς ἰδανικά, χωρὶς νόημα εἰς τὴν ζωήν.

Ὁ κ. Μητσοτάκης δὲν εἶναι χριστιανός. Καὶ ὄχι μόνον. Ὡς αὐταρχικὸς καὶ ἰταμὸς δικτάτωρ, δὲν ὑπολογίζει τὸ κοινοβούλιον. Δὲν ἐρωτᾶ, ὅταν ἀφοπλίζη τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου, διὰ νὰ στείλη τὰ ὅπλα εἰς τὸν ἐλεεινὸν πόλεμον ἐν Οὐκρανίᾳ. Τὴν εὐθύνην διὰ τὴν διεξαγωγὴν τοῦ πολέμου, φέρουν οἱ ἀσύνετοι καὶ ἄφρονες ἡγέται τῆς Δύσεως πρωτίστως, ἀπὸ τὸν ἀμυνόμενον ὑπαρξιακῶς διὰ τὴν Ρωσίαν κ. Πούτιν.

Ὄχι μόνον ἔδοσε βάσεις, κάθε σπιθαμὴν τῆς Ἑλλάδος ὁ κ. Μητσοτάκης εἰς τὴν διεφθαρμένην ἡγεσίαν τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς φόνους εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν, γίνεται αἰτία, καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαός, ποὺ τὸν ἀνέχεται, νὰ χρεώνεται τὰ ἐγκλήματα τοῦ πολέμου, διότι δὲν ἀντιδρᾷ.

Τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ διὰ τὸν Πόλεμον εἰς τὴν Παλαιστίνην. Ἡ εὐθύνη βαρύνει ἀμφοτέρας τὰς ἀντιμαχομένας μερίδας.

Ἠρώτησεν ὁ κ. Μητσοτάκης τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, ἐὰν συμφωνῇ μὲ ὅσα γίνονται σήμερον τόσον εἰς Οὐκρανίαν, ὅσον καὶ εἰς Γάζαν; Διατὶ ἐνεργεῖ, χωρὶς οὐδὲ κἄν νὰ ἐρωτήση, ἕνα κοιμισμένον ἀπὸ τὴν διεφθαρμένην συνείδησιν, εὐτυχῶς οὐχὶ τοῦ συνόλου, ἀλλὰ πάντως τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας βουλευτῶν τοῦ Κοινοβουλίου;

Οἱ διεφθαρμένοι ἐπαγγελματίαι Πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος τῶν τελευταίων δεκαετιῶν κατέστρεψαν τὴν οἰκονομίαν τῆς χώρας, χωρὶς νὰ αἰσθανθοῦν, ὡς πωρωμένοι, νὰ εἴπουν ἕνα συγγνώμη εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν.

Ὁ κ. Μητσοτάκης πληρώνει τὰ ἰδιωτικὰ κανάλια νὰ λέγουν ψέματα. Αὐτὸ οὔτε ὁ διάβολος δὲν τὸν εἶχε σκεφθῇ.

Ὁμιλεῖ δι’ ἀνθρώπινα δικαιώματα δι’ ἀνθρώπους ἀξιολύπητους καὶ ἀσθενεῖς, ποὺ δὲν γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἄρρωστοι καὶ πράττουν τὸ κακόν, χωρὶς νὰ ἀναζητήσουν θεραπείαν διὰ τῆς μετανοίας;

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἔχει καταργήσει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος.

Ἀγνοεῖ τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμὸν χιλιάδων ἐτῶν, δηλαδὴ τὴν συμπόρευσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ νομίζει ὅτι τώρα ἀνακέλυψε τρωτά, διὰ νὰ τὰ διορθώσῃ.

Παρακολουθεῖ ὅλους κατασκοπευτικῶς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του.

Τὸν κατηγοροῦν ἄνδρες εἰδήμονες γεωπολιτικοί, ὅτι ἐνεργεῖ μυστικά, διὰ νὰ εἶναι ἀρεστὸς εἰς τοὺς ἀχαρίστους καὶ διεφθαρμένους Ἀμερικανούς, νὰ καταργήση διεθνεῖς συνθῆκες, ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐθνικὴν κυριαρχίαν εἰς τὸ Αἰγαῖον.

Εἶναι δειλὸς καὶ ἀνίκανος νὰ ἐπεκτείνη τὰ χωρικὰ ὕδατα εἰς τὸ Αἰγαῖον εἰς δώδεκα μίλια.

Σὲ ποιοὺς πολέμους ἀπελευθερωτικοὺς ἔλαβε μέρος, πόσον αἷμα ἔχυσε εἰς τὴν ξηρὰν καὶ τὴν θάλασσαν, διὰ νὰ δικαιοῦται νὰ μὴ λογοδοτῇ εἰς οὐδένα;

Οἱ διεφθαρμένοι Ἀμερικανοὶ ἀπέστειλαν εἰς τὴν Ἑλλάδα, τῇ συνεργασίᾳ τοῦ προδότου κ. Τσίπρα εἰς τὴν Μακεδονίαν, Πολιτικόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνίκανος νὰ διορθώσῃ τὴν ζωήν του, καὶ θὰ κυβερνήσῃ μὲ ποίας ἠθικάς ἀρχὰς τὴν Ἑλλάδα;

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἠρνήθη εἰς τοὺς βουλευτάς τοῦ κόμματός του νὰ ψηφίσουν κατὰ συνείδησιν εἰς τὸ νομοσχέδιον διὰ τὴν νομιμοποίησιν χιλιάδων λαθρομεταναστῶν καὶ ὁμιλεῖ δι’ ἐλευθερίαν καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα;

Διατὶ πληρώνει ὁ δύσμοιρος λαὸς τριακοσίους κηφῆνας, πού ψηφίζουν σὰν ἄλογα πρόβατα ὅ,τι εἴπῃ ὁ δικτάτωρ ὑπὸ τὸν μανδύαν τῆς Δημοκρατίας Πρωθυπουργός;

Ἀκούσατε καὶ φρίξατε. Οἱ Σοδομῖται ἔχουν προτεραιότητα εἰς τὸν δημόσιον βίον καὶ ὄχι οἱ ἄριστοι τῶν Ἀρχαίων καὶ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου;

Ὑπῆρξε ἄλλος Πρωθυπουργὸς νὰ ἔχῃ καταστρατηγήσει τὰ ἄρθρα 3, 16 καὶ 21 τοῦ Συντάγματος, τοσοῦτον ἀπροκαλύπτως;

Ποῦ εἶναι οἱ φύλακες τῆς Δημοκρατίας, ὡς προβλέπει τὸ Σύνταγμα, νὰ ἀνακαλέσουν εἰς τὴν τάξιν τοιοῦτον δικτάτορα, ἢ νὰ τὸν ἀποπέμψουν εἰς τὸν οἶκον του; (ἄρθρ. τοῦ Συντάγματος 120, παράγρ. 4)

Ποῦ εἶναι ἡ φωνὴ τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῶν πρεσβυγενῶν καὶ λοιπῶν Πατριαρχείων, τῶν λειτουργῶν τῆς δικαιοσύνης τῶν ἀνωτάτων δικαστηρίων τῆς χώρας, τῶν Ἀκαδημαϊκῶν, τῶν Πανεπιστημιακῶν, τῶν Καθηγητῶν τῆς Μέσης καὶ στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως;

Μόνον ὅταν θίγεται τὸ οἰκονομικὸν εὐαισθητοποιοῦνται;

Ἐὰν εἶχον εὐαισθησίαν εἰς τὰς ἠθικάς καὶ πνευματικάς ἀξίας, τότε, ὡς λέγει, τὸ Εὐαγγέλιον «ταῦτα πάντα (τὰ ὑλικὰ) προσ­τεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. Ζ΄, 33-34)

Τὶς ἔχει ναρκώσει τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν καὶ εὑρίσκεται εἰς χειμερίαν νάρκην; Ἀσφαλῶς ἡ ἀνομία καὶ ὁ ἀντιχριστιανικὸς βίος. «Μοιχεῖαι, πορνεῖαι, ἀρσενοκοιτίαι, ὁμοφυλοφιλίαι, ἀμβλώσεις». Ὁ διάβολος κυβερνᾶ τὴν Ἑλλάδα; Τὸν Θεὸν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων, ἐκτὸς μίας μικρᾶς μερίδος, τὸν ἔχουν τοποθετήσει εἰς τὸ περιθώριον.

Ὁ Χριστὸς δὲν ἦλθε μόνον νὰ διδάξη τὸν ἀληθινὸν Πατέρα μας, τὸν Τριαδικὸν Θεόν, ἦλθε νὰ ἀλλάξη ὁλόκληρον τὸν βίον μας, τὸν ἰδιωτικὸν καὶ τὸν Δημόσιον, εἰς τὸ Κοινοβούλιον, εἰς τὰ σχολεῖα, τὰ ἐμπορικὰ καταστήματα καὶ εἰς τὰς οἰκίας μας, διὰ τῶν ἁγίων ἐντολῶν Του.

Αὐτοὶ ποὺ νομίζουν ὅτι εἶναι φέουδον εἰς τοὺς ἐπαγγελματίας Πολιτικοὺς τὸ κράτος, ὡς ἐφρόνει ὁ Λουδοβίκος ΙΔ΄ τῆς Γαλλίας, ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἔχουν τὴν τύχην τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ΄. Κάποιος «Μ. Ναπολέων» θὰ διορθώση τὰ πράγματα.

Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ὡς κρατικὴ ὀντότης, ὄχι μόνον ἡ Ἐκκλησία, ἔζησε καταδικάζων τὸν Σοδομιτισμὸν ὡς τὴν ἐσχάτην τῶν ἁμαρτιῶν ἐπὶ χιλιετίας. Τώρα πῶς ἐξύπνησαν κάποιοι διεφθαρμένοι εἰς τὴν συνείδησιν Πολιτικοὶ νὰ εἰσαγάγουν εἰς τὸν δημόσιον βίον, καὶ μάλιστα νομικῶς καὶ θεσμικῶς, ἐρωτικάς ἐπιδόσεις, τὰς ὁποίας οὔτε τὰ ζῷα δὲν ἔχουν, διότι σέβονται τὴν φύσιν;

«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» εἶπεν ὁ Προφήτης. Τώρα ὁ Προφήτης θὰ ἔλεγε, οὐχὶ «ὡμοιώθη», ἀλλὰ ἐξέπεσε εἰς τὰ Τάρταρα τῆς ἀβύσσου.

Ἄφρονες Πολιτικοί, οὔτε οἱ τρελλοὶ εἰς τὸ Δαφνὶ δὲν ἔχουν τοιοῦτον ξεπεσμόν.

Σεπτοὶ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τὴν ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Ὁ διάβολος θέλει νὰ καταστρέψη τὴν Ἑλλαδικὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα, τὴν προέκτασιν τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Ν. Ρώμης, ἥν ἐδημιούργησαν οἱ ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Θὰ Σᾶς ὑπενθυμίσω ταύτην τὴν κρίσιμον ὥραν τοὺς λόγους τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη: «Ὅταν ἦλθον δύο ἐπιτήδειοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, μισομαθεῖς καὶ ἄθρησκοι, καὶ μοῦ ξηγῶνται ἔτσι: «Πουλᾶς Ἑλλάδα, Μακρυγιάννη;» Ἐγὼ στὴν ἄθλιαν κατάστασίν μου λέγω: «Ἀδελφοί, μὲ ἀδικεῖ­τε. Ἑλλάδα δὲν πουλάω, νοικοκυραίγοι μου. Τέτοιον ἀγαθὸν πολυτίμητον δὲν ἔχω εἰς τὴν πραμάτειάν μου. Μὰ καὶ νὰ τὸ ’χα , δὲν τὸ ΄δινα κανενός. Κι ἂν πουλιέται Ἑλλάδα, δὲν ἀγοράζεται σήμερις, διότι κάνατε τὸν κόσμον ἐσεῖς λογιώτατοι, νὰ μὴ θέλει νὰ ἀγοράση κάτι τέτοιο» καὶ συνεχίζει: …καὶ βγῆκαν κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἑβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. Καὶ ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα, διὰ τὰ νέα παθήματα. Καὶ ἐπῆγα εἰς τοὺς φίλους μου τοὺς Ἁγίους, ἄναψα καντήλια καὶ λιβάνισα λιβάνι καλὸν Ἁγιορείτικον καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά μου τοὺς εἶπα: «Δὲν βλέπετε πού θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοὶ οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια τοῦ Τρισκατάρατου Πάπα. Μὴ ἀφήσετε, Ἅγιοί μου, αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ μασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερα κακὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καταδέχτηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας.» καὶ συνεχίζει ὁ Μακρυγιάννης: ἕνας δικός μου ἀγωνιστής μοῦ ἔφερεν καὶ μοῦ διάβασε ἕνα παλαιὸ χαρτί, ποὺ ἔγραψε ὁ κοντομερίτης μου Ἅγιος Παπάς, ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τὸν ἐκρέμασαν εἰς ἕνα δένδρον Τοῦρκοι καὶ Ἑβραῖοι, διότι ἔτρεχεν ὁ εὐλογημένος παντοῦ καὶ ἐδίδασκεν Ἑλλάδα, Ὀρθοδοξία καὶ Γράμματα. Ἔγραφεν… ἕνας ἄνθρωπος νὰ μὲ ὑβρίσει, νὰ φονεύσει τὸν πατέρα μου, τὴν μητέρα μου, τὸν ἀδελφόν μου καὶ ὕστερα τὸ μάτι νὰ μοῦ βγάλει, ἔχω χρέος σὰν Χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω. Τὸ νὰ ὑβρίσει τὸν Χριστό μου καὶ τὴν Παναγία μου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω».

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε, πάτερ καὶ δέσποτα, κ.κ. Ἱερώνυμε,

Σεπτοὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ διαπορθμεύοντες τὴν Ἀποστολικὴν χάριν καὶ τὴν Θεοπαράδοτον διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ἥν Ἐκκλησίαν ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ὁρίζει ὅτι ἐστὶ «οἱ ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης, ὄντες, γενόμενοι καὶ ἐσόμενοι» μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Ἐὰν δὲν ἀντιδράσετε σθεναρῶς καὶ δὲν κηρύξετε τὴν Ἐκκλησίαν ἐν διωγμῷ, ὁ ἀδίστακτος Πρωθυπουργὸς καὶ ἡ περὶ αὐτὸν δαιμονιώδης ὁμήγυρις καὶ ἐναγὴς συμμορία, (πρβλ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, περὶ Ὀρθοδόξου πίστεως, ΕΠΕ,Τ.1, σελ. 292) θὰ προχωρήσῃ καὶ θὰ ὁδηγήσῃ εἰς τὴν καταστροφὴν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς ἄλλος Νέρων καὶ Διοκλητιανός, Νέος Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης, Λέων ὁ Ἴσαυρος καὶ οἱ λοιποὶ παρόμοιοι αὐτοκράτορες τῆς Ρωμαϊκῆς ἐξουσίας. Ὁ Θεὸς θὰ μᾶς ἐμέσῃ ἐκ τοῦ στόματος Αὐτοῦ, ὡς ἀναφέρεται εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου: «οἶδά σου τά ἔργα ὅτι οὔτε ζεστὸς εἶ, οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.» (Ἀποκάλυψις κεφ. Γ΄, 15-16)

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Ἀφήσατε ἐλευθέραν τὴν Σεπτὴν Ἱεραρχίαν νὰ ἀποφασίσῃ, χωρὶς νὰ τὴν χειραγωγήσητε εἰς συνθηκολόγησιν μὲ τὸν ἄθεον, πονηρὸν καὶ ὑποκριτὴν Πρωθυπουργόν, νὰ καταδικάσῃ τὴν πολιτικήν του καί, ἐὰν δὲν διορθωθῇ, νὰ ἀπειληθῇ μὲ ἀναθεματισμὸν καὶ νὰ ἀποκοπῇ, ὡς σεσηπὸς μέλος ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, αὐτὸς καὶ οἱ ὅμοιοί του.

Μακαριώτατε,

Μὴ ἐπαναλάβητε τὰ λάθη καὶ τὴν τακτικήν, ἥν ἀκολουθήσατε εἰς τὴν περίοδον τῶν Μνημονίων, μὲ τὴν συμμετοχὴν Σας εἰς τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον πρὶν ἢ ὁ κ. Παπανδρέου ἐξαγγείλη τὰ Μνημόνια τοῦ Δ.Ν.Τ. καὶ τῆς Εὐρώπης. Μὴ ἐπαναλάβητε τὴν ἐπαμφοτερίζουσαν λανθασμένην στάσιν Σας εἰς τὴν περίοδον Διαμαντοπούλου, Γιαγκάζογλου, Φίλη, Τσίπρα, Γαβρόγλου διὰ τὰ θρησκειολογικὰ προγράμματα τῶν ἀνοήτων θεολόγων, τὰ ὁποῖα εὐτυχῶς ἀνέτρεψαν τίμιοι δικαστικοὶ εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας. Μὴ ἐπαναλάβητε τὰ λάθη τῶν σχέσεών Σας μὲ τὴν Κυβέρνησιν κ. Τσίπρα καὶ μέχρι σήμερον μὲ τὸν κ. Μητσοτάκην. Ὁ Χριστὸς εἶπε: «οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν…τὴν εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν». Τὸ ψεῦδος τῶν θρησκειῶν, ὁ ἄνομος βίος καὶ αἱ αἱρέσεις εἴς τε τὸ δόγμα καὶ τὸ ἦθος δὲν συμβιβάζονται μὲ τήν ἐν Χριστῷ Ἀλήθειαν. Τὸ κακὸν τὸ ὁρίζει ὁ Θεός, ὡς καὶ τὸ ἀγαθόν. Ὁ Θεὸς ἔχει «τὸ ἀγαθὸν σύνδρομον τῇ οὐσίᾳ Του», καθὼς λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὁ προκάτοχός Σας Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὡς καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. (Ἑλληνικὴ Πατρολογία,94, 853 Δ)

Δὲν γίνεται σύνθεσις ποτὲ καλοῦ μὲ τὸ κακόν. «Τὶς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαλ, ἢ τὶς μερὶς πιστοῦ μετὰ ἀπίστου;» (Β΄Κορινθ. 6, 15)

Ὅποιος δὲν εἶναι ἀποφασισμένος διὰ μαρτύριον, νὰ παραιτηθῆ ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του καὶ νὰ ἡγηθοῦν, οἱ μιμηταὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων καὶ τῶν Μαρτύρων.

Ἡ ζωή μας καὶ ἡ ἰδική Σας, Μακαριώτατε, καὶ πλείστων ἄλλων τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας μελῶν, εἶναι μετρημένων ἡμερῶν, κατὰ τὰ ἀνθρώπινα- τὸ δεικνύει ἡ ἐνάτη διανυομένη δεκαετία τῆς ζωῆς Σας καὶ τῶν λοιπῶν. Εἰς Ὑμᾶς ἐναπόκειται νὰ ἀντισταθῆτε, μέχρι θανάτου, ἵνα λάβητε τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, καθὼς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, οἱ λοιποὶ Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ Ἅγιοι.

Κύριος ὁ Θεὸς θὰ συντρίψη τὴν ἐπηρμένην ὀφρὺν τοῦ νέου Ναβουχοδονόσορος, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ἀρκεῖ νὰ μιμηθῶμεν τοὺς τρεῖς Παῖδας ἐν τῇ καμίνῳ, τῶν παλαιῶν καὶ νέων Χαλδαίων, Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων.

Ἐπὶ δὲ τούτοις ἐξαιτοῦμαι τὰς Ὑμετέρας Ἀρχιερατικάς εὐχάς καὶ εὐλογίας καὶ γονυκλινῶς ἀσπάζομαι τὰς Ὑμετέρας Τιμίας Χαριτοβρύτους Δεξιάς πάντων Ὑμῶν.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς

ὁ τοῦ Φιλαδέλφου, τέως Ἀρχιγραμματεὺς

τῆς Ἱ. Κοινότητος Ἁγίου Ὅρους Ἂθω