Πρὸς τὴν Σεπτὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς»
24 Νοεμβρίου 2019

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 1.9.2019 Τ.Θ. 73   63086 Καρυαὶ Ἅγιον Ὄρος Ἄθω Ἀριθμὸς πρωτ. 95    1. Τῷ ΜακαριωτάτῳἈρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶνκ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩι2. Τῇ Σεπτῇ Ἱεραρχίᾳτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς» Μακαριώτατε, Σεπτοὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἀναφορικῶς μὲ […]

3 Οκτωβρίου 2019

Ἡ προσήλωσις τῶν δικαστῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας εἰς τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας καὶ ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν.
Ἡ λανθασμένη ἀντιμετώπισις τοῦ θέματος ἀπὸ μερίδα Ἀρχιερέων καὶ Θεολόγων, λόγῳ ἐλλείψεως Ὀρθοδόξων πνευματικῶν καὶ ποιμαντικῶν ἐκκλησιολογικῶν κριτηρίων.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θέμα :
1. Ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος
2. Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία
3. Κοινοτικὸν σύστημα αὐτοδιοικήσεως
7 Φεβρουαρίου 2019

Ὁ Ἑλληνισμὸς εἰς τὸν διαχρονικὸν Πολιτισμόν του, ἔσχε ὡς σύστημα τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, τὸ κοινοτικὸν σύστημα – ἐνορίαν.
Τὸ σύστημα τοῦτο εἶχε πλήρη διοικητικὴν καὶ οἰκονομικὴν αὐτοτέλειαν, ἀπὸ οἱανδήποτε ἀρχήν. Εἰς τὸ σύστημα τοῦτο ἡ Κοινότης διὰ τῶν ἐκπροσώπων της καὶ ἡ Ἐκκλησία, διὰ τοῦ ἱερέως, τοῦ κανονικοῦ ἱερέως, μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, …
…..ἀπέκτησε οἰκονομικὴν αὐτοδυναμίαν, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν μελῶν τῆς κοινότητος καὶ τῆς ἐνορίας, ἐλεγχόμενον διὰ τῶν αὐτοδιοικητικῶν ὀργάνων του.
Τὸ κοινοτικὸν σύστημα ἔσωσε τὸν Ἑλληνισμὸν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, εἴτε ἐντός, εἴτε ἐκτὸς τῶν συνόρων…
Ἡ δημιουργία ἑνὸς ὑπερταμείου ἀξιοποιήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας….προσιδιάζει εἰς τὸ σύστημα τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων,τὰ ὁποῖα ἀπέτυχον,…τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καὶ τῆς ἀρρωστημένης Παγκοσμιοποιήσεως…

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ἐπιστολὲς