Athos Filadelfou
Ἰστοσελίδα: χάρισμα εὐσεβῶν

Πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κον Άντώνιον Σαμαρὰν.
Θέμα: «Τροποποίησις τοῦ ν. 927/1979 (Α139)»
«…τοῦ λεγομένου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου…»
15 Οκτωβρίου 2014

«Aὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν
κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος
ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.»
(Ἰωάν. 3,10)

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Ἐξοχώτατοι κ. Βουλευταί,

Ἠγαπήσατε τὸ σκότος μᾶλλον ἢ τὸ φῶς, διότι τὰ ἔργα Σας εἶναι πονηρὰ καὶ καρπός των εἶναι καὶ ἡ ψήφισις τοῦ λεγομένου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου, κατ΄ ἐμὲ κατ΄ ἐξοχὴν ρατσιστικοῦ.

Καίτοι δὲν εἶμαι εἰδήμων νομικός, διαπιστώνω εὐθὺς μὲ τὴν ἁπλῆ ἀνάγνωσίν του, ὅτι παραβιάζει τὰ ἄρθρα 3, 16 καὶ 21 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, δι΄ ὧν ἀναγνωρίζεται «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία, ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, κατοχυρώνεται ἀπαραβίαστον τὸ κείμενον τῆς Καινῆς Διαθήκης, οἱ Ὅροι καὶ Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων» (ἄρθρον 3), «ἡ ἀνάπτυξις ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλληνοπαίδων» (ἄρθρ. 16), «ἡ οἰκογένεια, ὡς θεμέλιον τῆς συντηρήσεως καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ κράτους». (ἄρθρ. 21)

Ὁ νόμος Σας, κύριοι Βουλευταί, εἶναι ξένος τοῦ διαχρονικοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἀπὸ πρὸ Χριστοῦ μέχρι σήμερον, τὸν ὁποῖον Πολιτισμόν δίδετε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι παντελῶς ἀγνοεῖτε, καὶ κατὰ συνέπειαν εἶσθε ἀνάξιοι νὰ διοικῆτε τοὺς Ἕλληνας.

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κον Άντώνιον Σαμαρὰν.
ΘΕΜΑ: «Ἑνότης τοῦ Ἑλληνισμοῦ.»
30 Ιανουαρίου 2014

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Ἡ μέριμνα τῶν ἑκάστοτε Κυβερνήσεων τῶν κρατῶν, πρὸ πάντων, πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐξασφάλισις τῆς ἑνότητος τῶν πολιτῶν τοῦ κράτους. Κατ΄ ἐξοχὴν τοῦτο ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν πνευματικήν, θρησκευτικὴν καὶ πολιτισμικὴν ὁμοιογένειαν, παραλλήλως μὲ τὴν κοινωνικὴν δικαιοσύνην, τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀσφάλειαν.

Ὁ Ἑλληνισμὸς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ ἐπὶ χιλιετίας, ἐσφυρηλάτησε τὴν ἑνότητα τοῦ κράτους μὲ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὴν πολιτιστικὴν κληρονομίαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν κατ΄ ἐξοχὴν κατὰ τὴν βυζαντινὴν περίοδον, κατὰ τρόπον ὑποδειγματικόν.

Ὁ δημόσιος καὶ ἰδιωτικὸς βίος τῆς λεγομένης Βυζαντινῆς ἐποχῆς, διεποτίσθη μὲ τὴν σύζευξιν τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ χριστιανικοῦ ὀρθοδόξου πνεύματος καὶ μαζὶ μὲ τὴν κληρονομίαν τῆς πρὸ Χριστοῦ κλασσικῆς ἀρχαιότητος, ἐχρησίμευσε, ὡς βάσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἀναγεννήσεως καὶ τοῦ σημερινοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Μόνιμος πολιτικὴ ἐπιδίωξις τῶν ἀειμνήστων Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, παραλλήλως πρὸς τὴν διαφύλαξιν τῆς ὀρθοδοξίας, ἦτο καὶ ἡ σταδιακὴ ἀφομοίωσις καὶ ἐκχριστιάνισις τῆς Ρωμαϊκῆς οἰκουμένης, ὅλων τῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἐδυσκολεύθησαν νὰ ἀφήσουν τὰς πλάνας τῶν θρησκειῶν.

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρὸς τὸν κον Αλέξιον Τσίπραν, ἀρχηγὸν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως.
Θέμα: «Προτροπαὶ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ Ἑλληνικά συμφέροντα καὶ νὰ μείνῃ σταθερός ἔως τέλους εἰς τὴν κατάργησιν τῶν Μνημονίων, ἐάν ὁ Ἑλληνικός λαός τοῦ ἐμπιστευθῇ τὴν πρωθυπουργίαν»
6 Φεβρουαρίου 2013

᾽Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

᾽Εν πρώτοις Σᾶς εὔχομαι ὁλοκαρδίως χρόνια πολλὰ ἐπὶ τῆ ἀνατολῆ τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τοῦ 2013 καὶ πλούσιον τὸν φωτισμὸν παρὰ τοῦ Τριαδικοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν Σας καὶ τοὺς ὁρματισμούς Σας.

᾽Αξίζει νὰ Σᾶς συγχαρῶ ὁλοκαρδίως διὰ τὴν ἀντιμνημονιακὴν πολιτικήν Σας, διότι τὰ μνημόνια ἐδέσμευσαν τὴν ᾽Εθνικὴν κυριαρχίαν καὶ τὴν δημόσιον περιουσίαν, ἐνσυνειδήτως, καὶ ὄντως διεπράχθη ᾽Εθνικὴ προδοσία, διὰ τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν, ὅσοι συνέπραξαν εἰς τὰ ἐγκλήματα ταῦτα.

Εὔχομαι μέχρι τέλους νὰ ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν κατάργησίν των.

῾Ο ῾Ελληνικὸς λαὸς εἶναι ἀπηλπισμένος ἀπὸ τὴν ἄφρονα πολιτικὴν τῶν Κυβερνησάντων, ἰδίως κατὰ τὴν τελευταίαν τριετίαν, διὸ καὶ εἶναι ἐνδεχόμενον προσεχῶς νὰ Σᾶς ἐπιλέξῃ διὰ νὰ τὸν ἀπαλλάξητε ἀπὸ τὰ δεινά.

῾Ως ῞Ελλην πολίτης, καίτοι ἐρημίτης, ὅμως μὲ πλουσίαν συνεισφορὰν τοῦ Κρητικοῦ μου γενεαλογικοῦ δένδρου εἰς τοὺς ἀγῶνας διὰ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν ἀπὸ δουλείας αἰώνων καὶ τυράννων, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκην νὰ Σᾶς ἀσφαλίσω ἀπὸ τὸ τραγικὸν λάθος, τὸ ὁποῖον διέπραξαν οἱ μέχρι σήμερον Κυβερνῶντες, ἄλλα νὰ λέγουν, ἄλλα νὰ πιστεύουν, ἄλλα νὰ πράττουν προεκλογικῶς καὶ ἕτερα μετεκλογικῶς.

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ