Ἀναθεώρησις τοῡ Συντάγματος – Περιουσία 15 Νοεμβρίου 2018

Εν Αγίω Όρει τη 9-11-2018


Θέμα: Αναθεώρησις του Συντάγματος – Περιουσία


Σεβασμιώτατοι Άγιοι Πατέρες,
Βαθυσεβάστως κοινοποιώ Υμίν το υπ’ αρ. πρωτ. 84/9-11-2018 ημέτερον Γράμμα προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον, στηλιτεύων την κατάφασίν του, ίνα η Ελλάς γίνη «ουδετερόθρησκον κράτος», δια πρώτην φοράν εις την ιστορίαν των τεσσάρων χιλιετιών της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους.
Πιστεύω ακραδάντως, ότι μεθοδεύει τούτο από ετών με τας εκάστοτε Ελληνικάς Κυβερνήσεις, και προς επιτυχίαν, εξήγγειλε μετά του Πρωθυπουργού, ακαίρως, το θέμα της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, προς μετατόπισιν της προσοχής της κοινής γνώμης, από το μείζον θέμα της μη αναθεωρήσεως του Συντάγματος εις όλα τα άρθρα, που εμφαίνουν τον Χριστιανικόν χαρακτήρα του.


Βαθυσεβάστως ασπάζομαι την Δεξιάν.


Ιερομόναχος Δαμασκηνός Φιλαδέλφου

* * *

Εν Αγίω Όρει τη 9-11-2018.


Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩ


Μακαριώτατε,
Πολλάκις κατά την τελευταίαν δεκαετίαν, με πολλήν σεβασμόν, απηυθύνθην εις Υμάς, αναφερθείς εις θέματα τα οποία αφορούν το Έθνος των Ελλήνων, την Ορθόδοξον διαπαιδαγώγησιν της νεολαίας, το ήθος το Χριστιανικόν και την οικογένειαν.
Μετά λύπης διεπίστωσα ότι έγραψα εις οφθαλμούς μη ορώντων και ωμίλησα εις ώτα μη ακουόντων.
Ωσαύτως με οδύνην διεπίστωσα ότι δεν σέβεσθε το Συνοδικόν σύστημα της Ορθοδοξίας και ενεργείτε ως νέος Πάπας, ουχί πλέον της Παλαιάς Ρώμης, αλλά του Αποστολικού θρόνου των Αθηνών.
Απορώ πως θα αντικρύσητε τον Απόστολον Παύλον, του οποίου αι εντολαί των Επιστολών του κατεπατήθησαν δι’ επαισχύντων νόμων, κατά την διάρκειαν της ζοφεράς δια την Εκκλησίαν, Αρχιεπισκοπικής Σας περιόδου.
Ωσαύτως κατεπατήσατε την πρώτην και Μεγάλην εντολήν του Κυρίου: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν Σου…» υπεράνω πάντων και αυτών ακόμη των γεννητόρων.
Ο κ. Τσίπρας δι’ Υμάς είναι η πρώτη Αγάπη. Απορώ πως θα αντικρύσητε τον Ιωάννην τον Πρόδρομον.
Συν τούτοις απορώ, πως θα αντικρύσητε τον πρώτον χριστιανόν Αυτοκράτορα, τον Μ. Κων/νον, αφού συνευδοκείτε η Ελλάς, ως κράτος, να γίνη Άθεος χώρα.
Συν τοις άλλοις, Μακαριώτατε, είσθε και ανιστόρητος και αγράμματος, καθώς είναι και ο εκλεκτός Πρωθυπουργός Σας κ. Τσίπρας. Και αιτιολογώ, διατί είσθε και ανιστόρητος. Είσθε ανιστόρητος, διότι θα έδει να γνωρίζητε ότι προ Χριστού, κατά τας δύο χιλιετίας της προχριστιανικής περιόδου του Ελληνισμού, το κράτος – Πόλις, των Ελλήνων, ήτο ως Πολιτική οντότης, αρρήκτως συνδεδεμένον, εις τον δημόσιον και ιδιωτικόν βίον των Ελλήνων, με τον θεόν, που τότε επίστευον.
Παραδείγματος χάριν, αι αρχαίαι Αθήναι του Περικλέους, είχον ου μόνον τους ολυμπίους θεούς, προστάτας όλων των Ελλήνων, αλλά και, ως και εκάστη πόλις – κράτος, τον προστάτην θεόν.
Ο δημιουργός της Αθηναϊκής Δημοκρατίας στρατηγός Περικλής, ουχί κάποιος «τύραννος», αλλ’ ο Δημοκράτης Περικλής, ωκοδόμησε εις την Ακρόπολιν τον Παρθενώνα, αφιερώσας τον Ναόν εις την θεάν Αθηνάν, εις ην οι Αθηναίοι είχον προ πολλού αφιερώσει την Πόλιν – κράτος των, και την ωνόμασαν «Αθήνας», προς τιμήν της προστάτιδος θεάς των.
Κατά την χριστιανικήν εποχήν του μεταλλαγμένου Ελληνισμού, δια του χριστιανισμού, ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός, ωκοδόμησε την Αγίαν Σοφίαν εν Κωνσταντινουπόλει, προς τιμήν του ενσαρκωθέντος μονογενούς Υιού του Θεού όστις είναι και υμνογράφος, του γνωστού Λειτουργικού ύμνου «ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων…».
Κατά την Επανάστασιν του 1821, αυτοί, που ηλευθέρωσαν την Ελλάδα και παρεσκεύασαν την καρέκλα του κ. Τσίπρα εις το Μαξίμου, ήσαν ορθόδοξοι Χριστιανοί, άλλως εκεί θα εκάθητο σήμερα, ο περιφερειάρχης του νέου σουλτάνου Ερντογάν εις το Σουλτανάτον των Αθηνών.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Εν πλήρει επιγνώσει εις ποίον γράφω και διατί Σας γράφω: Σας συνιστώ να μετανοήσητε και να διαχωρίσητε την θέσιν Σας από τα εγκλήματα του Τσίπρα.
Άλλως, εάν δεν διορθώσητε τα διοικητικά λάθη Σας, τα οποία προωθούν εις την Ελλάδα οι Εβραιομασώνοι, ο Σόρος και η νέα τάξις πραγμάτων, ετοιμασθήτε, λόγω της προδοσίας, που διαπράττετε ενσυνειδήτως, να αγοράσητε εγκαίρως, ένα «νέον αγρόν του Κεραμέως», διότι δεν αξίζει το φθαρτόν Σώμα Σας να ταφή μεταξύ ορθοδόξων χριστιανών.
Σας υποδεικνύω η το Μπέλφαστ της Β. Ιρλανδίας η μίαν Προτεσταντικήν χώραν, ένθα εγένοντο θρησκευτικοί Πόλεμοι, που ηνάγκασαν τας χώρας ταύτας, να γίνουν, «ουδετερόθρησκοι», εκεί να ταφήτε, γιατί δεν πιστεύετε ούτε εις τον Θεόν ούτε εις την Ελλάδα. Άλλωστε εις Λύκειον της Αττικής εδηλώσατε, ως πολλαχού εγράφη, ότι «παλεύετε εις το θέμα της Πίστεως». Αν ο Αρχιεπίσκοπος «παλεύει εις την πίστιν», μόνον έτσι εξηγείται η συνεργασία Σας με τον κ. Τσίπραν.
Επειδή δεν γνωρίζω το τέλος Σας, εάν δηλ. θα μετανοήσητε η όχι, δεν προδικάζω την κρίσιν του Θεού δια το πρόσωπόν Σας.
Εάν πάντως μείνητε αμετανόητος, η θέσις Σας θα είναι παραπλεύρως του Ιούδα, ενός εκ του χορού των δώδεκα Αποστόλων, και του Νέρωνος. Σε τι διαφέρετε; μόνον εις τον τρόπον της προδοσίας και του διωγμού. Εκείνος εχρησιμοποίησε τα αργύρια και ο δεύτερος το ξίφος• Υμείς, χρησιμοποιείτε την μέθοδον του αρχεκάκου όφεως, δηλ. της απάτης, καθώς και ο κ. Τσίπρας. Αλήθεια! είναι δίκαιον οι τάφοι Σας να ανοιχθούν παραπλεύρως, εις τον «νέον αγρόν του Κεραμέως».
Ταύτα επωδύνως Σας έγραψα και εύχομαι την αλλαγήν Σας.
Με τον σεβασμόν εις το αξίωμα Σας και την Αρχιερωσύνην Σας.

Ιερομόναχος Δαμασκηνός ο του Φιλαδέλφου

Κοινοποίησις: Εις την Ι. Σύνοδον της Ιεραρχίας

Κατηγορίες ΕΚΚΛΗΣΙΑ