Ἐξοχώτατον κύριον Προκόπιον Παυλόπουλον
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
Θέμα: «Ἡ ἐπικύρωσις τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»
1 Φεβρουαρίου 2019

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς
Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου
Τ.Θ. 7363086
Καρυαὶ
Ἅγιον Ὄρος Ἄθω
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 27/1/2019
Ἀρ. Πρωτ. 88
Τῷ Ἐξοχωτάτῳ κυρίῳ
Προκοπίῳ Παυλοπούλῳ
Προέδρῳ τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας
Ἀθήνας
Θέμα: «Ἡ ἐπικύρωσις τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας,

Εἶμαι καὶ ἐγὼ σκανδαλισμένος μὲ τὸ πρόσωπόν Σας, εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸν τρόπον τῆς ἐνασκήσεως τῶν Προεδρικῶν Σας καθηκόντων, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Προεδρικῆς Σας θητείας.

Παρετήρησα, μετὰ μεγίστης προσοχῆς, τὸν τρόπον τῆς ἀντιδράσεώς Σας, τὸν Ἰούλιον τοῦ 2015, προκειμένου ἡ Ἑλλὰς νὰ παραμείνῃ ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης, παρὰ τὰς τραγικὰς συνεπείας, ἃς ἔσχε εἰς τὴν οἰκονομίαν τῆς Ἑλλάδος τὸ εὐρώ, πρὶν ἀκόμη συμπληρωθῇ δεκαετία.

Ἐδόσατε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι τὸ εὐρὼ εἶναι ὑπεράνω τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἡ Ἑλλὰς νὰ ὑπάρχῃ μόνον ἀπὸ τότε, ποὺ ἐνετάχθη εἰς τὴν Εὐρωζώνην. Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνην θὰ ἦτο, ὡς ἐδόσατε τὴν ἐντύπωσιν μὲ τὰς ἀλλεπαλλήλους διαβουλεύσεις εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον, μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων εἰς τὸ κοινοβούλιον, ὅτι δὲν εἶσθε ἁπλῶς διακοσμητικὸν στοιχεῖον, ὡς ἀνώτατος ἄρχων, ἀλλ΄ ἐνεργὸς Πρόεδρος, καίτοι τὸ Σύνταγμα δὲν προβλέπει οὐσιαστικὰς Προεδρικὰς ἐξουσίας, προκειμένου νὰ «σώσετε» καθ΄ ὑμᾶς τὴν Ἑλλάδα, ἵνα μὴ καταστραφῇ ἀπὸ τὴν ἔξοδον ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνην.

Ἐὰν εἴχατε δίκαιον ἢ ὄχι θὰ τὸ κρίνῃ ἡ ἑπομένη γενεά, ὅταν θὰ ἐκλείψουν τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα διεχειρίσθησαν τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν.

Ἔχω ὅμως ἀπορίαν καὶ σκανδαλισμὸν εἰς τὸ ζενίθ. Διατί δὲν προηγήθη τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, σύγκλησις ὑπὸ τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, Συμβουλίου πολιτικῶν ἀρχηγῶν; Πῶς ἀνεχθήκατε τὸν δικτατορικὸν τρόπον καὶ τὴν μυστικότητα, καθ΄ ἣν ἐκυοφορήθη ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ὑπὸ ἐλαχίστων ἀτόμων, ἐνδεχομένως ὑπὸ μόνου τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ ὀλίγων κυβερνητικῶν παραγόντων, τῶν ἐξ ἀπορρήτων συμβούλων τοῦ κόμματος τοῦ Σύριζα, χωρὶς κἂν νὰ ἔχουν γνῶσιν, οὔτε οἱ Ὑπουργοί του οὔτε οἱ βουλευταὶ τῆς Κυβερνήσεως, πρὶν ἔλθῃ εἰς τὴν δημοσιότητα ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν;

Καθὼς δὲ ἐδόθη, τοὐλάχιστον ἐντύπωσις, καὶ ἡ Ὑμετέρα ἐξοχότης ἔλαβε γνῶσιν, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν σχετικῶν διαπραγματεύσεων, ὀλίγον πρὶν λάβῃ χώραν τὸ θέατρον τῆς ὑπογραφῆς εἰς τὴν λίμνην τῶν Πρεσπῶν.

Παρακολουθῶ τὰ σχόλια ἁπλῶν φιλελλήνων ἀλλοδαπῶν, ποὺ γνωρίζουν ἱστορίαν, καὶ σημειώνουν καὶ ἐκεῖνοι, τὴν ἀπορίαν καὶ τὴν ἔκπληξίν των, μὲ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον ἐκυοφορήθη καὶ ὡλοκληρώθη ἡ συμφωνία. Καὶ μάλιστα μετὰ τὴν τοσαύτην λαϊκὴν ἀντίδρασιν διὰ τῶν συλλαλητηρίων.

Καθὼς ἕκαστος ὑγιῶς σκεπτόμενος Πολίτης, ἔτσι κι ἐγὼ ἐξεπλάγην, μὲ τὴν εὐκολίαν, μὲ τὴν ὁποίαν ὑπεγράψατε τὴν διαδικασίαν τῆς νομικῆς ἰσχύος, μιᾶς τοσοῦτον ἀντιλεγομένης ἐθνικῆς συμφωνίας, ἐπιζημίου διὰ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα καὶ ἀντιθέτου μὲ τὸ φρόνημα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ χώρα ἐδεσμεύθη διεθνῶς, μὲ μίαν συμφωνίαν μὲ τοιαύτας χειροπέδας, ὡς νὰ ἐπρόκειτο διὰ μίαν συμφωνίαν, ποὺ ἦτο ἀποτέλεσμα μιᾶς ἥττας, κατόπιν πολεμικῆς συρράξεως.

Ὁμοίως, ὡς νὰ ἦτο ἀκριβὴς καὶ ἀλάθητος καὶ ἀναμφισβήτητος, καθὼς λειτουργεῖ τὸ σύστημα τῶν πλανητῶν εἰς τὸ διάστημα, τὸ ὁποῖον ἀπ΄ ἀρχῆς κόσμου, μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων δὲν πρόκειται νὰ μεταβληθῇ.

Κύριε Πρόεδρε,

Εἶσθε Πρόεδρος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἢ μόνον 153 προδοτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ τοῦ ἑαυτοῦ των, διότι ἔτσι ἀντιλαμβάνονται δυστυχῶς τὴν βουλευτικὴν ἰδιότητα;

Τὴν Μακεδονίαν ὅμως δὲν ἠλευθέρωσαν οἱ 153 βουλευταὶ καὶ ὁ Πρωθυπουργός, οἱ ἀνεπίδεκτοι συμβουλῶν, ἀλλ΄ οἱ Πατέρες μας (ὁ πάππος μου ὑπηρέτησε συνεχῶς ἐπὶ δέκα χρόνια, ὡς στρατιώτης, κακουχόμενος, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ εἰς τὰ χιόνια καὶ τὴν βροχήν). Ἡ Μακεδονία δὲν εἶναι ἰδιοκτησία τῶν πολιτικῶν. Τὸ κράτος εἴμεθα ὅλοι. Οἱ Ἄρχοντες εἶναι ἐντολοδόχοι τοῦ λαοῦ. Δὲν ἰσχύει ἡ ἄποψις τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ΄ «ἐγὼ εἶμαι τὸ Κράτος».

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Μὲ ἐξέπληξε, σημειώνω καὶ πάλιν, ἡ εὐκολία, μεθ΄ ἧς ἐθέσατε τὴν ὑπογραφὴν εἰς τὴν ἐπαίσχυντον ταύτην συμφωνίαν, προϊὸν μιᾶς προσπαθείας 99 ἐτῶν τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς, καίτοι ἀπουσιάζει ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ὁμολόγου Σας τῶν Σκοπίων.

Ὡσαύτως ἔχω, ὡς Ἕλλην Πολίτης, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε τὸν Ἑλληνικὸν Στρατόν, πρὶν ἀσπασθῇ τὸν Μοναχικὸν βίον ἐν Ἁγίῳ ὄρει, βαθυτάτην πικρίαν, διότι, καίτοι πολλάκις ἀπηυθύνθην πρὸς Ὑμᾶς δι΄ ἐπιστολῶν περιεχομένου ἐθνικῆς σημασίας, οὐδέποτε ἐτηρήσατε τοὺς στοιχειώδεις ὅρους εὐγενείας νὰ μοῦ ἀπαντήσητε, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς δύο προκατόχους Σας, τὸν ἀείμνηστον κ. Στεφανόπουλον καὶ τὸν κ. Παπούλιαν.

Μόνον ὁ κύριος Τσίπρας καὶ Ὑμεῖς, φαίνεται, ὅτι στερεῖσθε κονδυλοφόρων, διὰ τὸν λαὸν τὸν ὁποῖον διοικεῖτε καὶ δι΄ ὃν ὑποτίθεται, ὅτι ὑπάρχουν οἱ θεσμοί.

Δείξατε λοιπὸν ἐμπράκτως, τοὐλάχιστον Ὑμεῖς, ποὺ γνωρίζετε γράμματα, ἱστορίαν καὶ κατάγεσθε ἀπὸ οἰκογένειαν εὐσεβῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὅτι τὸ ἀξίωμά Σας δὲν ἠλλοίωσε τὴν ἀρετὴν τῆς ταπεινοφροσύνης, διὰ τῆς ἀλαζονείας.

Ἐλπίζω ὅτι ἡ παροῦσα ἐπιστολή μου θὰ κατανοηθῇ ὀρθῶς καὶ θὰ ἐκληφθῇ, ὅτι προέρχεται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ ἀγάπην εἰς τὴν Ἑλλάδα, τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμὸν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην πρὸς τοὺς Μακεδονομάχους.

Ἀλήθεια διατί ἐδόθη τὸ ὄνομα Μακεδονία, Μακεδονικὴ γλῶσσα καὶ ἐθνικότης εἰς ἕνα σλαυϊκὸν λαόν, ποὺ δὲν κατῴκει ποτὲ εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Μακεδονίας; Διατί ἐντρέπονται οἱ Σκοπιανοὶ νὰ παραδεχθοῦν, ὅτι εἶναι Σερβοβούλγαροι;

Τὰ ὀνόματα καὶ οἱ πολιτισμοὶ δὲν χαρίζονται, δὲν κλέπτονται γεννῶνται καὶ δημιουργοῦνται.

Ἐπὶ δὲ τούτοις εὐχαριστῶν διατελῶ μετ΄ ἐξιδιασμένης τιμῆς καὶ εὐχῶν.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός, ὁ τοῦ Φιλαδέλφου

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ