Πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κον Άντώνιον Σαμαρὰν.
Θέμα: «Τροποποίησις τοῦ ν. 927/1979 (Α139)»
“…τοῦ λεγομένου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου…”
15 Οκτωβρίου 2014

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς
Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου
Τ.Θ. 73
63086 Καρυαὶ
Ἅγιον Ὄρος Ἄθω
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 15-10-2014
 Ἀριθμὸς πρωτ. 52  1.Τῷ Ἐξοχωτάτῳ
κυρίῳ Ἀντ. ΣΑΜΑΡΑι
πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος2. Τοῖς Ἐξοχωτάτοις
κ. Βουλευταῖς τῆς Βουλῆς
τῶν Ἑλλήνων

Κοινοποίησις : Ὡς Πῖναξ ἀπο-

δεκτῶν, ὅρα τελευταίαν

σελίδα τοῦ παρόντος

 

«Aὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν

κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος

ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. (Ἰωάν. 3,10)»

 

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Ἐξοχώτατοι κ. Βουλευταί,

Ἠγαπήσατε τὸ σκότος μᾶλλον ἢ τὸ φῶς, διότι τὰ ἔργα Σας εἶναι πονηρὰ καὶ καρπός των εἶναι καὶ ἡ ψήφισις τοῦ λεγομένου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου, κατ΄ ἐμὲ κατ΄ ἐξοχὴν ρατσιστικοῦ.

Καίτοι δὲν εἶμαι εἰδήμων νομικός, διαπιστώνω εὐθὺς μὲ τὴν ἁπλῆ ἀνάγνωσίν του, ὅτι παραβιάζει τὰ ἄρθρα 3, 16 καὶ 21 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, δι΄ ὧν ἀναγνωρίζεται «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία, ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, κατοχυρώνεται ἀπαραβίαστον τὸ κείμενον τῆς Καινῆς Διαθήκης, οἱ Ὅροι καὶ Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων» (ἄρθρον 3), «ἡ ἀνάπτυξις ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλληνοπαίδων» (ἄρθρ. 16), «ἡ οἰκογένεια, ὡς θεμέλιον τῆς συντηρήσεως καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ κράτους». (ἄρθρ. 21)

Ὁ νόμος Σας, κύριοι Βουλευταί, εἶναι ξένος τοῦ διαχρονικοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἀπὸ πρὸ Χριστοῦ μέχρι σήμερον, τὸν ὁποῖον Πολιτισμόν δίδετε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι παντελῶς ἀγνοεῖτε, καὶ κατὰ συνέπειαν εἶσθε ἀνάξιοι νὰ διοικῆτε τοὺς Ἕλληνας.

Ὅτε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, κ. Πρωθυπουργὲ καὶ κύριοι Βουλευταί, τρεῖς καὶ ἥμισυ αἰῶνας πρὸ Χριστοῦ, τὸν 4ον αἰῶνα, κατώρθωσε μὲ τὴν ἀνδρείαν του καὶ τὴν μεγαλοφυίαν του, νὰ ἐξαπλώσῃ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν, σχεδὸν εἰς ἅπαντα τὸν τότε γνωστὸν κόσμον τῆς Οἰκουμένης, ἐπέτυχε νὰ ἐγκεντρίσῃ τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν διὰ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, εἰς τοὺς κατακτηθέντας λαούς. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος κατέκτησε, ἐν ἐλευθερίᾳ, τὰς καρδίας τῶν λαῶν τῆς Μεσογείου καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ μετέβαλε εἰς Ἕλληνας, κατὰ τὴν συνείδησιν, τοὺς μετόχους τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας.

Εἶναι ὁ πρῶτος ἐπιτυχὼν τὸν παραμερισμὸν τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καὶ ὁ πρῶτος Παγκόσμιος Ἡγέτης.

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμός, δι΄ αἰῶνας, ἦτο ὁ πρῶτος παγκοσμιοποιημένος πολιτισμός.

Ἡ Θεία Πρόνοια προητοίμασε τὰ ἔθνη, διὰ τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων, καθὼς προητοίμασε τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὀν, διὰ τῶν Προφητῶν, ἵνα δεχθοῦν τὸν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν μόνον Ἀληθινὸν Θεόν, καὶ νὰ ἀπαλλάξῃ τὴν κτίσιν ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ διαβόλου, τῶν εἰδώλων καὶ τοῦ θανάτου καὶ νὰ χαρίσῃ τὴν Ἀνάστασιν, τὴν παροῦσαν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν προσδοκωμένην τῶν σωμάτων.

Μὲ τὴν PAX ROMANA, διηυκολύνθη ἡ πορεία τῶν Ἀποστόλων εἰς τὴν ἑνιαίαν Ρωμαϊκὴν Ἐπικράτειαν, πρὸς διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἔλαβε χώραν ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς καταργήσεως τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ χριστιανικὴ ἑνότης τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς μεταβολῆς τῆς συνειδήσεως.

«Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν, Χριστὸν ἐνεδύθημεν˙ οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος, οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος, οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ (ὡς πρὸς τὴν τιμήν) πάντες γὰρ ἡμεῖς, ἓν ἐσμὲν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». (Γαλάτας 3, 27-28)

Ἡ καινὴ αὕτη πραγματικότης, εἶναι ἡ μόνη ἀληθὴς κατάργησις τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, ἡ ὄντως εἰρήνη, ἡ ὄντως ἑνότης τῶν ἀνθρώπων. Πᾶσα ἑτέρα εἶναι ψευδὴς καὶ πεπλανημένη, ὑποκριτικὴ καὶ δαιμονική.

Ἐν συνεχείᾳ εἰς τοὺς μεταγενεστέρους αἰῶνας, κυρίως ἀπὸ τὸν 4ον μ.Χ. αἰῶνα, τῆς Αὐτοκρατορίας Νέας Ρώμης – Κωνσταντινουπόλεως, ὁ γεγηρακὼς Ἑλληνισμός, τῶν ὄντως κατ΄ ἄνθρωπον μεγάλων καὶ θαυμαστῶν ὑπερόχων Ἑλλήνων φιλοσόφων, ἐγκεντρισθεὶς εἰς τὴν ἐξ Οὐρανοῦ Ἀποκαλυφθεῖσαν Χριστιανικὴν Ἀλήθειαν, ἀνενεώθη, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενον, καὶ διὰ τῆς θείας πνοῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀνεζωογονήθη.

Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα γίνεται εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μητρικὴ γλῶσσα συγγραφῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ ἀνθρωπίνη γλῶσσα τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Χριστιανῶν πλέον φιλοσόφων. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὰς κατηγορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λόγου τῶν φιλοσόφων, διατυπώνουν, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, τοὺς Ὅρους καὶ τοὺς Κανόνας τῆς νέας πίστεως καὶ δημιουργεῖται ἡ νέα «δόξα» περὶ Θεοῦ, ἀνθρώπου, κόσμου, ἀγαθοῦ, κακοῦ, λυτρώσεως ἐκ τοῦ θανάτου.

Ὀρθοδοξία, ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς Πολιτισμός, θὰ κρατήσῃ εἰς τὴν ἱστορίαν τὸν Ἑλληνισμόν, τὴν γλῶσσαν καὶ τοὺς Ἕλληνας, ἄλλως θὰ εἴμεθα σήμερον ἀνάμνησις ἱστορική, ὡς οἱ ἀρχαῖοι λαοὶ τῆς Μεσογείου, Αἰγύπτιοι, Ἀσσύριοι, Χετταῖοι, Βαβυλώνιοι καὶ Ρωμαῖοι.

Εἰς τὸ παρελθὸν αἱ ἀρχαῖαι Ἀθῆναι, ἡ Μακεδονία τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καὶ μετέπειτα ἡ Κωνσταντινούπολις ἐπὶ αἰῶνας καὶ χιλιετίας ἦσαν τὰ κέντρα τοῦ πολιτισμοῦ.

Ἔδιδον «Ἑλληνικὰς πολιτιστικὰς ὁδηγίας» εἰς τοὺς λαούς. Ἀνεβάθμιζον πολιτιστικῶς ἔθνη καὶ λαούς, πρόσωπα καὶ ἀξίας διὰ τὸν ἀνθρώπινον βίον.

Σήμερον οἱ Ἕλληνες αἰσθάνονται μειονεκτικῶς ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων καὶ υἱοθετοῦν ἀκρίτως τὰς «Εὐρωπαϊκὰς ὁδηγίας», δι΄ ὧν κινδυνεύουν νὰ ἀφανισθοῦν ἀπὸ τὸ ἱστορικὸν γίγνεσθαι. Αἱ ὁδηγίαι αὗται κατέστρεψαν  ὅ,τι ὑγιὲς εἶχε ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερον, Ἑλληνικὸν καὶ χριστιανικόν.

Διὰ τὸ ἔγκλημα τοῦτο εὐθύνεται πρωτίστως ἡ αὐθαιρεσία τοῦ Πολιτικοῦ κόσμου τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Πνευματική του ἡγεσία. Ἀκαδημαϊκοὶ καὶ καθηγηταὶ Πανεπιστημίου, ὡς καὶ οἱ δημοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι συνήθως εἶναι στρατευμένοι πρὸς ἐξυπηρέτησιν τοῦ πολιτικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ κατεστημένου.

Τὸν θησαυρὸν αὐτὸν καὶ τὸ μεγαλεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ δὲν φαίνεται νὰ κατανοῇ ἐπαρκῶς ἡ Πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος, τόσον σήμερον, ὅσον καὶ εἰς τὸ πρόσφατον παρελθόν.

Οἱ Εὐρωπαῖοι οὐδέποτε κατενόησαν τὸν Ἑλληνικὸν πολιτισμόν.

Ὁ Εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός, ἀπὸ τὴν ἀναγέννησιν καὶ ἐντεῦθεν, τὸν 14ον αἰῶνα, ἐγνώρισε τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας, χωρὶς τὸν χριστιανισμόν, διότι εἶχε ὑπ΄ ὄψιν του τὴν τραγικὴν παραποίησιν τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκ τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἀργότερον τῆς μεταρρυθμίσεως, διὸ καὶ ἀνέπτυξε μονομερῶς τὸ ἐγκόσμιον στοιχεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας καὶ τὴν ἐξερεύνησιν τοῦ φυσικοῦ κόσμου καὶ τῆς τεχνολογίας.

Ἔλαβε ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ μόνον τὸ ἥμισυ αὐτοῦ. Ἠγνόησε τὸν Μεταφυσικὸν χαρακτῆρα του ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, τὸ δεύτερον σκέλος του: «εὕροις δ΄ ἂν ἐπιών, πόλεις ἀτειχίστους, ἀγραμμάτους, ἀβασιλεύτους, ἀοίκους, ἀχρημάτους, νομίσματος μὴ δεομένας, ἀπείρους θεάτρων καὶ γυμνασίων, ἀνιέρου δὲ πόλεως καὶ ἀθέου, μὴ χρωμένοις εὐχαῖς… μηδὲ θυσίαις ἐπ΄ ἀγαθοῖς… οὐδεὶς ἔσται γεγονὼς θεατής» (Πλουτάρχου, πρὸς Κωλώτην, Ἠθικά τ.29, ἐκδ. Κάκτος).

Ἡ Εὐρώπη, ἀπὸ τὴν Ἀναγέννησιν καὶ ἐντεῦθεν, κρατεῖ ἀπόστασιν ἀπὸ τὸν αἱρετικὸν καὶ παραποιημένον χριστιανισμὸν τῆς Δύσεως. Τὰ κράτη της εἶναι ἐπισήμως ἄθεα.

Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Εὐρώπης σήμερον εἶναι ὑλιστικὸς καὶ πνευματικῶς διεφθαρμένος, καθὼς καὶ οἱ θεσμοί της ἐκ τοῦ παρεφθαρμένου χριστιανισμοῦ της καὶ τῆς ἀθεΐας.

Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἠρνήθησαν κατὰ τὴν Σύνταξιν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συντάγματος νὰ ἀναφερθοῦν εἰς τὰς χριστιανικὰς ρίζας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὴν ἀκόμη τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα, διὸ καὶ ἀπηξίωσαν νὰ συμπεριλάβουν τὴν Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὸν Παρθενῶνα, τὸ κατ΄ ἐξοχὴν παγκόσμιον μνημεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, παραλλήλως πρὸς τὸν ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν Κωνσταντινουπόλει τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς, εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ χαρτονομίσματα.

Σήμερον ἡ Εὐρώπη εἶναι αἰχμάλωτος τοῦ Σιωνιστικοῦ πνεύματος, τὸ ὁποῖον πολεμεῖ τὸν χριστιανισμὸν καὶ προσκυνεῖ μόνον τὸν «χρυσοῦν Μόσχον» τῆς Σιναϊτικῆς ἐρήμου. Εἶναι ἀντίθετος τοῦ ὑγιοῦς ἰουδαϊκοῦ πνεύματος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ ἐκφραζομένου διὰ τῶν Προφητῶν, μὲ τὸ ὁποῖον ἡ Ὀρθοδοξία συμφωνεῖ.

Ὁ ἀρρωστημένος ἀντιχριστιανικὸς σιωνισμὸς κατευθύνει τοὺς πολιτικοὺς ἐξουσιαστὰς τῶν λαῶν, μέσῳ τῶν σκοτεινῶν στοῶν τῆς Μασσωνίας, πολεμεῖ τὸ χριστιανικὸν πνεῦμα, ὁδηγεῖ εἰς τὴν νοσηρὰν παγκοσμιοποίησιν καὶ τὴν νέαν τάξιν πραγμάτων, ἀποσκοποῦσα νὰ παρουσιάσῃ ἐν καιρῷ τὸν ψευδομεσσίαν  του, τὸν Ἀντίχριστον.

Ἡ Εὐρώπη ἐδημιούργησε τὰς Σταυροφορίας καὶ μὲ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῷ  1204 διέσπασε τὴν ἑνότητα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐξ οὗ γεγονότος κατέστη ὁ Ἑλληνισμὸς ἀνίκανος νὰ ἀποκρούσῃ τοὺς Τούρκους, μετὰ τὴν ἧτταν τοῦ Ματζικὲρτ  τῷ 1071 μ.Χ. Εἰς τοῦτο συνέβαλον καὶ τὰ λάθη τῆς τότε πολιτικῆς ἡγεσίας τῶν Βυζαντινῶν.

Ἡ Εὐρώπη ἐταλαιπωρήθη ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους μεταξὺ Καθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν, τὸν 16ον αἰῶνα, εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ μέχρι προσφάτως εἰς τὴν Β. Ἰρλανδίαν.

Δημιούργημα τῆς Εὐρώπης εἶναι καὶ ὁ νοσηρὸς ἐθνικισμὸς τοῦ 19ου αἰῶνος, ἄγνωστος εἰς τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας καὶ εἰς τὸν Βυζαντινὸν Πολιτισμόν. Ἑνοποιὸν στοιχεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ εἶναι ἡ γλῶσσα, ὁ Πολιτισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία.

Ἡ Εὐρώπη ἐδημιούργησε δύο παγκοσμίους πολέμους καὶ κυρίως ἡ Γερμανία, μὲ τὸν Χίτλερ καὶ τοὺς Ναζί.

Σήμερον ἡ Γερμανία ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀμετανόητος, διαπνεομένη ἀπὸ τὸν μεταλλαγμένον χιτλερισμόν, εἰς οἰκονομικὸν τοιοῦτον.

Εἰς τὴν Εὐρώπην λοιπὸν ἔχει θέσιν ὁ εἰρημένος νόμος, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Μ. Ἀνατολὴν καὶ τὴν Παλαιστίνην, ἔνθα γίνονται πολιτικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἐγκλήματα.

Τὰς ποικῖλας θρησκευτικὰς καὶ ἄλλας ἀντιθέσεις ἐκμεταλλεύονται συνήθως οἱ ἰσχυροὶ τῆς Γῆς καὶ οἱ Ἑβραῖοι, διὰ νὰ δημιουργοῦν τὰς ἐξεγέρσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπιδεινώνουν τὰ προβλήματα μεταξὺ τῶν λαῶν, διὰ νὰ βασιλεύουν μὲ τὰς διαιρέσεις, καὶ νὰ ἐξουσιάζουν τὸν ὀρυκτὸν καὶ θαλάσσιον πλοῦτον τοῦ Πλανήτου.

Ὁ ρατσιστικὸς νόμος Σας ἔχει θέσιν εἰς τὴν Εὐρώπην, τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὴν Μ. Ἀνατολήν, διὰ νὰ θεραπεύσῃ πρωτίστως τοὺς Πολιτικοὺς τῶν χωρῶν αὐτῶν.

Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπέδειξε ἱστορικῶς, ὅτι εἶναι ξένος πρὸς τὸν νοσηρὸν ἐθνικισμόν καὶ τὰ θρησκευτικὰ μίση.

Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐμφορεῖται ἀπὸ τὴν ὑγιᾶ ἐθνικὴν συνείδησιν. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ὑπερήφανοι διὰ τοὺς προγόνους των καὶ τὴν συμβολήν των εἰς τὸν Παγκόσμιον πολιτισμόν, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν,, διὰ τοῦ μεταμορφωμένου χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Διαγράψατε τοὺς θησαυροὺς τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ Μουσεῖα τῆς Δύσεως, διὰ νὰ ἴδωμεν τί ἀπομένει. Ἀφαιρέσατε τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἀπὸ τὰ Ἀγγλικά, διὰ νὰ κατανοήσουν οἱ Ἄγγλοι τὴν πτωχείαν των.

Ἀφαιρέσατε τὰ κλεμμένα χειρόγραφα τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς ἀπὸ τὰ Μουσεῖα τῆς Δύσεως, διὰ νὰ ἴδωμεν, τί θὰ ἦτο σήμερον ἡ Εὐρώπη πολιτιστικῶς.

Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐγένετο μία σάρξ καὶ ἓν πνεῦμα μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Κηρύττει τὴν Ἀλήθειαν ἐν ἐλευθερίᾳ, ὅμως δὲν τὴν ἐπιβάλει μὲ τὴν βίαν καὶ τὸ ξῖφος.

Ἐξελλήνισε τοὺς λαοὺς τῆς ἀρχαιότητος καὶ τοὺς Ρωμαίους μὲ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἐξεχριστιάνισε καὶ ἐξεπολίτισε τοὺς Σλαύους τὸν 9ονμ.Χ. αἰῶνα, μὲ τὸ ἀρχοντικὸν Ἑλληνικὸν πνεῦμα του.

Ἐξεπολίτισε τοὺς μέχρι τότε ἀγρίους Εὐρωπαίους μὲ τὰ ἑλληνικὰ χειρόγραφα τῶν φιλοσόφων, κατὰ τὴν Ἀναγέννησιν εἰς τὴν Δύσιν.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Δύσις ἐδημιούργησε τὴν Ἱερὰν ἐξέτασιν καὶ τὴν πυράν της.

Ἡ Ὀρθοδοξία γνωρίζει τὴν ὁμολογίαν καὶ τὸ μαρτύριον. Ἐδιώχθη, ἀλλὰ δὲν κατεδίωξε. Τῆς Δύσεως εἶναι οἱ Νέρωνες καὶ οἱ Διοκλητιανοί.

Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν μισεῖ τοὺς λαούς, ἀποστρέφεται ὅμως τὰς πλάνας τῶν ψευδοθρησκειῶν. Δὲν μισεῖ τοὺς Ἑβραίους, ἀλλὰ διαφωνεῖ μαζί των, διότι ἐσταύρωσαν τὸν Μεσσίαν καὶ ἑτοιμάζουν τὸν ψευδομεσσίαν των.

Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει, ὡς πρώτην προτεραιότητα, τὸν Θεάνθρωπον καὶ τὸν ἄνθρωπον. Δὲν προσκυνεῖ τὸν «χρυσοῦν μόσχον»

Ὁ ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ψηφισθεὶς νόμος, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι Ἑλληνικῆς ἐμπνεύσεως. Εἶναι Εὐρωπαϊκός – Σιωνιστικός. Παρεπλανήθησαν οἱ κύριοι βουλευταί˙ δὲν κατενόησαν τὴν δολιότητα τῶν συντακτῶν τοῦ νόμου, ὡς καὶ ὅτι εἶναι ἀντίθετος τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ ἐπῳάζει τὰς συγκρούσεις, ὡς καὶ διατηρεῖ τὰς ἀντιθέσεις. Ἐμποδίζει τὴν πολιτιστικὴν ἀναβάθμισιν τῶν λαθρομεταναστῶν˙ ἐπαναπαύει εἰς τὴν πλάνην τῶν δαιμόνων. Ὁδηγεῖ εἰς τὴν σῆψιν καὶ εἰς τὴν ἀποβλάκωσιν τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

Ὁ νόμος Σας εἶναι πολέμιος τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Προστατεύει τὸ ψεῡδος, καλλιεργεῖ τὰ ἀνθρώπινα πάθη καὶ ὑποβιβάζει τὸν ἄνθρωπον κάτωθεν τοῦ κτήνους.

Ὁ νόμος Σας κινεῖται εἰς τὴν ἀλογίαν καὶ τὴν παράνοιαν. Ἔχει ἀποκλειστικῶς στόχον τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Εἶναι φυσικὴ συνέχεια τοῦ νόμου Σημίτη περὶ ταυτοτήτων, δι΄ οὗ κατηργήθη ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος, ἵνα δύνανται εὐχερῶς οἱ ἀνθέλληνες νὰ ἀναρριχῶνται εἰς καιρίους θέσεις του κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τῆς Παιδείας καὶ τοῦ Στρατοῦ διὰ νὰ κόβουν τὰς ῥίζας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δίκην ἀρουραίων.

Ὁ νόμος ἀντιτίθεται εἰς τὸ Ἀναστάσιμον παράγγελμα τοῦ Χριστοῦ: «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει»(Μαρκ. 16,15)

Ἡ ἔξωθεν κατευθυνομένη ἀθρόα εἴσοδος λαθρομεταναστῶν, ὀφειλομένη καὶ εἰς τὴν ὀλιγωρίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν νὰ φυλάξουν τὰ σύνορα, ἀποβλέπει εἰς τὴν ἀλλοίωσιν τῆς πληθυσμιακῆς ὁμοιογενείας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον μέχρι πρό τινος εἶχε ἑνιαίαν Έθνικὴν καὶ Θρησκευτικὴν συνείδησιν καὶ δὲν διηυκόλυνε τοὺς διεθνεῖς ταραξίας, διὰ νὰ δημιουργήσουν εἰς τὴν Ἑλλάδα συγκρούσεις, τύπου «Συρίας» καὶ «Κοσσυφοπεδίου».

Ὁ νόμος Σας εἶναι ἀντισυνταγματικός, ὡς καὶ πλεῖστοι ἄλλοι νόμοι Σας, καθὼς ἔχουν διαπιστώσει διακεκριμένοι Συνταγματολόγοι, οἱ ὁποῖοι ὠνείδισαν τὴν κυβερνητικὴν θρασύτητα νὰ καταπατῇ τὸ Σύνταγμα, νὰ δεσμεύῃ τὴν ἐθνικὴν Κυριαρχίαν καὶ τὸν πλοῦτον τῆς κρατικῆς περιουσίας.

Κύριοι τῆς Κυβερνήσεως, δὲν ἀνεγνώσατε ποτὲ μέχρι σήμερον τὴν Καινὴν Διαθήκην, διὰ νὰ ἴδητε εἰς τὸ συνταγματικῶς κατωχυρωμένον κείμενόν της, ὅτι καταδικάζει τὰ ποικῖλα ἀνθρώπινα πάθη, «ἀρσενοκοιτίαν, πορνείαν, μοιχείαν, παιδεραστίαν, κτηνοβασίαν, τὰς λεσβίας κ.λπ.», τὰ ὁποῖα ὁ νόμος Σας, ἀψηφῶν τὸ φρόνημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν εὐσέβειάν του, θεσμοθετεῖ, χωρὶς ἴχνος ἐντροπῆς;

Ἑτοιμάσατε, κ. Σαμαρᾶ, τὰς φυλακάς Σας διὰ νὰ δεχθῇ τοὺς νεομάρτυρας τοῦ 21ου αἰῶνος ἐκ τῶν ἐπικειμένων διωγμῶν Σας, διότι ἡμεῖς δὲν θὰ παύσωμεν νὰ κηρύττωμεν τὴν Χριστιανικὴν Ἀλήθειαν καὶ νὰ στηλιτεύωμεν τὰς πλάνας τῶν δαιμονικῶν θρησκειῶν καὶ τὰς ποκῖλας διαστροφάς, ποὺ ἀντιτίθενται εἰς τὸν εὐαγγελικὸν τρόπον ζωῆς.

Τὰ αἵματα τῶν ἡρώων τοῦ 1821, τὰ ὁποῖα δὲν σέβεσθε, δίδουν τὸ δικαίωμα νὰ μὴ τὸν τηρήσωμεν. Ἐκεῖνοι ἠγωνίσθησαν, «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν» καὶ προέταξαν εἰς τὸ πρῶτον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα τὸ ὄνομα τῆς  «Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος».

Κύριοι τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Κοινοβουλίου, ὅσοι στηρίζετε τὰς ἐσφαλμένας ταύτας πολιτικάς,

Ἐγηράσατε ἀπὸ τὰς πολιτικὰς κὰι πνευματικάς Σας ἁμαρτίας. Ἐτραυματίσατε θανασίμως τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνας καὶ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμόν. Ἐταπεινώσατε τὸν ἑλληνικὸν λαόν, τοῦ ἐστερήσατε τὴν καλῶς νοουμένην ἐθνικὴν ὑπερηφάνειάν του καὶ τὴν ἐλπίδα, ὡς καὶ τὴν αἰσιοδοξίαν διὰ τὸ μέλλον.

Ὀφείλετε νὰ ἀπέλθητε ἀπὸ τὸ προσκήνιον τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Δὲν εἶσθε ἄξιοι τῆς ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων, οὔτε τῆς ὀρθοδοξίας, οὔτε τῶν ἡρώων τοῦ 1821. Εἶσθε οἱ καταστροφεῖς τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, εἰς ὅ,τι ὠκοδόμησε τοὺς δύο αἰῶνας ἐλευθερίας ἐκ τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ.

Ὁ Ἑλληνισμὸς πρέπει νὰ ἑορτάσῃ τὰ διακόσια ἔτη ἐλευθερίας του, τῷ 2021, χωρὶς τὴν παρουσίαν Σας εἰς τὸν Δημόσιον  πολιτικὸν βίον τῶν Ἑλλήνων.

Κ. Πρωθυπουργέ, καὶ κύριοι τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Κοινοβουλίου,

Ἡ Εὐρώπη καὶ τὸ εὐρώ, ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγμάτων ἐξ ἴσου ἐπικίνδυνος, ὅσον καὶ ἡ Τουρκικὴ δουλεία. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς πρέπει μὲ δημοκρατικὰς διαδικασίας, καταλλήλως ἀφυπνιζόμενος, νὰ ἀποτινάξῃ τὴν δουλείαν ταύτην.

Κύριοι τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Κοινοβουλίου,

Ὁ Ἀληθὴς Τριαδικός, εἷς Θεὸς κατὰ τὴν οὐσίαν καὶ τρεῖς κατὰ τὰς ὑποστάσεις (πρόσωπα), ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἠλευθέρωσε τὸ ἀνθρώπινον γένος εἰς τὸν Γολγοθᾶ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς φθορᾶς, τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου (ψυχικοῦ καὶ σωματικοῦ) καὶ ἐχάρισε, ἐν ἀρραβῶνι, τὴν σωματικὴν Ἀνάστασιν, ἣν θὰ ποιήσῃ εἰς τὴν Δευτέραν παρουσίαν Του εἰς τὴν γενικὴν Ἀνάστασιν καὶ κρίσιν.

Ὑμεῖς μὲ τὸν ἐπαίσχυντον ρατσιστικὸν νόμον Σας, ἐπαναφέρετε τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, διότι καταργεῖτε τὸν χριστιανισμὸν καὶ τὴν Καινὴν Διαθήκην εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὡς φρόνημα καὶ τρόπον ζωῆς. Ἀρνεῖσθε τὸν Ἐλληνορθόδοξον πολιτισμὸν δύο χιλιετιῶν.

Οἱ νόμοι τῆς Εὐρώπης καὶ τὰ ἐνταῦθα ἀντίγραφά των, ἐπιστρέφουν τὴν Ἀνθρωπότητα καὶ τὴν Ἑλλάδα εἰς τὴν βαρβαρότητα τῆς πρὸ Χριστοῦ ἐποχῆς.

Ἡ ἁμαρτία ἐτιμωρήθη εἰς τὸ παρελθὸν πολλάκις (κατακλυσμὸς ἐπὶ Νῶε, καῦσις τῶν Σοδομιτῶν, ἀνέλπιστοι μεταβολαὶ ἐθνῶν, πόλεμοι, νῖκαι, ἧτται) καὶ τέλος διὰ νὰ θεραπευθῇ, μὲ τὸ ἰσχυρότερον φάρμακον, ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος. «Δευτέραν κοινωνεῖ κοινωνίαν» (Γρηγ. Θεολόγος, PG τομ. 36, 325 c) καὶ θεραπεύει τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ θεραπευθοῦν καὶ νὰ Τὸν ἀναγνωρίσουν, Θεὸν καὶ Σωτῆρα.

Ὁ νόμος Σας εἶναι πολέμιος τοῦ σκοποῦ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ Ὑμεῖς πλέον ἐπικίνδυνοι τοῦ Διοκλητιανοῦ.

Εὔχομαι νὰ τὸ ἀντιληφθῆτε καὶ νὰ διωρθώσητε τὰ ἐγκλήματά Σας, διὰ νὰ μὴ ἀπωλεσθῆτε οὔτε, εἰς τὸν παρόντα, οὔτε εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ἄλλως ἡ τιμωρία Σας, ἄνωθεν, θὰ εἶναι βεβαία καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν καὶ εἰς τὴν προσδοκωμένην κοινὴν Ἀνάστασιν (τὴν ὁποίαν φαίνεται ὅτι δὲν πιστεύετε).

Ἐὰν δὲν κατενοήσατε τὸ μεγαλεῖον τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ Θεοτόκου, τὸ μεγαλεῖον τῶν Ἀποστόλων, τῶν Προφητῶν καὶ τῶν ἁγίων ἐγγάμων καὶ ἀσκητῶν, κατανοήσατε τοὐλάχιστον τὴν ὑψοποιὸν ταπείνωσιν τῆς μετανοημένης πόρνης γυναικὸς τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ προσκομίσατε τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας Σας, μαζὶ μὲ τὰ μῦρα τῆς εὐγνωμοσύνης Σας, εἰς τὸν μόνον δυνάμενον νὰ ἀπαλλάξῃ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς δυσωδίας τῆς ἁμαρτίας (Ματθαίου, 26, 7-10).

Κατανοήσατε τὴν μεταμέλειαν ἐκ τῆς ἁρπαγῆς τοῦ Τελώνου Ζακχαίου, ὅστις δίδει τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων του εἰς τοὺς πτωχούς, καὶ τετραπλοῦν εἰς τοὺς ὑπ΄ αὐτοῦ ἠδικημένους. Ἀνέλθετε εἰς τὴν συκομορέαν τῆς μετανοίας του, διὰ νὰ ἴδητε ὅτι ὁ θάνατος ἑκάστου ἐξ ἡμῶν  ἐγγύς. Ὁ Χριστὸς ἐκαθάρισε τὰ ἁρπακτικὰ χέρια τοῦ Ζακχαίου μὲ τὸ αἷμά Του. Ὁ πρὸ Χριστοῦ Αἰγύπτιος Χαμουραμπὶ τὰ ἔκοβε εἰς τοὺς κλέπτας. Ἰδοὺ τὸ μεγαλεῖον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τὰς δαιμονικὰς θρησκείας. (Λουκ. 17, 2-8)

Φιλοσοφήσατε εἰς τὴν μετάνοιαν τοῦ ἐκ Δεξιῶν λῃστοῦ ἐνώπιον τοῦ Σταυρωθέντος Χριστοῦ, ὅστις ἐξομολογούμενος καὶ μετανοῶν, τὴν ὑστέραν ὥραν, τὰ ἐγκλήματα τοῦ βίου του, σώζεται διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Θεανθρώπου καὶ εἰσέρχεται καθαρὸς καὶ ἅγιος εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

Τὸ παράδειγμα τοῦ διώκτου τῶν χριστιανῶν Σαύλου, τοῦ μετέπειτα Ἀποστόλου Παύλου ἂς ἀποτελέσῃ ὑπόδειγμα ἀνανήψεως.

Ὁ ψηφισθεὶς νόμος Σας εἶναι ἐγκληματικὸς διὰ πάντα ἄνθρωπον, φυλῆς καὶ γλώσσης, διότι ἐπαναπαύει τοὺς λαοὺς εἰς τὸ σκότος τῆς πλάνης τῶν ψευδοθρησκειῶν, καλλιεργεῖ καὶ ἐπωάζει τὸ κακὸν καὶ τὰς συγκρούσεις. Συντελεῖ εἰς τὴν πνευματικὴν καὶ ἠθικὴν σῆψιν, ἐξομοιώνει τὸν ἀνθρώπινον βίον μὲ τὸν κτηνώδη βίον. Εὐλογεῖ τὴν ἁμαρτίαν.

Ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεως καὶ ἐκφράσεως ἔχουν μόνον οἱ τὰ φαῦλα ποιοῦντες καὶ φρονοῦντες, ὡς καὶ δυνατότητα δημοσιεύσεως τῶν φρονημάτων καὶ πράξεών των; Οἱ ὑγιῶς φρονοῦντες, καὶ βιοῦντες ἀπαγορεύεται νὰ δημοσιεύουν τὰ φρονήματα καὶ τὰς πράξεις των;

Ὁ νόμος Σας εἶναι νόμος ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι τελοῦν ἐν συγχύσει καὶ πανικῷ, εἶναι νόμος πλάνης, προωρισμένος διὰ πεπλανημένους.

Οἱ ἐμπνευσταὶ τοῦ νόμου εἶναι ἀδύνατον νὰ ἦσαν Ἕλληνες. Εἶναι νόμος ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου καὶ πολιτιστικῶν συνθηκῶν. Δὲν ἀφορᾷ χριστιανοὺς ὀρθοδόξους. Εἶναι τοῦ πνεύματος τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων, ποὺ μισοῦν τὴν ἐν Χριστῷ Ἀλήθειαν καὶ σταυρώνουν τὴν Ἀλήθειαν.

Ὁ νόμος Σας εἶναι ἀντίθετος μὲ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, ὡς καὶ τῆς Πολιτικῆς ὅλων τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων. Εἶναι νόμος δικτατορικῆς νοοτροπίας.

Καταπλήσσει, κ. Πρωθυπουργέ, καὶ κ. Bουλευταί, ἡ ὁμηρεία Σας εἰς τοὺς Ἐξουσιαστάς Σας Εὐρωπαίους. Δὲν ἔχει προηγούμενον εἰς τὴν Παγκόσμιον ἱστορίαν. Ἀπωλέσατε τελείως τὴν καλῶς νοουμένην ἐθνικὴν ἑλληνικὴν ὑπερηφάνειάν Σας;

Ὁ λαὸς ἵσταται ἐνεός, κατάπληκτος, ἀμήχανος, ἐνώπιόν Σας. Θαυμάζει τὴν ἀναισθησίαν Σας εἰς τὰς ἀντιδράσεις του. Εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος, ὅτι τὸ 90% τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν ἐγκρίνει τὴν Πολιτικήν Σας.

Ποτὲ εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν Ἑλλήνων δὲν περιεφρονήθη ἡ λαϊκὴ βούλησις, ὅσον εἰς τὰς ἡμέρας Σας κατὰ τὴν τελευταίαν πενταετίαν.

Ποτὲ δὲν εὑρέθη ὁ λαὸς εἰς τοιαῦτα ἐκβιαστικὰ καὶ παραπλανητικὰ διλήμματα , διὰ τὴν ἔξοδον τῆς χώρας ἐκ τῆς κρίσεως, ὅσον σήμερον. Ποτὲ δὲν ἐλέχθησαν τόσα πολλὰ πολιτικὰ ψέμματα, ὅσον τὰ τελευταῖα ἔτη διὰ νὰ στηρίξῃ ἡ Ἑλλὰς τὰς Γερμανικὰς Τραπέζας, ποὺ ἐκινδύνευον νὰ κλείσουν ἐν περιπτώσει ἐξόδου τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ «Εὐρώ».

Κύριοι τῆς Κυβερνήσεως,

Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ παραπλάνησις τοῦ λαοῦ ἔχει καὶ ὅρια. Ἀνανήψατε πρὶν ὁ λαὸς Σᾶς εἴπῃ «ὡς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει».

Ὁ Ἑλληνικὸς λαός, παρὰ τὰς ἁμαρτίας του, πιστεύει εἰς τὰς ἀξίας τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ του, ἔστω καὶ ἂν ἡ εὐσέβειά του, τό γε νῦν ἔχον, τελεῖ ἐν ὑπνώσει, δίκην χειμερίας νάρκης. Ἐνθυμηθῆτε τὰς λαοσυνάξεις τοῦ μακαρίτου Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ὅστις σήμερον ἀναζητεῖται ὑπὸ πολλῶν, ὡς ἔχω ἰδίοις ὠσὶν ἀκούσει.

Ἆρα γε δὲν θὰ εὑρεθῇ εἷς δικαστικὸς λειτουργός, ἄξιος τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, νὰ προσβάλῃ εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας τὴν ἀντισυνταγματικότητα τοῦ νόμου τούτου;

Ὁ Θεός, διὰ στόματος τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, βοᾷ: «ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο… καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο… κατακλυσμὸν κόσμον ἐπάξας κόσμῳ ἀσεβῶν (ἐπὶ Νῶε)… καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομμόρας τεφρώσας κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσι τεθεικώς… οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι»(Β΄ Πέτρου 2, 4-10)

Ἐν  κατακλεῖδι, ἐν ὅσῳ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν θὰ συνειδητοποιήσῃ βαθέως εἰς τὴν καρδίαν του, ὅτι ἡ αἰτία τῆς κρίσεως προῆλθε ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνσίν του ἐκ τῶν ἀξιῶν, τὰς ὁποίας ἐκφράζει ὁ διαχρονικὸς Πολιτισμός του, καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, διὰ νὰ ἐπιλέξῃ ἡγέτας, σεβομένους τὰς ἀξίας ταύτας, καὶ τὸ καλῶς νοούμενον Ἐθνικόν του συμφέρον, θὰ συνεχίσῃ ἡ ταλαιπωρία του καὶ ἡ ἐπιδείνωσις τῆς κρίσεως.

Μὴ γίνεσθε, κ. Πρωθυπουργέ, καὶ κύριοι Βουλευταί, θεομάχοι καὶ λαομάχοι εἰς ὅ,τι ὁ λαὸς θεωρεῖ ἑλληνικὸν καὶ διὰ τῶν αἰώνων ἱερόν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ Σᾶς φωτίζῃ διὰ τὸ καλόν, τὸ προσωπικόν Σας καὶ τῆς Ἑλλάδος, διατελῶ δὲ μετὰ τῆς προσηκούσης ἰδιαζούσης τιμῆς.

 

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός

ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ τοῦ Φιλαδέλφου

ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω

 

Κοινοποιεῖται:

 1. Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

κ.κ. Κάρολον Παπούλιαν

Προεδρικὸν Μέγαρον

Τ.Κ. 10028 Ἀθήνας

 

 1. Ἐξοχώτατον κύριον Εὐάγγελον Μεϊμαράκην

Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων

Τ.Κ. 10021 Ἀθήνας

 

 1. Ἐξοχώτατον κύριον Ἀλέξιον Τσίπραν

Ἀρχηγὸν Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πλατεῖα Ἐλευθερίας 1-Τ.Κ. 10553 Ἀθήνας

 

4.Τῇ αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι

τῷ Οίκουμενικῷ Πατριάρχῃ

κ.κ. Βαρθολομαίῳ

εἰς Κωνσταντινούπολιν

 

 1. Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ

Ἀθηνῶν καὶ τῇ σεπτῇ Ἱεραρχίᾳ

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

 1. Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κρήτης

κ.κ. Εἰρηναίῳ καὶ τῇ σεπτῇ Ἱερᾷ Ἐπαρχιακῇ Συνόδῳ

εἰς Ἡράκλειον

 

 1. Ἐλλογιμώτατον κύριον

Ἀθανάσιον Κουτρουμᾶνον

Πρόεδρον Ἀρείου Πάγου

Λεωφ. Ἀλεξάνδρας 121

Τ.Κ. 11510 Ἀθήνας

 

 1. Ἐλλογιμώτατον κύριον

Σωτήριον Ρῖζον

Πρόεδρον Συμβουλίου Ἐπικρατείας

ὁδὸς Πανεπιστημίου 47-49

Τ.Κ. 10564 -Ἀθήνας

 

 1. Ἐλλογιμώτατον κύριον

Ἐπαμεινώνδαν Σπηλιοτόπουλον

Πρόεδρον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

ὁδὸς Πανεπιστημίου 28

Τ.Κ. 10679 Ἀθήνας

 

 1. Ἐλλογιμώτατον κύριον

Θεόδωρον Φορτσάκην

Πρύτανιν Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ὁδὸς Πανεπιστημίου 30

Τ.Κ. 10679 Ἀθήνας

 

 

 1. Ἐλλογιμώτατον κύριον

Περικλῆν Μήτκαν

Πρύτανιν Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου

Εἰς Πανεπιστημιούπολιν

Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη

 

 1. Ἐλλογιμώτατον κύριον

Ἰωάννην Γκόλιαν

Πρύτανιν Μετσοβείου Πολυτεχνείου

Πατησίων 42

10682 Ἀθήνας

 

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ