Πρὸς τὸν κον Αλέξιον Τσίπραν, ἀρχηγὸν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως.
Θέμα: “Προτροπαὶ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ Ἑλληνικά συμφέροντα καὶ νὰ μείνῃ σταθερός ἔως τέλους εἰς τὴν κατάργησιν τῶν Μνημονίων, ἐάν ὁ Ἑλληνικός λαός τοῦ ἐμπιστευθῇ τὴν πρωθυπουργίαν”
6 Φεβρουαρίου 2013

 

῾Ιερομόναχος Δαμασκηνός

Κελλίον Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73

63086 Καρυαί

῞Αγιον ῎Ορος ῎Αθω

᾽Εν ῾Αγίῳ ὄρει τῆ 6/2/2013
Τῷ ᾽Αξιοτίμῳ Κυρίῳ

᾽Αλεξίῳ Τσίπρᾳ

Προέδρῳ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Πλατεῖα ᾽Ελευθερίας 1

Τ.Κ. 10553 Αθήνας.

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

 

᾽Εν πρώτοις Σᾶς εὔχομαι ὁλοκαρδίως χρόνια πολλὰ ἐπὶ τῆ ἀνατολῆ τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τοῦ 2013 καὶ πλούσιον τὸν φωτισμὸν παρὰ τοῦ Τριαδικοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν Σας καὶ τοὺς ὁρματισμούς Σας.

᾽Αξίζει νὰ Σᾶς συγχαρῶ ὁλοκαρδίως διὰ τὴν ἀντιμνημονιακὴν πολιτικήν Σας, διότι τὰ μνημόνια ἐδέσμευσαν τὴν ᾽Εθνικὴν κυριαρχίαν καὶ τὴν δημόσιον περιουσίαν, ἐνσυνειδήτως, καὶ ὄντως διεπράχθη ᾽Εθνικὴ προδοσία, διὰ τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν, ὅσοι συνέπραξαν εἰς τὰ ἐγκλήματα ταῦτα.

Εὔχομαι μέχρι τέλους νὰ ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν κατάργησίν των.

῾Ο ῾Ελληνικὸς λαὸς εἶναι ἀπηλπισμένος ἀπὸ τὴν ἄφρονα πολιτικὴν τῶν Κυβερνησάντων, ἰδίως κατὰ τὴν τελευταίαν τριετίαν, διὸ καὶ εἶναι ἐνδεχόμενον προσεχῶς νὰ Σᾶς ἐπιλέξῃ διὰ νὰ τὸν ἀπαλλάξητε ἀπὸ τὰ δεινά.

῾Ως ῞Ελλην πολίτης, καίτοι ἐρημίτης, ὅμως μὲ πλουσίαν συνεισφορὰν τοῦ Κρητικοῦ μου γενεαλογικοῦ δένδρου εἰς τοὺς ἀγῶνας διὰ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν ἀπὸ δουλείας αἰώνων καὶ τυράννων, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκην νὰ Σᾶς ἀσφαλίσω ἀπὸ τὸ τραγικὸν λάθος, τὸ ὁποῖον διέπραξαν οἱ μέχρι σήμερον Κυβερνῶντες, ἄλλα νὰ λέγουν, ἄλλα νὰ πιστεύουν, ἄλλα νὰ πράττουν προεκλογικῶς καὶ  ἕτερα μετεκλογικῶς.

῾Ο λαὸς ἔχει ἀηδιάσει ἀπὸ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀπάτην. ῎Εχει τὴν αἴσθησιν, ὅτι ἔχει παγιδευθῆ εἰς στυγνὴν δικτατορίαν, ὑπὸ τὸν μανδύαν τῆς Δημοκρατίας.

Οὐδέποτε περιεφρονήθη ἡ λαϊκὴ βούλησις, ὅσον τὰ τρία τελευταῖα ἔτη. ᾽Εχάθη τὸ φιλότιμον καὶ ἡ εἰλικρίνεια. Θριαμβεύει ἡ ἀτιμωρησία τῶν κλεπτῶν καὶ τῶν λωποδυτῶν.

Οἱ Κυβερνῶντες δίδουν τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι εἶναι ἀνδρείκελα τῶν ξένων καὶ τῶν συμφερόντων των.


ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

῾Ως ῞Ελλην Πολίτης καὶ ᾽Ορθόδοξος χριστιανός, ἐπιθυμῶ ταπεινοφρόνως, νὰ Σᾶς ἐπιστήσω τὴν προσοχήν, νὰ μὴ τοὺς μιμηθῆτε, ὅταν καὶ ἐφ΄ ὅσον ὁ λαὸς θὰ Σᾶς δόσῃ τὴν ἐξουσίαν.

Δὲν πρέπει νὰ ἐξυπηρετήσητε, οὔτε τὰ Εὐρωπαϊκά, οὔτε τὰ ᾽Αμερικανικά, ἀλλὰ τὰ ῾Ελληνικὰ καλῶς νοούμενα συμφέροντα. Δὲν πρέπει νὰ ἐξυπηρετήσητε τὰ συμφέροντα τοῦ Εὐρὼ καὶ τῆς μεταλλαγμένης χιτλερικῆς Γερμανίας εἰς οἰκονομικὸν χιτλερισμόν. Δεῖγμα αἱ τραγικαὶ αὐτοκτονίαι τῶν ῾Ελλήνων πολιτῶν, φαινόμενον, ποὺ δὲν συνέβη, οὔτε  εἰς τὴν Γερμανικήν, οὔτε εἰς τὴν Τουρκικὴν κατοχήν.

῾Ωσαύτως Σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι ὁ ῾Ελληνικὸς λαὸς ἔχει ἱστορίαν καὶ χριστιανικὴν ὀρθόδοξον θρησκευτικὴν παράδοσιν χιλιετιῶν, ποὺ δὲν κατώρθωσε νὰ ἐκριζώσῃ, οὔτε ἡ Τουρκικὴ βία καὶ βαρβαρότης, οὔτε ὁ Διοκλητιανός.

Εἰς τὴν Ρωσσίαν τὸ προηγούμενον ὑλιστικὸν καὶ ἀθεϊστικὸν καθεστὼς  ἐπολέμησε ἀνεπιτυχῶς ἐπὶ δεκαετίας τὴν ὀρθόδοξον ᾽Εκκλησίαν καὶ τὰς χριστιανικὰς ἀξίας, διὸ καὶ ὁ νῦν πρόεδρος ἀνώρθωσε τὴν Ρωσσίαν, οὐχὶ μόνον οἰκονομικῶς, λαμβάνων ὑπὸ τὸν ἔλεγχον του τὴν τηλεόρασιν καὶ τὰς πλουτοπαραγωγικὰς πηγὰς τοῦ  πετρελαίου καὶ τοῦ ὑγραερίου, ἀλλὰ προσέτι ἀνώρθωσε καὶ τὰς πνευματικὰς ἀξίας, συνεργαζόμενος ὑποδειγματικῶς μὲ τὴν ἐκεῖ ὀρθόδοξον ᾽Εκκλησίαν.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ ρεαλιστικὸν ἱστορικὸν προηγούμενον διὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Δὲν πρέπει νὰ πολεμήσητε τὸν θεσμὸν τῆς ᾽Εκκλησίας καὶ τὰς χριστιανικὰς ἀξίας.

Νὰ μὴν διαψεύσητε τὰς προσδοκίας τοῦ ὀρθοφρονοῦντος ῾Ελληνικοῦ λαοῦ. ῎Αλλο θεσμὸς καὶ ἄλλο πρόσωπα. Τὰ πρόσωπα ἔρχονται καὶ παρέρχονται – μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἀνάξια – ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀκυρώνει τὴν ἀξίαν τῶν θεσμῶν.

῾Ο λαὸς ξέρει ποῖοι εἶναι οἱ κλέπται καὶ οἱ καταχρασταί. ῾Ο γνήσιος χριστιανὸς δὲν γίνεται ποτὲ ψεύστης, λωποδύτης, κλέπτης καὶ σκληρὸς ἔναντι τοῦ πλησίον του. Σέβεται τὰ δικαιώματα καὶ τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον.

῾Η οἰκονομία ἐγένετο διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ οὐχὶ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὴν οἰκονομίαν. ᾽Εκπλήσσει μαζὶ μὲ τὴν ἀναισθησίαν τῶν ῾Ελλήνων Κυβερνητῶν καὶ ἡ ἀναισθησία καὶ σκληρότης τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας τῆς Γερμανίας.

᾽Εὰν σεβασθῆτε τὸν πολίτην, ὡς πρόσωπον, καὶ τηρήσητε τὴν εἰλικρίνειαν τῶν λόγων Σας, θὰ ἐπιτύχητε. ᾽Εὰν ὅμως μιμηθῆτε τοὺς νῦν κυβερνῶντας, θὰ ἀπογοητεύσητε τὸν κόσμον καὶ ὁ λαὸς θὰ στραφῆ εἰς ἀνεξελέγκτους καταστάσεις ἥκιστα συμφερούσας διὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην τοῦ Τόπου.

Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας νὰ φανῆτε ῥεαλιστὴς καὶ συνετός, εἰλικρινὴς καὶ τίμιος.

᾽Επὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετ΄ ἐξιδιασμένης τιμῆς.

 

῾Ι. Δαμασκηνός

 

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ