Θέμα: «Ἐθνικὴ Ἀσφάλεια» 17 Ιουλίου 2018 

Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου
Τ.Θ. 73
63086 Καρυαὶ
Ἅγιον Ὄρος Ἄθω

 

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 8-11-2017

 

Ἀριθμὸς πρωτ. 68

 

Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν

Ἐθνικῆς Ἀμύνης

κ. Καμμένον

εἰς Ἀθήνας

 

Θέμά: “Ἐθνικὴ Ἀσφάλεια”

Κοινοποίησις :

1. Ἐξοχώτατον Πρόεδρον Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

κ. Προκόπιον Παυλόπουλον

2. Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος, κ. Ἀ. Τσίπραν

3. Ἐξοχώτατον Ἀρχηγὸν Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, κ. Κ. Μητσοτάκην

4. Ἐλλογιμώτατον Πρόεδρον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, κ. Ἀθαν. Βαλτινόν

5. Ἐλλογιμώτατον Πρύτανιν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. Μελέτιον- Ἀθαν. Δημόπουλον

6. Ἐλλογιμώτατον πρύτανιν Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Περικλῆ Ἀ. Μήτκαν

7. Ἐλλογιμώτατον πρύτανιν Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν,

κ. Ἰω. Γκόλιαν.

 

 

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ἔχω πληροφορίας ἐκ τῶν παρακολουθούντων τὴν ἐπικαιρότητα, ὅτι κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψίν Σας μετὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἰς ΗΠΑ, παρεχωρήσατε στρατηγικῆς σημασίας βάσεις, πρὸς χρῆσιν αὐτῶν ὑπὲρ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Καθόσον ἐνθυμοῦμαι ἡ πολιτικὴ τῶν Ἀμερικανῶν, τὰ τελευταῖα πεντήκοντα ἔτη, εἶναι πάντοτε φιλοτουρκικὴ καὶ φιλοσκοπιανή.

Ὁσάκις Ἑλληνικαὶ κυβερνήσεις, εἰς τὸ πρόσφατον παρελθόν, ἐπεχείρησαν νὰ ἀσκήσουν πολυδιάστατον Ἐθνικὴν πολιτικήν, ἔναντι τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ρωσσίας, ἀντιμετώπισαν τὴν σφοδρὰν ἀντίδρασιν τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτικοῦ κόσμου τῆς εὐκαιρίας, νὰ πολεμήσουν τὴν ἑκάστοτε Κυβέρνησιν, μὲ ἀντικείμενον μόνον τὸν θῶκον τῆς ἐξουσίας, καὶ οὐχὶ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ συμφέροντος.

Ἐὰν οἱ Ἕλληνες Πολιτικοὶ ἦσαν ἡνωμένοι καὶ εἶχον ὑψίστην προτεραιότητα, μόνον τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος, καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, οὐδέποτε θὰ ἐπετύγχανον οἱ Ἀμερικανοί, ἀλλὰ καὶ οἱαδήποτε ἄλλη ὑπερδύναμις, νὰ δράσῃ ἐπὶ ζημίᾳ, τῶν ὑψίστων Ἑλληνικῶν συμφερόντων.

Τὸ ἐπιτυγχάνουν αὐτό, διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα πλέον δὲν ὑπάρχουν ἀνιδιοτελεῖς Πολιτικοί, ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας ἐκείνων, ποὺ ἐφύλαξαν «Θερμοπῦλας», εἰς τὴν διαχρονικὴν ἱστορίαν τῶν Ἑλλήνων.

Ἐνθυμοῦμαι, ὅτι εἰς τὴν δεκαετίαν τοῦ 1980, τὸ ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἠγόρασε ἔκτασιν τῆς νήσου Σκύρου ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴν Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, ἀντὶ ἓξ δισεκατομμυρίων δραχμῶν, προκειμένου νὰ ἀποτρέψῃ νὰ πέσῃ ἡ στρατηγικῆς σημασίας ἔκτασις αὕτη εἰς χεῖρας ἐκείνων, ποὺ θὰ ἠλέγχοντο ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, ἐπὶ κυβερνήσεως Ἀ. Παπανδρέου.

Ὡσαύτως ἐνθυμοῦμαι, ὅτι τὴν παροῦσαν κατάστασιν εἰς τὴν Κύπρον ἐδημιούργησαν οἱ Ἀμερικανοί, διὰ τοῦ περιβοήτου μισέλληνος κ. Κίσσιγκερ, ἐκμεταλλευθέντος τὴν ἀφέλειαν τοῦ δικτάτορος κ. Ἰωαννίδη.

Ὁμοίως κατὰ τὴν κρίσιν τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων εἰς τὴν Κύπρον, τῆ ἀδείᾳ τῶν Ἀμερικανῶν, ὅτε ἡ τότε Κυβέρνησις τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἄρτι ἐκ Παρισίων ἐλθόντος κ. Κων/νου Καραμανλῆ, ἀπέστειλεν τὸ ὀχηματαγωγὸν ΦΑΙΣΤΟΣ, τῶν Κρητικῶν ἀκτοπλοϊκῶν γραμμῶν, εἰς Κύπρον μὲ τάνκς καὶ λοιπὸν στρατιωτικὸν ὑλικόν, οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπὸ τὴν βάσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔδοσαν σῆμα εἰς τοὺς Τούρκους νὰ βυθίσουν τὸ ἐν λόγῳ πλοῖον, ἅμα τῆ ἐξόδῳ του ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα.

Κύριε ὑπουργέ,

ὅποιος χάνει τὴν ἱστορικὴν μνήμην του, καὶ μάλιστα, ὁσάκις εἶναι δημόσιος εὐθυνοφόρος ἀνήρ, διαπράττει πολλάκις σφάλματα ἐθνικῶς ἐπιζήμια καὶ μὴ διορθούμενα.

Τίς δύναται νὰ ἀμφισβητήσῃ είς μίαν δεδομένην ἢ δημιουργηθησομένην Ἑλληνοτουρκικὴν κρίσιν, ὅτι οἱ κατὰ τὰ ἄλλα, κατ΄ ὄνομα σύμμαχοί μας, εἰς τὸ ΝΑΤΟ, δὲν θὰ ἐπωφεληθοῦν, ἐφ΄ ὅσον ἡ Κυβέρνησίς Σας, λέγεται, ὅτι ἔχει παραχωρήσει τὸν ἔλεγχον τῶν ὑψίστης σημασίας διὰ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα βάσεων, νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὴν ἔκβασιν τοῦ πολέμου, ὑπὲρ τῶν κεκρυμμένων ξένων συμφερόντων καὶ οὐχὶ τῶν Ἑλληνικῶν;

Δὲν ὠφελοῦν τὰ λόγια τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματούχων καὶ δὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, «μολὼν λαβέ», ὅταν ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνησις στερεῖται διορατικότητος, ἱστορικῆς μνήμης καὶ διαγνώσεως τῶν κεκρυμμένων ἐπιδιώξεων τῆς ὑπερδυνάμεως, ἡ ὁποία ὑποκρίνεται ὅτι δῆθεν ἐνδιαφέρεται νὰ μᾶς προστατεύσῃ.

Ἐν περιπτώσει ἐξελίξεως, εἰς μίαν ἐνδεχομένην Ἑλληνοτουρκικὴν σύρραξιν, εἰς τραγῳδίαν, τότε τὸ Γουδὶ διὰ τοὺς ὑπαιτίους τοιούτων τραγικῶν λαθῶν, θὰ εἶναι βέβαιον, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὑπενθυμήσατε Ὑμεῖς προσωπικῶς πολλάκις εἰς τὰς προκατόχους κυβερνήσεις τῶν μνημονίων, ὡς ἀντιπολίτευσις.

Φαίνεται ὅμως ὅτι τόσον ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας, ὅσον καὶ Ὑμεῖς προσωπικῶς, ὡς Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τὸ ἔχετε λησμονήσει καθὼς ἐλησμονήσατε καὶ τὰς προεκλογικάς Σας ὑποσχέσεις περὶ καταργήσεων τῶν μνημονίων. Τὰ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεώς Σας διαπραχθέντα γεγονότα εἶναι ἐγκληματικῆς ὑφῆς, ὅσον καὶ ἐὰν προσποιεῖσθε ὅτι δὲν εἶναι, καὶ θὰ φανοῦν περισσότερον ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἐτῶν.

Ἀλήθεια εὑρίσκομαι εἰς ἀπορίαν, πῶς ὁ νῦν Ἑλληνικὸς πολιτικὸς κόσμος θὰ τολμήσῃ, ἐὰν ἀκόμη ἔχῃ τὸ στοιχειῶδες φιλότιμον συνεπείας, νὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν πολιτικὴν Ἐπικαιρότητα, τῷ 2021, ὅτε συμπληροῦνται τὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως ὑπὸ τῶν ἡρώων τῆς ἐλευθερίας, τὴν φιλοσοφίαν τῶν ὁποίων συνεχῶς ἀγνοεῖτε εἰς τὰ δρώμενά Σας;

Ἆράγε δὲν Σᾶς πειράζει ἡ συνείδησίς Σας, ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν πολιτικῶν, πῶς, οὐ μόνον ἐπωλήσατε τὸν δημόσιον πλοῦτον εἰς τοὺς ξένους, ἀντὶ μιᾶς ἀδιεξόδου καὶ ἀνωφελοῦς παραμονῆς εἰς τὸ εὐρὼ καὶ τὴν Εὐρώπην, ἀλλὰ καὶ ἐξευτελίσατε τὸν πολιτισμὸν τῶν Ἑλλήνων, ψηφίσαντες νόμους ἐπαισχύντους, ἀντιθέτους μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὸν διαχρονικὸν πολιτισμὸν τῶν Ἑλλήνων, δίκην ξένων ἀνδρεικέλων;

Διὰ ταῦτα αἱ στρατηγικῆς σημασίας στρατιωτικαὶ βάσεις, δι΄ ἀσφάλειαν τῆς χώρας, δὲν ἐκχωροῦνται εἰς τρίτους, ἀλλ΄ ἐλέγχονται ὑπὸ τοῦ Κράτους.

Ἡ ἐκχώρησις εἰς τρίτους τῶν βάσεων ἔρχεται νὰ συμπληρώσῃ τὸ ἀντισυνταγματικὸν ἔγκλημα τῆς ἐκχωρήσεως στρατηγικῆς ὑφῆς οἰκονομικῶν ὀργανισμῶν καὶ πόρων τοῦ Κράτους εἰς τοὺς Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς Εὐρωπαίους, χάριν τῆς ἀπάτης παραμονῆς τῆς χώρας εἰς τὴν εὐρωζώνην.

Τίς πλέον ἀμφιβάλλει, ὅτι ἡ πολιτικὴ αὕτη κατέστρεψε τὴν Ἑλλάδα χωρὶς προοπτικὴν διεξόδου;

Διερωτῶμαι ὁ ἱστορικὸς τοῦ μέλλοντος, θὰ ἔχῃ πλέον τὸ ψυχικὸν σθένος νὰ ἀναφέρῃ ἅπαντας Ὑμᾶς ὡς ἱστορικὰ πρόσωπα ἢ θὰ Σᾶς διαγράψῃ ἀπὸ τὴν ἱστορίαν;

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετ΄ εὐχῶν νὰ Σᾶς φωτίσῃ ὁ Θεός, καὶ μὲ θλῖψιν διὰ τὰ δρώμενά Σας.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός

ἐν τῷ ἀσκητηρίῳ τοῦ Φιλαδέλφου

 

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ