Ἐξοχώτατον κύριον Προκόπιον Παυλόπουλον
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Θέμα: «Μ. Ἀλέξανδρος καὶ Ἑλληνικὸς Πολιτισμός, Ἑλλάς, ΝΑΤΟ καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις».
1 Φεβρουαρίου 2018

 

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς

Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73

63086 Καρυαὶ

Ἅγιον Ὄρος Ἄθω

 

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 30.1.2018

 

Ἀρ. Πρωτ. 69

Κοινοποίησις : Ὡς Πῖναξ ἀπο-

δεκτῶν, ὅρα τελευταίαν

σελίδα τοῦ παρόντος

 

Έξοχώτατον κύριον

Προκόπιον Παυλόπουλον

Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς

Δημοκρατίας

Ἀθήνας

Θέμα: «Μ. Ἀλέξανδρος καὶ Ἑλληνικὸς Πολιτισμός, Ἑλλάς, ΝΑΤΟ καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις».

     «Ὁ Ἀλέξανδρος ἔφη πρὸς τὸν Δαρεῖον: «Οἱ Ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς Μακεδονίαν καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα, κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς, οὐδὲν προηδικημένοι˙ ἐγὼ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμὼν κατασταθεὶς καὶ τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εἰς τὴν Ἀσίαν…» (Ἀρριανός, ΙΙ, 14, 4)

     «…τίνος καὶ πηλίκης δεῖ τιμῆς ἀξιοῦσθαι Μακεδόνας, οἵ τὸν πλείω τοῦ βίου χρόνον, οὐ παύονται, διαγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς βαρβάρους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀσφαλείας.» (Πολύβιος ΙΧ, 34, 1 ἕξ)

     Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

        Τὸ νέον Ἑλληνικὸν Κράτος ἐδημιουργήθη μὲ τὰς θυσίας τῶν ἡρώων τῆς Ἐλευθερίας, οἱ ὁποῖοι ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν ἱστορίαν μας, τὸν πολιτισμόν μας καὶ τὴν ὀρθόδοξον χριστιανικὴν πίστιν, Ἑλληνισμὸν καὶ Χριστιανισμόν, καθώρισαν τὰ νομικά, πολιτιστικὰ καὶ θρησκευτικὰ ὅριά του, τὰ ὁποῖα ἀπετύπωσαν εἰς τὸ πρώτον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, τὴν βασικὴν φιλοσοφίαν τοῦ ὁποίου ἐσεβάσθησαν μέχρι σήμερον ἅπασαι αἱ κατὰ καιροὺς Συντακτικαὶ καὶ Ἀναθεωρητικαὶ Βουλαὶ τῶν Ἑλλήνων.

     Τὸ πολίτευμά μας, ὡς δημοκρατικόν, δίδει τὸ δικαίωμα εἰς ἅπαντας τοὺς πολίτας, ἀπὸ τὸν ἀνώτατον Ἄρχοντα, μέχρι τὸν τελευταῖον πολίτην, νὰ ἐκφράζῃ δημοσίως τὴν γνώμην του, καὶ τοιουτοτρόπως συμβάλλει εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῶν πολιτικῶν ἀποφάσεων καὶ ἐνεργειῶν τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ἐπὶ τῷ λυσιτελέστερον.

     Γι΄ αὐτὸ ὑπάρχουν ῥαδιόφωνα, ἐφημερῖδες καὶ τηλεοράσεις, αἱ ὁποῖαι, ὅταν δὲν εἶναι ὄργανα μεμονωμένων ἀτόμων ἢ ὁμάδων, ἢ ὠργανωμένων συμφερόντων, συμβάλλουν εἰς τὴν ἀνεύρεσιν τῆς ἀληθείας, εἰς τὴν ἀποφυγὴν τραγικῶν πολιτικῶν λαθῶν καὶ συντελοῦν εἰς τὴν Ἐθνικὴν ὁμοψυχίαν, πρᾶγμα ἀπαραίτητον εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν κοινῶν κινδύνων.

    Ὡσαύτως, ὅταν αἱ ἐκλελεγμέναι Κυβερνήσεις, δὲν ἄγονται ἀπὸ συμφέροντα ξένων δυνάμεων, ἢ ἀπὸ προσωπικὴν ἰδιοτέλειαν, ὑπηρετοῦν τὸ συμφέρον τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ λαοῦ.

     Οἱ ἄρχοντες δὲν εἶναι οὔτε πάνσοφοι, μὴ χρήζοντες συμβουλῶν, μήτε ἀλάθητοι, διὸ καὶ κρίνονται εἰς τὰς ἐνεργείας των, οὔτε δικτάτορες, διὰ νὰ ἐκμεταλλεύωνται τὴν δοτὴν ἀπὸ τὸν λαὸν ἐξουσίαν, διὰ νὰ πράττουν τὰ ἴδια θελήματά των.

    Εἶναι ἐντολοδόχοι τοῦ λαοῦ. Ὁ λαὸς εἶναι τὸ κράτος. Δὲν ἰσχύει ἡ Λουδοβίκειος ἄποψις, ὅτι δηλαδὴ ὁ Ἄρχων εἶναι τὸ κράτος.

     Δυνάμει λοιπὸν τοῦ δικαιώματος τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος καὶ ὁ γράφων καταθέτει τὴν γνώμην του, ὡς πολίτης, διὰ τὰ σύγχρονα πολιτικά μας πράγματα.

1. Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος.

     Οἱ ἱστορικοὶ τῆς ἀρχαιότητος, Ἀρριανὸς καὶ Πολύβιος, ἀναφέρουν, ὅτι οἱ Μακεδόνες εἶναι Ἕλληνες καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἡγεμὼν τῶν Ἑλλήνων. Διδάσκαλος του ἦτο ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ τὸν Ἑλληνικὸν πολιτισμόν, ὡς καὶ τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὸν 4ον π.Χ. αἰῶνα, διέδοσε μέχρι τῶν Ἰνδιῶν.

     Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην ὁ προφήτης Δανιὴλ γράφει: «τὸν κριὸν ὃν εἶδες τὸν ἔχοντα τὰ κέρατα, βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν ἐστι, καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ἐστι…» (Δανιὴλ κεφ. 8,20)

     Ὁ ἐξελληνισμὸς τῆς Οἰκουμένης συνετέλεσε, ὥστε ὁ Χριστιανισμὸς νὰ χρησιμοποιήσῃ, ὡς γλῶσσαν τῆς Βίβλου τὴν Ἑλληνικήν. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μεταφράσθη τὸν 2ον π.Χ αἰῶνα εἰς τὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη ἐξ ἀρχῆς ἐγράφη εἰς τὰ Ἑλληνικά.

     Μετὰ τὴν αὐτοκρατορίαν τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ἦλθε ἡ αὐτοκρατορία τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία ἐξελληνίσθη, ὥστε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ γράψῃ Ἑλληνιστὶ τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολήν του.

     Μετὰ ταῦτα, μὲ τὴν μεταφορὰν τῆς πρωτευούσης εἰς τὴν Νέαν Ρώμην –Κωνσταντινούπολιν, ἡ ἐξελληνισθεῖσα αὐτοκρατορία, ἀνεκήρυξε ἐπίσημον θρησκείαν τὴν χριστιανικὴν Ὀρθοδοξίαν.

     Ἑλληνόφωνοι ἦσαν ἅπαντες οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

     Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα διὰ δεκαοκτὼ αἰῶνας ἦτο ἡ διεθνὴς γλῶσσα τῆς Οἰκουμένης.

     Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐδάνεισε τοὺς φιλοσοφικοὺς ὅρους καὶ τὰς κατηγορίας τῆς ἑλληνικῆς σκέψεως, διὰ νὰ ἐκφρασθοῦν τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας.

     Ἄρνησις τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄρνησις τῆς ἑλληνικῆς καταγωγῆς τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, σημαίνει ἄρνησιν τοῦ πολιτισμοῦ μας.

     Τί θὰ εἴπῃ «Νέα Μακεδονία»; Ὅ,τι θὰ εἴπῃ καὶ «Νέα Ἑλλάδα».

     Ἐπειδὴ κάποτε ἡ Κριμαία ἦτο Ἑλλάδα, πρέπει οἱ σημερινοὶ Ρῶσσοι κάτοικοι τους νὰ ὀνομάσουν τὴν Κριμαίαν Ἑλλάδα καὶ ἑαυτοὺς Ἕλληνας;

     Ὅσοι Πολιτικοὶ καὶ Κυβερνητικοὶ ἐνδόσουν εἰς τὴν διεφθαρμένην, ἰδιοτελῆ καὶ ἀλαζονικὴν πολιτικὴν τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἀπονείμουν εἰς τὰ Σκόπια τὸ ὄνομα «Μακεδονία», εἶναι παράφρονες καὶ προδόται τῆς ἱστορίας.

     Θὰ εἶναι οἱ μεγαλύτεροι προδόται τῶν αἰώνων. Θὰ εἶναι ἀνδρείκελα τῆς διεφθαρμένης Ἀμερικανικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς διεφθαρμένης τοιαύτης Εὐρωπαϊκῆς. Ὑπογράφουν τὸν διαμελισμὸν τῆς Ἑλλάδος, ποὺ σχεδιάζουν τώρα καὶ χρόνια, οἱ Ἑβραιοκρατούμενοι Ἀμερικανοί, διὰ τοῦ μισέλληνος Κίσσιγκερ, καὶ πρέπει ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς νὰ φροντίσῃ νὰ τοὺς τιμωρήσῃ παραδειγματικῶς, καὶ νὰ τοὺς περιθωριοποιήσῃ ἀπὸ τὸν Δημόσιον βίον.

2. Τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ Ἑλλάς.

     Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ΝΑΤΟ ὑποτίθεται, ὅτι ἐγένετο εἰς τὸ μέσον τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, διὰ νὰ προασπίσῃ ἡ Ἑλλὰς τὰ ἐθνικά της συμφέροντα.

     Ἡ ἐξέλιξις τῆς ἱστορίας ὅμως καὶ τὰ γεγονότα, ποὺ ἐπηκολούθησαν, ἀπὸ τῆς ἐντάξεώς μας μέχρι σήμερον, δεικνύουν τὸ ἀντίθετον.

     Διότι:

     α. Τὸ ΝΑΤΟ ἠμπόδισε τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀντιδράσῃ, εὐθὺς ἐξαρχῆς, εἰς τὴν ὑποκλοπὴν τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, διὰ τὴν νοτίαν περιοχὴν τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἵνα κερδίσῃ τὸν στρατάρχην ΤΙΤΟ.

     β. Τὸ ΝΑΤΟ καὶ κυρίως ἡ Ἀμερική, διὰ τοῦ Κίσσιγκερ, ἐξεμεταλλεύθη τὴν ἀφέλειαν τοῦ βλακὸς δικτάτορος Ἰωαννίδου, καὶ ἐσχεδίασε μετὰ τῆς Τουρκίας, τὴν Τουρκικὴν εἰσβολὴν εἰς τὴν Κύπρον, τῷ 1974, καὶ μέχρι σήμερον, δίκην ὄρνιθος, σκέπει ὑπὸ τὰς πτέρυγάς του τὰ Τουρκικὰ στρατεύματα εἰς τὴν Κύπρον, ἐφαρμόζουσα ἰδιοτελῶς καὶ ἐπιλεκτικῶς τὴν δικαιοσύνην, ὅπου κρίνει, ὅτι τὴν συμφέρει, ἡ Ἀμερική.

     Τῷ 1974, ἀπὸ τὴν βάσιν τοῦ «Ἑλληνικοῦ», ἔδιδε ὁδηγίας εἰς τὴν Τουρκίαν νὰ βυθίσῃ τὸ ὀχηματαγωγὸν ΦΑΙΣΤΟΣ, τῶν κρητικῶν ἀκτοπλοϊκῶν γραμμῶν, διότι μετέφερε στρατιωτικὸν ὑλικὸν εἰς τὴν χειμαζομένην Κύπρον.

     Παρὰ ταῦτα, ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα, μύουσα τοὺς ὀφθαλμούς, εἰς τὴν ἐχθρικὴν διὰ τὴν Ἑλλάδα Πολιτικὴν τῆς Ἀμερικῆς, ἐξεχώρησε καὶ αὐτὴν τὴν νῆσον Σκῦρον, εἰς τοὺς Ἀμερικανοὺς διὰ νὰ ἐλέγχῃ τὸ Αἰγαῖον, μαζὶ μὲ τὴν Σοῦδαν, τὸ Ἄκτιον, καὶ τὴν Ἀνδραβῖδα.

     Ὁποία τύφλωσις! Μία ἀνεξάρτητος χώρα καὶ ὑπερήφανος χώρα, νὰ παραδίδεται ἀπὸ ἀναξίους πολιτικούς, χωρὶς πόλεμον, εἰς τοὺς ἐχθρούς της, στρατιωτικῶς καὶ οἰκονομικῶς.

     γ. Τὰς διεκδικήσεις τῆς Τουρκίας εἰς τὸ Αἰγαῖον ὑποθάλπει ἡ Ἀμερική.

     δ. Τὰς διεκδικήσεις τῶν Σκοπίων, δι΄ ὧν παρουσιάζονται οἱ Σλαυοαλβανοὶ κάτοικοι τῶν Σκοπίων, κληρονόμοι καὶ ἀπόγονοι τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καὶ γνήσιοι Μακεδόνες, ὑποθάλπει ἡ Ἀμερική. Τίς ἱστορικὸς τῆς ὑφηλίου ἀγνοεῖ ὅτι οἱ Σλαῦοι ἐνεφανίσθησαν εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου τὸν 7ον μ.Χ. αἰῶνα, ὡς νομάδες ἀπολίτιστοι.

     Ἤδη ἡ Ἀμερική, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς Κίσσιγκερ, τῷ 1974, ὀνειρεύεται τὴν δημιουργίαν Μακεδονικοῦ κράτους, μὲ πρωτεύουσαν τὴν Θεσσαλονίκην, ἐπεκτεινόμενον μέχρι τῆς Λαρίσσης.

     Τὀ ΝΑΤΟ καὶ Ἀμερικὴ εἶναι ἐχθρὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐνδιαφέρεται νὰ ἐντάξῃ τὰ Σκόπια εἰς τὴν συμμαχίαν, διὰ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰς ἐκεῖ Νατοϊκὰς βάσεις ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.

     Τώρα καὶ χρόνια ἡ πολιτικὴ τῆς Ἀμερικῆς εἶναι πάντοτε φιλοτουρκικὴ καὶ φιλοσκοπιανή.

     Ἡ Ἀμερικὴ ἐνδιαφέρεται μόνον νὰ ἐλέγχῃ γαιοστρατηγικῶς τὴν περιοχήν, πρὸς τὰ ἴδια αὐτῆς συμφέροντα, καὶ τὸ ἐπιτυγχάνει, διότι ὑπάρχουν ἀνάξιοι καὶ προδότες Ἕλληνες πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι θέτουν ὑπεράνω τοῦ Ἐθνικοῦ συμφέροντος, τὸν θῶκον τῆς ἐξουσίας, ἐξαπατοῦντες τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, ὡς ἐξηπάτησε ὁ διάβολος τοὺς πρωτοπλάστους, Ἀδὰμ καὶ Εὔα, ὅτι θὰ τοὺς κάνῃ Θεούς», διὸ μεταβάλλονται εἰς Ἀνδρείκελα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῆς Εὐρώπης.

     Ὅσοι πολιτικοὶ καὶ πρωθυπουργοὶ τῆς Ἑλλάδος, – καὶ καλῶς ἐποίησαν-, ἐπεχείρησαν νὰ ἀσκήσουν πολυδιάστατον ἐξωτερικὴν πολιτικὴν καὶ νὰ ἀπαγκιστρωθοῦν ἀπὸ τὴν μονομερῆ προσκόλλησιν εἰς τὴν διεφθαρμένην πολιτικὴν τῆς Ἀμερικῆς, συνήντησαν τὴν σφοδρὰν ἀντίδρασίν της. Ἔχασαν τὴν Ἐξουσίαν ἀλλὰ ἡ ἱστορία, θὰ τοὺς καταγράψῃ ἥρωας καὶ σώφρονας, οὐχὶ ἀνδρείκελα των.

     Δὲν θὰ ἐπετύγχανε ποτὲ τοὺς ἐθνοκτόνους στόχους της, ἡ Ἀμερική, ἐὰν ἡ Ἑλλὰς εἶχε Ἐθνικὸν συμβούλιον ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀσφαλείας, διακομματικόν, αἱ ἀποφάσεις τοῦ ὁποίου θὰ ἐδέσμευον ἁπάσας τὰς Κυβερνήσεις.

     Οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων Πολιτικῶν συντριπτικῶς, ἐπηρεάζονται κὰι πλανῶνται, δίκην ἀνοήτων καὶ μωρῶν, ἀπὸ τὰς σκοτεινὰς στοὰς τῆς ἑβραιομασωνίας, αἱ ὁποῖαι προωθοῦν τὴν Παγκοσμιοποίησιν, τὸν ἔλεγχον τῆς ἀνθρωπότητος ὑπὸ τῶν διεφθαρμένων τραπεζιτῶν καὶ Τραπεζῶν, ὡς καὶ τὴν πολτοποίησιν τῶν Πολιτισμῶν, τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν λαῶν.

     Ἡ Γερμανία μετὰ τὴν ἀποτυχίαν, δύο Παγκοσμίων Πολέμων, νὰ ὑποτάξῃ τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἐλέγχει σήμερον πλήρως τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπην, μεταλλαγμένης τῆς πολιτικῆς της, εἰς οἰκονομικὸν χιτλερισμόν, ὡς ἄλλη ὀδαλίσκη μεθυσμένη.

3. Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν κοινότητα καὶ αἱ συνέπειαί της.

     α. Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων κρινομένη, ἔβλαψε θανασίμως τὴν Ἑλλάδα.

     Ἐκαλλιέργησε τὸν εὔκολον πλουτισμόν, καὶ τὸν ὑλιστικὸν τρόπον ζωῆς. Ἠλλοίωσε τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ τὸ ἦθος τῶν Ἑλλήνων, ὅστις κατὰ τὸν Κομμουνιστὴν διεθνολόγον Καθηγητήν, κ. Κιτσίκην, εἶναι ὁ ἀνώτερος πολιτισμὸς τῆς ἀνθρωπότητος. Ὀ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἐπιστήμη. Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς τῆς γῆς δὲν εἶναι ἐπιστήμη, εἶναι μόνον τεχνολογία ἀνεξέλεγκτος, ἡ ὁποία χωρὶς τὸν ἔλεγχον ὑπὸ τῆς λογικῆς τοῦ ἀνθρώπου, τείνει νὰ καταστρέψῃ τὸν πλανήτην.

     Οἱ Πολιτικοὶ ἤσκησαν ἐγωκεντρικὴν καὶ ἐθνοκτόνον πολιτικήν, καλλιεργήσαντες τὴν σῆψιν, τὴν ἀπάτην, τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἁρπαγήν.

     Ἐντεῦθεν καὶ ἠ οἰκονομικὴ κρίσις καὶ ἡ πνευματικὴ διαφθορὰ τοῦ κράτους καὶ τοῦ λαοῦ.

     β. Τὰ τραγικὰ λάθη τῶν ἐξ ἐπαγγέλματος πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐταύτισαν τὸ κράτος μὲ τὸν ἑαυτόν των, κατέστρεψαν τὴν οἰκονομίαν τῆς χώρας.

     Ἡ Ἑλλὰς πρὶν τῆς ἐντάξεως εἰς τὴν ΕΟΚ, ἦτο ἀνεξάρτητος οἰκονομικῶς καὶ ὑπερήφανος χώρα, καὶ σήμερον τὴν κατήντησαν ἐπαίτιδα καὶ δούλην τῶν Εὐρωπαίων, ἐν ὀνόματι τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ Εὐρώ. Τὸ ψεῦδος αὐτὸ κ. Πρόεδρε, συνεχῶς ἐγκωμιάζεται καὶ παραπλανᾷ τὸν λαόν, ὅστις μόλις ἀρχίζει νὰ ξυπνᾶ.

     Ὅ,τι ὠκοδομήσαμεν διακόσια ἔτη ἐλευθέρου βίου κατεστρέψαμεν ἐντὸς ὀλίγων δεκαετιῶν.

     Ἡ Ἑλλὰς ἐστερήθη, κατὰ παράβασιν τοῦ Συντάγματος, τῆς ἐθνικῆς της κυριαρχίας καὶ ἐπωλήθη ὁ δημόσιος πλοῦτος.

     Ἡ πολιτικὴ αὕτη ὁδηγεῖ εἰς τὸ χάος, χωρὶς διέξοδον.

     Ἐξ αἰτίας τοῦ ὑπερμέτρου δανεισμοῦ καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀπάτης τῶν διεθνῶν τοκογλύφων, τοὺς ὁποίους ἔφερον αἱ μνημονιακαὶ κυβερνήσεις εἰς τὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀποκορύφωσιν τὴν ἀπάτην τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα, ἡ Ἑλλὰς ἐπωλήθη εἰς τοὺς ξένους.

     Ὁδοί – διόδια, λαχεῖα, λιμένες, ἀεροδρόμια, τσιμεντοβιομηχανίες, σιδηρόδρομοι ἐπωλήθησαν.

     Καὶ ἑτοιμάζονται νὰ πωληθοῦν ἡ ΔΕΗ καὶ ὁ Μαραθών, ἡ Βόλβη καὶ οἱ ὑδάτινοι πόροι.

     Ἀγνοεῖτε, κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, ὅτι οἱ τελευταῖοι Πρόεδροι τῆς Ἀμερικῆς ἔχουν δηλώσει, ὅτι πρέπει νὰ μειωθῇ ὁ πληθυσμὸς τῆς Γῆς, διὸ καὶ ἐδήλωσαν, ὅτι αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθῇ α) ἀπὸ τῆν χρηματοδότησιν τῶν ἀμβλώσεων, β) ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῶν ὑδάτων, γ) μὲ λοιμοὺς καὶ λιμοὺς καὶ δ) μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν;

     Τίς δύναται νὰ ἀποκλείσῃ, ὅτι οἱ διεθνεῖς τρελλοὶ τοκογλύφοι, ἐὰν ἀγοράσουν τὸν Μαραθῶνα καὶ τὴν Βόλβην, δὲν θὰ ἐπιχειρήσουν βραδέως, ἀλλὰ τεχνηέντως, ὑπούλως καὶ κακούργως νὰ ῥίψουν φάρμακα στειρώσεως τοῦ πληθυσμοῦ, δι΄ ἐξαφάνισιν τῶν Ἑλλήνων;

     Ἡ Ἑλλὰς πλέον δὲν ἔχει νὰ εἰσπράξῃ ἀπὸ πουθενά, δημόσια ἔσοδα, εἰ μὴ μόνον ἀπὸ τοὺς ἐξουθενημένους οἰκονομικῶς Ἕλληνας φορολογουμένους. Μήπως χρήζουν οἱ βουλευταί μας ψυχιατρικῆς ἐξετάσεως διὰ τὰ περαιτέρω;

     Ἡ ἀπόγνωσις, αἱ αὐτοκτονίαι, ἡ μετανάστευσις τῶν νέων, κυριαρχοῦν εἰς τὸν δημόσιον βίον τῆς χώρας.

     Αἱ διαμαρτυρίαι ὁμοιάζουν, ὡς νὰ ἀπευθύνωνται εἰς κωφοὺς καὶ ἀναισθήτους ἐξουσιαστὰς τοῦ δημοσίου βίου. Ἡ παραπλάνησις τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, οἱ πληρωμένοι δημοσιογράφοι, ἔχουν φθάσει εἰς τὸν πυθμένα τῆς ἀβύσσου.

     Ὅλοι διερωτῶνται, ποῦ βαδίζει ἡ χώρα;

     γ. Σὺν τούτοις κατὰ τὴν περίοδον τῶν μνημονίων κατεπατήθη τὸ Σύνταγμα, ὡς πρὸς τὸ Γράμμα καὶ τὸ Πνεῦμα, σχεδὸν εἰς τὸ σύνολόν του.

     Τὸ Σύνταγμα ἐνθυμοῦνται οἱ κυβερνώμενοι κυβερνῶντες, κατὰ παρανόησιν τοῦ ῥόλου των, διὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν κριτικήν.

     Ἡ Ἑλλὰς μετήλλαξε ἀντισυνταγματικῶς τὴν νομοθεσίαν της, ἥτις διὰ χιλιετίας τώρα ἦτο ἐμποτισμένη ἀπὸ τὸν χριστιανικὸν πολιτισμόν μας καὶ πλέον δεικνύει τὸ κακόν, ὡς καλόν, καὶ τὸ ψεῦδος, ὡς ἀλήθειαν.

     Αἱ μνημονιακαὶ κυβερνήσεις «ἐνομιμοποίησαν» τὸν ἄνομον βίον, τὰς παντοειδεῖς πλάνας τῶν δαιμόνων. Ἐπανέφερον τὴν Ἑλλάδα δύο χιλιάδας χρόνια ὄπισθεν. Δεικνύουν τὰς αἱρέσεις καὶ καλλιεργοῦν τὴν ἀποκτήνωσιν τοῦ ἀνθρώπου, δίκην στυγνῶν δικτατόρων.

     Ἡ ὀρθόδοξος χριστιανικὴ πίστις κατὰ παράβασιν τῶν ἄρθρων 3, 16 καὶ 21 τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν ὑπ΄ ἀρ. 3353/1986, 3358/1995, 2.176/1998 ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ὡς καὶ τῆς ὑπ΄ ἀρ. 116/2012 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων, ἐξοβελίσθη ἀπὸ τὰ δημόσια σχολεῖα καὶ διδάσκονται αἱ πλάναι τῶν δαιμόνων.

     Πῶς ψηφίζονται καὶ ὑπογράφονται τοιοῦτοι ἐπαίσχυντοι καὶ ἀντισυνταγματικοὶ νόμοι;

     Ἡ ἐξουσία εἶναι χάριν τῆς ἐξουσίας, ἢ χάριν τοῦ λαοῦ; Οὐδὲ αὐτοὶ οἱ Σουλτᾶνοι τῆς Τουρκοκρατίας ἐπέβαλον τὴν διδασκαλίαν τῆς θρησκείας των εἰς τοὺς ῥαγιάδες Ἕλληνας.

     Ἡ γλῶσσα ἐξεβαρβαρώθη, ἡ ἱστορία διεστράφη ἢ κατηργήθη.

     Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ μεῖζον θέμα τῆς Μακεδονίας ἡ Κυβέρνησις δὲν δικαιοῦται νὰ ἀγνοήσῃ τὴν φωνὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς ἐξεδηλώθη καὶ διὰ τῶν συλλαλητηρίων. Τὸ θέμα αὐτὸ δὲν ἀφορᾷ μόνον τὴν Κυβέρνησιν καὶ τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἀφορᾷ ὁλόκληρον τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν καὶ τὰς ἑπομένας γενεάς. Ἡ ληφθησομένη ἀπόφασις πρέπει νὰ εἶναι ἀπόφασις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

     δ. Τὰ συμφέροντα τῶν ὑπερδυνάμεων κατέστρεψαν τὴν Συρίαν καὶ οἱ δύσμοιροι αὐτοὶ ἄνθρωποι, θύματα τοῦ πολέμου, κατευθύνονται εἰς τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ ἀλλοιωθῇ ἐθνολογικῶς καὶ θρησκευτικῶς ὁ πληθυσμός, ἐπειδὴ ἔτσι τὸ θέλουν αἱ σκοτειναὶ ἀντεθνικαὶ δυνάμεις (Σόρος κ.λπ.).

     Τὸ ΝΑΤΟ ἀντὶ νὰ φυλάξῃ τὰ λιμάνια καὶ τὰς Τουρκικὰς ἀκτάς, ὥστε νὰ μὴ εἰσέρχωνται εἰς τὴν Ἑλλάδα οἱ πρόσφυγες, παίζει θέατρον καὶ κωμωδίαν, ἐξαπατῶν τοὺς ἀφελεῖς, μὲ τὸν παρατεταγμένον εἰς τὸ Ἀνατολικὸν Αἰγαῖον Νατοϊκὸν στόλον, ἐνῷ ἀνέχεται τὸ κλείσιμον τῶν συνόρων ὑπὸ τῶν Σκοπιανῶν.

     Ποῖος Πολιτικὸς ἡγέτης, ἢ Ἐκκλησιαστικὸς τοιοῦτος, εἶχε τὸν ἀνδρισμὸν νὰ εἴπῃ εἰς τὸν Πρόεδρον Ὀμπάμα, ὅτε ἦλθε εἰς τὴν Ἑλλάδα, νὰ σταματήσῃ αὐτὸν τὸν βρώμικον πόλεμον, καὶ νὰ παραμείνουν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὴν χώραν των;

     Ἀντιθέτως, οἱ χειροκροτοῦντες εἰς τὸ Πολιτιστικὸν κέντρον Νιάρχου, τὸν Πρόεδρον Ὀμπάμα, μοῦ ὑπενθύμισαν τὸν ἀρκουδιάρη, ποὺ κτυπᾷ τὰ νταούλια καὶ χορεύει ἡ Ἀρκοῦδα.

     Ἀσφαλῶς ὁ κ. Ὀμπάμα θὰ ἐσκέπτετο: «τὰ καταφέραμεν εἰς τὴν Ἑλλάδα˙ τὴν κατεστρέψαμεν καὶ τὴν ὑπεδουλώσαμεν, καὶ τὰ κορόϊδα χειροκροτοῦν».

4. Ἡ λανθασμένη παραχώρησις τῶν στρατιωτικῶν βάσεων εἰς τὴν Ἀμερικήν.

     Διέπραξε ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις Τσίπρα τὸ στρατηγικὸν, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς χώρας, στρατιωτικὸν λάθος, νὰ παραχωρήσῃ ἐσχάτως εἰς τὴν Ἀμερικήν, ἁπάσας τὰς στρατηγικῆς σημασίας διὰ τὴν ἀσφάλειάν μας στρατιωτικὰς βάσεις (Ἄκτιον, Ἀνδραβῖδα, Σοῦδα, Σκῦρον, Ἀλεξανδρούπολιν), μὲ ἀντάλλαγμα σίδερα ἢ τίποτε.

     Δὲν ἔσχε τὴν σύνεσιν καὶ τὴν τόλμην ὁ Πρωθυπουργός μας, κ. Τσίπρας, νὰ ἀξιώσῃ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν νὰ πιέσῃ τὰ Σκόπια νὰ παύσουν νὰ καπηλεύωνται καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν Μακεδονίαν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

     Οἱ Μακεδόνες, κ. Πρόεδρε, ἦσαν καὶ εἶναι μόνον Ἕλληνες. Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς παραχωρήσῃ τὸ ὄνομα Μακεδονία εἰς τοὺς Σκοπιανούς, οἱ Πολιτικοὶ οἱ ὁποῖοι θὰ ὑπογράψουν, θὰ εἶναι οἱ μεγαλύτεροι προδόται τῶν αἰώνων τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἀρνοῦνται αὐτομάτως ἱστορίαν 2.500 ἐτῶν.

     Εἰς αὐτόν, κ. Πρόεδρε, εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ἐκχωρήσητε τὸ ὄνομά Σας καὶ τὴν ταυτότητά Σας, θὰ προσφύγῃ αὐτομάτως εἰς τὸ διεθνὲς δικαστήριον τῆς Χάγης, διὰ νὰ διεκδικήσῃ τὴν περιουσίαν Σας, τὰς καταθέσεις Σας, τὴν δόξαν Σας καὶ τὸν θῶκον τῆς Ἑλληνικῆς Προεδρίας, εἴτε τὸν εἴπητε γέροντα Παυλόπουλον, ἢ νέον Παυλόπουλον.

     Λυποῦμαι διότι φαίνεται ὅτι ὁ Πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος, δὲν σκέπτεται πλέον λογικῶς.

5. Ἡ ἐπιδίωξις ὑπὸ τῶν Ἀμερικανῶν διαμελισμοῦ τῆς Ἑλλάδος.

     Προσφάτως διαπρεπὴς διεθνολόγος Ἕλλην καθηγητής, ἀνεγνωρισμένος διεθνῶς, καὶ δηλώνων δημοσίως, ὅτι εἶναι κομμουνιστὴς ἀλλὰ καὶ ὀρθόδοξος χριστιανός, κ. Κιτσίκης, ἔδοσε συνέντευξιν εἰς τὸ κανάλι τῆς τηλεοράσεως ΚΡΗΤΗ TV., καὶ ἐπαρουσίασε χάρτες τῆς περιοχῆς μας, τοὺς ὁποίους εἶδον ἰδίοις ὄμμασιν, καὶ ἤκουσα αὐτὸν ὁμιλοῦντα ἰδίοις ὠσίν, ὅτι οἱ διεφθαρμένοι ἰθύνοντες τὴν Ἀμερικανικὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν σχεδιάζουν τὴν ἀλλαγὴν τῶν συνόρων εἰς τὰ Βαλκάνια (δόγμα Κίσσιγκερ).

     α. Μ. Ἀλβανίαν μὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἤπειρον καὶ τὸ Κοσσυφοπέδιον,

     β. Μ. Μακεδονίαν, Σκόπια καὶ πρωτεύουσαν τὴν Θεσσαλονίκην μέχρι τῆς Λαρίσης,

  γ. Θρακικὸν κράτος μὲ τὴν Ἑλληνικήν, τὴν Βουλγαρικὴν καὶ τὴν Τουρκικὴν Θράκην καὶ πρωτεύουσαν τὴν Κωνσταντινούπολιν, ὡς καὶ ἀνεξάρτητον ΚΡΗΤΗΝ, ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

     Μάλιστα ὁ κ. Καθηγητής, ἐνῷ δὲν τὸ εὔχεται λέγει «προφητικά» καὶ ἐπιτακτικὰ ὅτι θὰ γίνῃ, διότι τὸ θέλει ἡ Ἀμερική, προφανῶς διὰ νὰ λυγίσῃ τὴν ἀντίστασίν τῶν Ἑλλήνων. Ἡ δὲ Ἑλλὰς θὰ περιορισθῇ εἰς τὰ σύνορα τοῦ 1897 μ.Χ.

     Οἱ σύμβουλοί Σας, κ. Πρόεδρε, δὲν τὰ παρακολουθοῦν; Δὲν Σᾶς ἐνημερώνουν; Διὰ νὰ σωφρονίσητε τὴν Κυβέρνησιν καὶ τὴν συμφωνοῦσαν Ἀντιπολίτευσιν, ἡ ὁποία περιμένει νὰ διαδεχθῆ τὸν κ. Τσίπραν;

     Οἱ πολιτικοὶ τῆς δεκαετίας, ἣν διανύομεν, κ. Πρόεδρε, ἐστέρησαν τὴν Ἑλλάδα τῆς Ἐθνικῆς της κυριαρχίας, ἐπώλησαν τὴν χώραν οἰκονομικῶς, ὡς καὶ τὰ ἀτίμητα, τὴν Χριστιανικὴν πίστιν, ποὺ ἔχει τώρα δι΄ αἰῶνας ὅραμα τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπέδειξαν ὡς τρόπον ζωῆς τὴν χυδαιότητα. Ἐνομοθετήθησαν καὶ ὑπεγράφησαν οἱ νόμοι τῆς ἐξαθλιώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ ἐδεσμεύθησαν αἱ στρατιωτικαὶ βάσεις τῆς χώρας.

     Ἆρα γε τὸ ἑπόμενον βῆμα ποὺ οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ ἐπιχειρήσουν θὰ εἶναι νὰ διαμελίσουν τὴν Ἑλλάδα, χρησιμοποιοῦντες ὡς ἐφαλτήρια τὰς ἐκχωρηθείσας στρατιωτικὰς βάσεις μας καὶ τὰς βάσεις τοῦ ὑπὸ ἔνταξιν εἰς τὸ ΝΑΤΟ Σκοπιανοῦ κρατιδίου;

     Τῷ 1967, μὲ τὴν ἐν Ἑλλάδι, κατ΄ ἀρχὰς ἐλεγχομένην ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν, στρατιωτικὴν κυβέρνησιν, ἐμβοβάρδιζον τὴν Αἴγυπτον ἀπὸ τὴν Σοῦδα. Μετὰ ταῦτα δέ, τῷ 1973, ὅτε ὁ κ. Παπαδόπουλος ἠρνήθη νὰ ἐπιτρέψῃ εἰς τὸν δεύτερον Ἀραβο-ισραηλινὸν πόλεμον τὴν ἐκκίνησιν ἀπὸ τὴν Σοῦδαν τῶν ἀμερικανικῶν ἀεροπλάνων, ἔσχεν ὡς ἀποτέλεσμα, τὴν ἀνατροπήν του καὶ τὴν ἐν συνεχείᾳ τραγωδίαν τῆς Κύπρου. Ἆραγε ἀκόμη δὲν ἐσυνετίσθημεν;

    Ποῖος ἐκαλλιέργησε τὴν ἔλευσιν τῶν Στρατιωτικῶν τῷ 1967; Ἡ κατάπτωσις τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καὶ τῶν ἐξαγορασμένων πολιτικῶν.

     Ὑπάρχει διέξοδος; Ναί.

     Ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὸν Θεὸν κατὰ τὴν ῥῆσιν συγχρόνου ἁγίου καὶ ὁ Θεὸς θὰ συγχύσῃ τὰς φρένας τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς, ἵνα μὴ καταστρέψουν τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἡ ἐθνικὴ ἑνότης.

     Εὐελπιστῶν, ὅτι θὰ πράξητε πᾶν ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἐξ Ὑμῶν, ἵνα ἀποτραπῇ ὁ σφετερισμὸς ὑπὸ τῶν Σκοπιανῶν τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, καθὼς καὶ τοῦ ὑπ΄ αὐτοῦ διαδοθέντος ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ δεσπόζοντος εἰς τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν ἐπὶ 2.500 ἔτη, διατελῶ μετ΄ ἐξιδιασμένης τιμῆς καὶ εὐχῶν.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ἱ. Δαμασκηνός ὁ τοῦ Φιλαδέλφου

Κοινοποίησις:

1. Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν κ. Ἀλέξιον Τσίπραν

2. Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Βούτσην

3. Ἀρχηγὸν τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Κυριάκον Μητσοτάκην

4. Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

5. Πρύτανιν Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

6. Πρύτανιν Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

7. Πρύτανιν τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου

8. Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

9. Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ