Ἐξοχώτατον κύριον Προκόπιον Παυλόπουλον
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
Θέμα: «Ἡ ἐπικύρωσις τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»
1 Φεβρουαρίου 2019

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, …

…Εἶσθε Πρόεδρος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἢ μόνον 153 προδοτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ τοῦ ἑαυτοῦ των, διότι ἔτσι ἀντιλαμβάνονται δυστυχῶς τὴν βουλευτικὴν ἰδιότητα; …

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιον Τσίπραν
Θέμα: « Ἐπικύρωσις συμφωνίας Πρεσπῶν»
31 Ιανουαρίου 2019

  Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

  Ἐξ ἀφορμῆς τῆς μόλις Ὑφ΄ Ὑμῶν ὁλοκληρωθείσης, διὰ τῆς ἐπικυρώσεως τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, προδοσίας τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ Μακεδονικοῦ Πολιτισμοῦ, καίτοι γνωρίζω, ὅτι ἀπευθύνομαι εἰς νοοτροπίαν προσώπου, μὲ δικτατορικὴν συμπεριφορὰν καὶ περιφρόνησιν τῆς λαϊκῆς βουλήσεως, ἀνεπίδεκτον ἀποδοχῆς ἄλλης γνώμης καὶ συμβουλῆς, γνωρίζω Ὑμῖν τὰ κάτωθι:

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος ἀναφερομένη εἰς τὸ ὑπὸ ἀναθεώρησιν Σύνταγμα 26 Νοεμβρίου 2018

Ἡ σιωπὴ τοῦ Πατριάρχου μέχρι σήμερον διὰ τὰ ἐν Ἑλλάδι συμβαίνοντα, εἶχε προξενήσει θλίψιν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν. Ἡ δημοσίευσις σήμερον τῆς Πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς ὑπ’ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 715/1-8-2017, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ὑπὸ ἀναθεώρησιν Σύνταγμα, ἀνεπτέρωσε τὰς ἐλπίδας καὶ ηὔξησε τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Καθηκόντως περιχαρεῖς δημοσιεύομεν ταύτην καὶ ἀναμένομεν νὰ ἀπευθύνῃ καὶ ἀναλόγους ἐπιστολὰς καὶ διὰ τὰ λοιπὰ θέματα, τὰ ὁποῖα ἐθίξαμεν εἰς τὴν Παναγιότητὰ Του, εἰς τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 77/15-8-2018 ἡμετέραν ἐπιστολὴν. Ἐλπίζομεν ἡ Πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ νὰ προβληματίσῃ, τόσον τὸν κ. Πρωθυπουργὸν, ὅσον καὶ τὸν Μ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, ὥστε νὰ ἀναθεωρήσουν ἀμφότεροι τὰς πεπλανημένας θέσεις των, δι’ὧν ἐπιδιώκουν νὰ καταστήσουν τὴν Ἑλλάδα οὐδετερόθρησκον κράτος. Ὁμοίως ἐλπίζομεν ἡ Ἑλλαδικὴ Ἱεραρχία νὰ προβληματισθῇ θετικῶς ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς καὶ νὰ ἀπορρίψῃ ὁμοφώνως τὸ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ἐπιδιωκόμενον οὐδετερόθρησκον κράτος.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ