“Σκόπια καὶ Ἐκκλησιαστικὸν Σχῖσμα” 12 Ιουλίου 2018

Σκόπια καὶ Ἐκκλησιαστικὸν Σχῖσμα

Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ,

ἐκ τοῦ ἀσκητηρίου τοῦ Φιλαδέλφου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.

Διὰ νὰ ἀξιολογήσῃ τις τὴν κατάστασιν τῶν Σκοπίων εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ Σχῖσμα τῆς ψευδομακεδονικῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νὰ γνωρίζῃ τὴν ἱστορίαν τοῦ Σκοπιανοῦ ζητήματος, ἵνα μὴ ὁδηγήσῃ τὴν κοινὴν γνώμην εἰς ἐσφαλμένα συμπεράσματα.

Τὰ Σκόπια τελοῦν σὲ σχῖσμα μὲ ὅλας τὰς ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ ἔτος 1967, ὅτε ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας.

Ἐχρησιμοποίησαν τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχῖσμα διὰ νὰ θεμελιώσουν τὸ ψευδεπίγραφον Μακεδονικὸν Ἔθνος καὶ προσέκρουσαν εὐθέως πρὸς τὴν ἐν Κων/πόλει Σύνοδον τοῦ 1872 μ.Χ., ἥτις κατεδίκασεν τὸν ἐθνοφυλετισμόν, ὡς βάσιν δημιουργίας αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας καὶ κράτους.

Ἐξεμεταλλεύθησαν τὴν ὀρθοδοξίαν, διὰ νὰ οἰκοδομήσουν τὴν ψευδομακεδονικὴν ἐθνότητα, ὡς δῆθεν ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων καὶ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.

Ὡς γνωστὸν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς εἶναι Σλάβοι καὶ Ἀλβανοί.

Ὡς ἀπέδειξε προσφάτως εἰς δημοσίαν συνέντευξίν του ὁ κ. Μπαμπινιώτης, τέως Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἡ γλῶσσα τῶν Σκοπιανῶν εἶναι Σερβοβουλγαρική, γραφομένη μὲ τὸ Κυριλλικὸν ἀλφάβητον. Ἡ γλῶσσα των δὲν ἔχει οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν τῶν Ἀρχαίων Μακεδόνων καὶ τῶν συγχρόνων τοιούτων.

Δὲν ὑπάρχει Μακεδονικὴ διάλεκτος, ὡς κακῶς τινες ἔγραψαν.

Ὑπάρχει Ἑλληνικὴ γλῶσσα τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων, ὡς Ἑλλήνων ὄντων γνησίων.

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἰς τὰ συλλαλητήρια καὶ εἰς τὰς ἀνακοινώσεις, κατεδίκασαν τὴν προδοτικὴν συμφωνίαν τοῦ ἀνοήτου καὶ μισέλληνος Πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα. Ὁ Τσίπρας εἶναι ὄργανον τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Γερμανῶν, διὰ νὰ διατηρήσῃ τὸ κόμμα του εἰς τὴν ἐξουσίαν. Εἶναι προδότης τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Οἱ ὁποιοιδήποτε Ἕλληνες, ποὺ δὲν ἔχουν κομματικάς, ἢ οἰκονομικὰς προτεραιότητας, πολῖται τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, καὶ Ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες, θεωροῦν τὸν κ. Τσίπραν εὐθέως προδότην τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀνιστόρητον, ἀγράμματον καὶ στερούμενον ἑλληνικῆς συνειδήσεως, καὶ ὑπόλογον νὰ λογοδοτήσῃ εἰς τὴν δικαιοσύνην, ἐπὶ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ.

Εὖγε εἰς τὸν μουσικοσυνθέτην κ. Μίκην Θεοδωράκην, ὅστις ἐχαρακτήρισε τὴν Κυβέρνησιν Τσίπραν, Κυβέρνησιν Ἐθνικῆς μειοψηφίας.

Ὀφείλει καὶ σύσσωμος ἡ Ἀντιπολίτευσις νὰ χαρακτηρίσῃ τὴν Κυβέρνησιν, ἐξουσιαστὰς προδοτῶν καὶ καταπατητὰς τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς, δίκην στυγνῶν δικτατόρων.

Ποῖος ὀρθοφρονῶν Ἕλλην δὲν εὔχεται νὰ διορθωθοῦν οἱ παραχαράκται τῆς ἱστορίας καὶ οἱ ψευδεπίγραφοι Χριστιανοὶ Σκοπιανοί, τῶν ὁποίων ἡ προπαγάνδα εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς χώρας των καὶ παγκοσμίως, τώρα καὶ ἑβδομήκοντα χρόνια, ὀργιάζει;

Εἰς τὰ παγκάρια τῶν «Ἐκκλησιῶν» πωλοῦν χάρτες εἰς τὸ Ἐξωτερικόν, μὲ τὴν Μ. Μακεδονίαν, ἕως τὰ σύνορα τῆς Λαμίας ἐκτεινομένων.

Εἰσερχόμενος πρὸς ἐπίσκεψιν περιεργείας ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς ἀντιλαμβάνεται, ὅτι οἱ ψευδοναοί των στεροῦνται τῆς θείας Χάριτος.

Εἶναι ἀβάπτιστοι, ὡς σχισματικοί, ἀκοινώνητοι, ἀμύρωτοι, ἀστεφάνωτοι καὶ ἀνίεροι.

Εἶναι λοιπὸν ποτὲ δυνατὸν ὁ εὐσεβὴς ὀρθόδοξος χριστιανός, μέλος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἔχῃ κοινωνίαν μὲ τοὺς τοιούτους ἀναθεματισμένους a priori , ὑπὸ τῆς ἐν Κων/πόλει Συνόδου τοῦ 1872; Εἶναι δυνατὸν νὰ συνάψῃ π.χ. γάμον, ἢ νὰ τοὺς παραδόσῃ τὰ ἄχραντα μυστήρια; Ἀσφαλῶς ὄχι.

Οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι ἀμετανόητοι καὶ ὁσάκις προσεποιήθησαν, ὅτι ἄλλαξαν φρόνημα, ἐξηπάτησαν τοὺς ἀφελεῖς.

Θῦμα τῆς πονηρίας των, εἰς τὸ παρελθόν, ὑπῆρξε καὶ ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος, Ἱ. Μ. Γρηγορίου, ὅστις ἐδέχθη τὴν ὑποκριτικὴν μετάνοιαν δύο Σκοπιανῶν, ὁ εἷς τῶν ὁποίων μόλις ἔλαβεν Ἱερωσύνην διακόνου καὶ Πρεσβυτέρου, δίκην ἀντάρτου, ἀνεχώρησε εἰς τὰ Σκόπια, χωρὶς εὐλογίαν τοῦ π. Γεωργίου, προσῆλθε εἰς τοὺς Σχισματικοὺς Σκοπιανοὺς καὶ ἐχειροτονήθη «ψευδεπίσκοπος» ὑπ΄ αὐτῶν καυχώμενος, ὅτι εἰς τὰς φλέβας του ῥέει αἷμα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.

Ψευδεπίσκοπος τῶν Σκοπίων, μόλις προσφάτως ἐδήλωσε: « εἰς ἡμᾶς ἐπάτησε τὸ πρῶτον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὴν Εὐρώπην, εἰς τοὺς ἀρχαίους Φιλίππους τῆς Μακεδονίας!»

Εἶναι δυνατὸν νὰ εἴπουν π.χ. οἱ κάτοικοι τῆς Βουλγαρικῆς Θράκης ἢ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, Τοῦρκοι σημερινοὶ κάτοικοι, ὅτι εἶναι ἀρχαῖοι Θρᾶκες, Ἑλληνικῶν φύλων;

Ὀρθῶς λοιπὸν ὁ γνωστὸς καθηγητὴς τῆς φιλοσοφίας καὶ θεολόγος κ. Γιανναρᾶς σκώπτει τοὺς Σκοπιανοὺς λέγων: «εἰς ποῖον ψυγεῖον τῆς ἱστορίας ὁ Μ. Ἀλέξανδρος διετήρησε τὸ σπέρμα του, δι΄ ἐννέα αἰῶνας, ὥστε οἱ Σλάβοι τῶν Σκοπίων νὰ εἶναι ἀπόγονοί του, μόλις ἐμφανισθέντων εἰς τὴν Ἑλληνικὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου, τὸν 7ον μ.Χ. αἰῶνα;

Διατί οἱ Σκοπιανοὶ αἰσχύνονται νὰ παραδεχθοῦν τὴν Σλαβικὴν καταγωγήν των;

Δόξα τῷ Θεῷ καὶ πολιτισμὸν ἔχουν καὶ ὀρθόδοξοι ἐγένοντο, μερίμνῃ τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορος Μιχαὴλ καὶ τοῦ Πατριάρχου Μ. Φωτίου, διὰ τῶν Θεσσαλονικέων Ἑλλήνων Ἱεραποστόλων, Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.

Οἱ Σκοπιανοί, ὡς ἔρημοι τῆς θείας Χάριτος, οὔτε ἀγάπην ἐν Χριστῷ ἔχουν, οὔτε ἑνότητα μετὰ τῶν ὀρθοδόξων καὶ δὴ τῶν Μοναχῶν, οὔτε ταπείνωσιν.

Οἱ Σκοπιανοὶ προτάσσουν, τὸν ψευδῆ ἐθνικισμόν των, τοῦ Χριστοῦ. Ἐπιχειροῦν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν, διὰ νὰ δημιουργήσουν τὸ ψευδοκράτος των. Βαβαί! Ὁ Χριστὸς νὰ χρησιμοποιῆται, ὡς θεράπων τῶν ἐθνικῶν παθῶν καὶ τῆς πλάνης των!

Τὸ ἀληθὲς τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου, ὅτι στεροῦνται ἅπαντες οἱ Σκοπιανοὶ τῆς ἐν Χριστῷ Χάριτος, ἄνευ μυστηρίων βεβαιοῖ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, χειροτονηθεὶς κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρῖδος κ. Ἰωάννης, συνεχῶς εὑρίσκεται εἰς τὰς φυλακάς, διωκόμενος ὑπὸ τοῦ καθεστῶτος, καὶ κωλυόμενος νὰ ὀργανώσῃ τὴν Ἐκκλησίαν ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῆς κανονικῆς βάσεως.

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι ἡ μαρτυρικὴ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, μόλις πρὶν ὀλίγας δεκαετίας, ἐδοκίμασε τὰς βόμβας, τῆς διεφθαρμένης καὶ ἀντιχρίστου Ἀμερικῆς, μὲ τὴν ἐπιγραφήν «Χριστὸς Ἀνέστη»!

Κλαύσατε τὴν διαφθορὰν τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὸν ἀποχριστιανισμὸν αὐτῆς.

Ἑλληνικὲ λαέ,

Πατριάρχαι, Ἀρχιεπίσκοποι, ἱερεῖς καὶ μονάζοντες.

Ἀνοίξατε τὸ Συναξάρι τῆς Ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων, ὡς καὶ τὸ Συναξάρι τῆς Ὀρθοδοξίας, διὰ νὰ ἴδητε ἥρωας, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμά των, διὰ νὰ ὑπάρχῃ μέχρι σήμερον ὁ Ἑλληνισμός, ὁ χριστιανικὸς Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός.

Θὰ ἴδητε Πατριάρχας, ἀρχιερεῖς καὶ μονάζοντας ποὺ περιεφρόνησαν τὴν ἐπίγειον ζωήν των, τὴν ἡδονήν, τὸ χρῆμα καὶ τὴν δόξαν, διὰ νὰ φανοῦν ἄξιοι τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν περιστάσεων, διὰ νὰ σώσουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Ἀπὸ τὰς Θερμοπῦλας, μέχρι τοὺς προσφάτους ἐθνοαπελευθερωτικοὺς ἀγῶνας.

Καὶ εἰς περιόδους τῆς δόξης τοῦ Βυζαντίου, εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ μεταλλαγμένου διὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ Ἑλληνισμοῦ, νὰ ἐκπολιτίζωμεν καὶ νὰ ἐκχριστιανίζωμεν λαούς.

Θαυμάσατε τὸν Βυζαντινὸν αὐτοκράτορα νὰ ζῇ τὴν Ἀνάστασιν, νὰ κτίζῃ τὴν Ἀγίαν Σοφίαν, νὰ συνθέτῃ ἑωθινὰ κὰι ἐξαποστειλάρια, νὰ συνεργάζηται μὲ τὸν Πατριάρχην, τὸν Μ. Φώτιον, καὶ ὅλην τὴν χορείαν τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καὶ Ἀρχιερέων διὰ νὰ σώσῃ τὴν Ὀρθοδοξίαν, νὰ ἐκπολιτίζῃ καὶ νὰ διαδίδῃ τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τοὺς Σλάβους, ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, νὰ τοὺς μανθάνῃ νὰ γράφουν μὲ τὸ Ἑλληνικόν-Κυριλλικὸν ἀλφάβητον καὶ νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὸν Πολιτισμόν. Νὰ ἀλλάζῃ ἡ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη.

Συγκρίνατε τοὺς ἄνδρας τούτους, Πολιτικοὺς καὶ Ἐκκλησιαστικούς, μὲ τὸ ποιὸν καὶ τὴν στάσιν τῶν συγχρόνων ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν.

Συγκρίνατε μάλιστα κυρίως τὸν κ. Τσίπραν, μὲ αὐτούς, ὡς καὶ τοὺς Πατριάρχας τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας, ὡς καὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Ἱερώνυμον.

Κλαύσατε ἅπαντας ἀνεξαιρέτως, διότι εἶναι ἀνάξιοι τῶν καιρῶν καὶ τῶν περιστάσεων, ἀξιοδάκρυτοι, διότι προδίδουν τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὰς ἐνεργείας των. Δὲν εἶναι ὁμολογηταί, ἀλλὰ διπλωμάται. Δὲν ἀκολουθοῦν τὰ ἴχνη τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τοῦ ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου.

Κλαύσατε καὶ ἡμᾶς τοὺς μοναχοὺς τοῦ 21ου αἰῶνος, διότι ἔχομεν ἄλλας προτεραιότητας. Ὁ Χριστὸς ὑβρίζεται. Ἡ ἀλήθεια καταπατεῖται. Ὁ ἄνομος βίος θεσμοθετεῖται. Ἡ νεολαία διδάσκεται τὰς πλάνας τῶν δαιμόνων. Οἱ Φύλακες καθεύδουν. Οἱ δικαστικοὶ λειτουργοὶ μαρμαρωμένοι, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων. Ἐξέλιπε τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας καὶ τοῦ μαρτυρίου.

Καὶ τὸ τελευταῖον: ὁ ἀντίχριστος καὶ ἄθεος Πρωθυπουργὸς Τσίπρας ἐπιχειρεῖ νὰ διαζεύξῃ τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος ἀπὸ τὴν χριστιανικὴν Ὀρθοδοξίαν, μὲ τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος, μίαν σχέσιν αἰώνων καὶ χιλιετιῶν. Λὲς καὶ τὸ Κράτος εἶναι ὁ Τσίπρας, δίκην Λουδοβικείας ἀντιλήψεως «ἐγὼ εἶμαι τὸ Κράτος», καὶ οὐχὶ ὁ λαός.

Τί διαφέρει ὁ Τσίπρας ἀπὸ τοὺς ἀντιχρίστους Ἑβραίους, ποὺ ἐσταύρωσαν τὸν Χριστόν;

Λαὲ τῆς Ἑλλάδος, ἀνάλαβε πρωτοβουλίαν, ὡς σοῦ παρέχει τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα, διὰ νὰ διώξῃς τοὺς προδότας τοῦ Πολιτισμοῦ Σου, πολιτικοὺς καὶ μή, διὰ νὰ ἐπαναχαράξῃς τὴν ἱστορικὴν πορείαν Σου εἰς τὰς διαχρονικὰς πολιτιστικὰς ἀξίας Σου.

Ἡ Εὐρώπη, ἡ Ἀμερικανικὴ συμμαχία, τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὸ Εὐρὼ εἶναι μιὰ ἀπάτη.

Τὰ Σκόπια δὲν εἶναι ὥριμα νὰ ἀρθῇ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχῖσμα, ἐπειδὴ τὸ θέλουν οἱ Ἀμερικανοί, ἡ Γερμανία καὶ ἡ ἄφρων πολιτικὴ συμμορία Τσίπρα, διότι εἶναι ἀμετανόητοι. Δὲν δικαιοῦνται νὰ σφετερίζωνται τὸν Μ. Ἀλέξανδρον, τὴν μακεδονικὴν ταυτότητα καὶ τὸν Ἑλληνικὸν πολιτισμόν, ἐπειδὴ τὸ θέλει ὁ δικτατορικῶς ἐνεργῶν Πρωθυπουργὸς Τσίπρας.

Πρέπει νὰ καταργηθῇ ἡ συμφωνία τῆς προδοσίας.

Κατηγορίες ΑΡΘΡΑ