Athos Filadelfou
Ἰστοσελίδα: χάρισμα εὐσεβῶν

Θέμα : α) Ν. 4.285/2014 (ἀντιρατσιστικός)
β) Ν. 4301 (περὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων)
10 Φεβρουαρίου 2015

Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς

τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ˙ πᾶς ὁ ὢν ἐκ

τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. Λέγει αὐτῷ ὁ

Πιλᾶτος· τί ἐστιν Ἀλήθεια; (Ἰωάνν. 18, 37-38)

Μακαριώτατε καὶ σεπτὲ Πρόεδρε τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, σεπτοὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν καὶ τῆς καθ΄ Ἑλλάδα Μιᾶς, Ἀγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Κλίνας τὸ γόνυ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀσπάζομαι τὰς χαριτοβρύτους χεῖρας πάντων Ὑμῶν, δι΄ ὧν διαπορθμεύεται ἡ θεία Χάρις τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τὸ πλήρωμα τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας.

Ὁ Κύριος ἀνακρινόμενος ὑπὸ τοῦ Πιλάτου καὶ ἐρωτώμενος ἐὰν εἶναι βασιλεὺς ἀπεκρίθη: «Ἡ Βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»(Ἰωάνν. 18,36) καὶ ἐν συνεχείᾳ εἶπε: «Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ˙ πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. Λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος˙ τί ἐστιν Ἀλήθεια;»(Ἰωάνν. 18, 37-38)

Ὁ Πιλᾶτος παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἐνδιεφέρθη νὰ μάθῃ «τί ἐστιν Ἀλήθεια;» δὲν ἀντελήφθη, ὅτι εἶχε ἐνώπιόν του τὴν Ἀλήθειαν, τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν, διότι ἐστερεῖτο καθαρῶν αἰσθητηρίων τῆς ψυχῆς. Διὸ καὶ ἐσταύρωσε τὴν Ἀλήθειαν.

Ἡ θυσία τοῦ μόνου Ἀναμαρτήτου ἔσωσε τὸν κόσμον ἐκ τοῦ διαβόλου, τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

Ἐλύτρωσε τὴν κτίσιν ἐκ τῆς δουλείας τῶν εἰδώλων καὶ παρέστησε ταύτην ἐλευθέραν εἰς τὸν Πατέρα Του, κατὰ τὸν Ὑμνωδόν.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θέμα: α. Ὀρθόδοξος διαπαιδαγώγησις τῆς Ἑλληνικῆς νεολαίας.
β. Ἵδρυσις τμήματος Μουσουλμανικῶν σπουδῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ.
γ. Θρησκειολόγοι, διαθρησκειακοὶ καὶ διαχριστιανικοὶ διάλογοι.
δ. Ἡ γνώμη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου διὰ τὰς ἐπισκέψεις τοῦ ἑκάστοτε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Ρώμην καὶ
ε. Τὸ ἀνύπαρκτον τῶν μυστηρίων εἰς τοὺς ἑτεροδόξους, κατὰ τὸν Ἅγιον Πορφύριον καὶ τοὺς λοιποὺς Ὰγιορείτας.
15 Αυγούστου 2014

«Τὸ μὲν ἁπλῶς πάντα ἐπαινεῖν καὶ τὰ καλῶς ἔχοντα καὶ τὰ μὴ καλῶς, οὐκέτι φιλοῦντος, ἀλλ΄ ἀπατεῶνος καὶ εἴρωνος.»
Ἰω. Χρυσόστομος ΕΠΕ 39, 16

Μακαριώτατε καὶ σεπτὲ Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ σεπτοὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τὴν Ἱεραρχίαν τῆς καθ΄ Ἑλλάδα, Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Βαθυσεβάστως κλίνας γόνυ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀσπάζομαι τὰς χεῖρας πάντων Ὑμῶν, δι΄ ὧν διαπορθμεύεται ἡ Χάρις τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Μὲ ἄφατον ὀδύνην ἀπευθύνω πρὸς Ὑμᾶς, τὸ παρὸν γράμμα, ἐν συνεχείᾳ τῶν ὡς ἄνω κατὰ τὸ παριππεῦσαν ἔτος σχετικῶν ἐπιστολῶν μου, ἀναφορικῶς μὲ τὴν διδασκαλίαν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως εἰς τὰ Σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος.

Πῶς εἶναι δυνατόν, Μακαριώτατε, Ὑμεῖς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ θεσμικῶς τεταγμένος φῦλαξ καὶ ποιμήν, «τῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ» (Ἰωάν. 21,16) διὰ νὰ προφυλάσσῃ ταῦτα ἀπὸ τοὺς «βαρεῖς καὶ λοιμώδεις λύκους», νὰ ἐξακολουθῇ νὰ συνεργάζεται μὲ τὸν κ. Γιαγκάζογλου, καθοδηγητὴν τῶν θρησκειολόγων καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, διὰ τὴν μετάλλαξιν τοῦ μαθήματος τῆς Ὀρθοδόξου ἀγωγῆς τῶν ἑλληνοπαίδων εἰς τὰ σχολεῖα τῆς χώρας, διὰ μέσου τῶν πιλοτικῶν προγραμμάτων, ἔνθα ἐξισώνει τὸν ἀληθῆ Θεὸν μὲ τὰς δαιμονικὰς πλάνας τῶν θρησκειῶν;

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ

α. Ὀρθόδοξος Διαπαιδαγώγησις τῶν Ἑλληνοπαίδων.
β. Παράκαμψις τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας ὑπὸ του Ἀρχιεπισκόπου καὶ δειλία αὐτοῦ νὰ συγκρουσθῇ μὲ τὰς δυνάμεις τοῦ σκότους.
12 Δεκεμβρίου 2013

Μακαριώτατε,

Σεπτὴ τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,

Βαθυσεβάστως ἀσπάζομαι τὰς Ὑμετέρας τιμίας Δεξιάς.

Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ΄ ἀρ. πρωτ. 2937/2013 καὶ ἀπὸ 7 Νοεμβρίου 2013 ἐγγράφου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, καὶ ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ΄ ἀρ. 39/15-8-13 καὶ 41/20-10-2013 ἡμετέρων ἐγγράφων πρὸς τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ τὴν διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον ἀντιστοίχως, ἀναγκάζομαι μετὰ βαθυτάτης ὀδύνης νὰ ἐπανέλθω.

Λυποῦμαι βαθύτατα, Μακαριώτατε, διότι παρεκάμψατε τὸν ἱερώτατον θεσμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς ἃς ἀπηύθυνα τὰς ἐπιστολάς μου, αἱ ὁποῖαι ἀνεφέροντο εἰς ἓν θέμα κεφαλαιώδους σημασίας, ζωῆς ἢ θανάτου, τῆς ἐν Ἑλλάδι στρατευομένης Ἐκκλησίας, ὡς εἶναι τὸ μάθημα τῆς ὀρθοδόξου Ἀγωγῆς τῶν Ἑλληνοπαίδων πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως.

Ἡ παράκαμψις τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν προκειμένῳ, ἐπιβεβαιοῖ τὰς κατηγορίας Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν ὑψηλῆς περιωπῆς καὶ εὐθύνης, ὅτι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν δὲν λειτουργεῖ ὀρθῶς τὸ Συνοδικὸν σύστημα διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ ἔνθα λειτουργεῖ τυπικῶς, οὐσιαστικῶς ἐπιβάλλεται ἡ γνώμη τοῦ ἑκάστοτε Πρώτου, τῶν λοιπῶν Ἱεραρχῶν μὴ τολμώντων νὰ εἴπωσι τὰς γνώμας των, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀπὸ μίαν κακῶς νοουμένην εὐλάβειαν εἰς τὸν Πρῶτον. Τὸ «ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου ἀποτελεῖ κατὰ κανόνα ἱστορικὴν ἀνάμνησιν. Ἐντεῦθεν καὶ τὰ τραγικὰ λάθη εἰς θέματα «ὑψίστης πνευματικῆς στρατηγικῆς», ἅτινα σκανδαλίζουν τὸ Ὀρθόδοξον πλήρωμα.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ