Πρὸς τὸν Πρόεδρον της Δημοκρατίας Κάρολον Παπούλιαν.
Θέμα: “Παράνομοι δανειακαὶ συμβάσεις μὲ τὰς 15 χῶρας τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὸ Δ.Ν.Τ.”
11 Νοεμβρίου 2011

 

῾Ιερομόναχος Δαμασκηνός

Κελλίον Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73 -63086

Καρυαί-῞Αγιον Ὄρος  Ἄθω

’Εν ῾Αγίῳ ὄρει τῆ 11.11.2011
’Αρ. πρωτ. 31 Τῷ ’Εξοχωτάτῳ κυρίῳ

Καρόλῳ Παπούλιᾳ

Προέδρῳ  ῾Ελληνικῆς Δημοκρατίας

Εἰς ’Αθήνας

 

’Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

   Πάντοτε ἐξετίμων τὸ πρόσωπόν Σας καὶ τὸν πατριωτισμόν Σας- δὲν ἀμφέβαλον, ὅτε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς, Σᾶς ὑπέδειξε διὰ τὸ ὕπατον ἀξίωμα τῆς χώρας, τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας, ὅτι θὰ ἀσκήσητε τὸ λειτούργημα ῾Υμῶν ἀντικειμενικῶς, ὡς πρόεδρος ὅλων τῶν ῾Ελλήνων, ἐγγυητὴς τῆς ’Εδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας, τῆς ’Εθνικῆς Κυριαρχίας, τοῦ Συνταγματικοῦ Πολιτεύματος, τῆς διαφυλάξεως τῆς χώρας ἀπὸ οἱανδήποτε ἀπειλήν, ὁθενδήποτε προερχομένην καὶ δὲν θὰ ἐδιστάζατε νὰ θυσιάσητε τὸν Προεδρικὸν θῶκον, ἵνα σώσητε τὴν ‛Ελλάδα ἀπὸ οἱαδήποτε δεινά.

Εἶναι τοῖς πᾶσι πλέον γνωστὸν καὶ ἀποτελεῖ συνείδησιν τῶν ‛Ελλήνων, ὅτι ὁ ἀπελθὼν Πρωθυπουργὸς κ.Γ. ’Α. Παπανδρέου καὶ ἡ Κυβέρνησίς του, ὡς ἐπισημαίνει μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα ὁ διαπρεπὴς ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου ἐν τῆ Νομικῆ Σχολῆ τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν καὶ ἄλλοτε Νομικὸς Σύμβουλος τοῦ ἀειμνήστου ’Α. Γ. Παπανδρέου, κ. Γ. Κασιμάτης, εἰς τὸ βιβλίον του «Οἱ παράνομες συμβάσεις δανεισμοῦ τῆς ‛Ελλάδας», ἐκδόσεις Λιβάνη, ’Αθήνα, Σεπτέμβρ. 2011, ὅτι «οἱ δανειακὲς συμβάσεις ποὺ ὑπέγραψε ἡ ‛Ελληνικὴ Κυβέρνηση μὲ τὶς 15 χῶρες τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὸ Δ.Ν.Τ. μεταξὺ 3 καὶ 10 Μαίου 2010, περιέχουν πρωτοφανεῖς στὴν ἱστορία τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ δικαίου δεσμεύσεις τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ἐθνικῆς περιουσίας τῆς ‛Ελλάδας ἀπέναντι στοὺς δανειστές της καὶ πρωτοφανεῖς παραβιάσεις τοῦ συνταγματικοῦ, τοῦ εὐρωπαϊκοῦ καὶ τοῦ διεθνοῦς δικαίου.» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ.15)

Δυστυχῶς ὁ κ. Γ. ’Α. Παπανδρέου ἐδημιούργησε τὴν ἐντύπωσιν εἰς ὁλόκληρον  τὸν ‘Ελληνικὸν λαόν, ἀφ΄ ὅτου παρέλαβε τὴν ἐξουσίαν τῶ 2009, μὲ τὴν δεινὴν κατάστασιν τότε τῆς ’Εθνικῆς οἰκονομίας, ὅτι ἐπεδείνωσε τὰ πράγματα, ἐχειρίσθη τὴν κρίσιν διὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ ξένα συμφέροντα, καὶ οὐχὶ τὰ ἑλληνικά, κατέστρεψε ὅ,τι ὑγιεῖς οἰκονομικὰς σχέσεις εἶχε συνάψει ἡ χώρα μὲ τὴν Ρωσσίαν κὰι τὴν Κίναν καὶ ἐξυπηρέτησε τὸ διεφθαρμένον οἰκονομικὸν παρακράτος τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, καὶ τῆς ’Αμερικῆς.

’Ασφαλῶς διὰ τὴν δεινὴν κατάστασιν τῆς ῾Ελληνικῆς οἰκονομίας εὐθύνονται ὅλα τὰ κόμματα ἐξουσίας ἀπὸ τὸ ἔτος 1974 καὶ ἑξῆς, μὲ μερίδιον εὐθύνης ἀνάλογον τοῦ χρόνου, ποὺ διεχειρίσθη τὴν ἐξουσίαν ἕκαστον.

Οὐδεὶς πολιτικός, καὶ δὴ ὁ Γ. ’Α. Παπανδρέου, εἶχε τὸν ἀνδρισμὸν νὰ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνην τῶν οἰκονομικῶν ἐγκλημάτων, ποὺ διεπράχθησαν εἰς τὸ παρελθὸν μὲ τὸν ἄλογον δανεισμὸν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ λαοῦ, ἵνα δημιουργοῦν μίαν ἐπίπλαστον οἰκονομικὴν ἄνθησιν διὰ νὰ νέμωνται τὴν ἐξουσίαν εἰς βάρος τοῦ μέλλοντος τῆς χώρας.

Οἱ πολιτικοὶ ὡμοίαζον μὲ μίαν πόρνην, ποὺ ἠτίμασε τὴν συζυγικὴν κλίνην, καὶ ἐκρύπτοντο μέχρι ποὺ ἡ ἐγκυμοσύνη τῆς διαφθορᾶς ἔφθασε τοὺς «ἐννέα μῆνας» καὶ «ἀπεκαλύφθη» δημοσίως∙ χωρὶς νὰ εἴπουν συγγνώμην εἰς τὸν λαόν, ἀλλὰ μέχρι σήμερον μεταθέτουν τὰς εὐθύνας ὁ εἷς εἰς τὸν ἄλλον, ὡς ἔπραξε ὁ ’Αδὰμ καὶ ἡ Εὔα ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ: «ὁ ὄφις μὲ ἠπάτησε… ἡ γυνὴ ἣν δέδωκάς μοι…μὲ παρέσυρε», διὸ καὶ ἀπεκλείσθη ἡ θεραπεία καὶ ἦλθε ἡ καταστροφὴ τοῦ θανάτου.

Δεῖγμα καὶ ἀπόδειξις τῆς καταστρεπτικῆς πολιτικῆς τοῦ κ. Γ. ’Α. Παπανδρέου εἶναι καὶ ἡ ἐκτίμησις, κατόπιν τῆς συμφωνίας τῆς 26ης ’Οκτωβρίου 2011, ὅτι θὰ φθάσωμεν μετὰ ἀπὸ δέκα χρόνια, ἐκεῖ ποὺ παρέλαβε τὸ χρέος τὸ ἔτος 2009.

῞Εν πρῶτον μέλημα τοῦ νέου Πρωθυπουργοῦ, κ. Παπαδήμου, πρέπει νὰ εἶναι ἡ διαπίστωσις τοῦ χρέους καὶ τοῦ ὕψους αὐτοῦ ὁ προσδιορισμός, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἔχει γίνει μέχρι σήμερον,  καὶ τὸ νὰ καταλογισθοῦν εὐθῦνες σ΄ αὐτοὺς ποὺ εὐθύνονται διὰ τὴν ἐπιδείνωσιν.

Δὲν τρέφω ὅμως, κ. Πρόεδρε, αὐταπάτας. Αὐτὸ δύναται νὰ τὸ κάνῃ μόνον μία Κυβέρνησις μὲ ἐκτάκτους ἐξουσίας, εἰς ἣν δὲν θὰ συμμετέχουν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν σκανδάλων. Πρέπει αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀποκαταστήσουν τὸ λαϊκὸν αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης νὰ εἶναι ἀδιάφθοροι καὶ ἐκτὸς τῆς μέχρι τοῦδε πολιτικῆς διαχειρίσεως τῆς διεφθαρμένης ἐξουσίας.

Λυποῦμαι βαθύτατα, κ. Πρόεδρε, διότι μέχρι σήμερον οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ἔθετον ὑπεράνω ὅλων τοὺς ἐγωϊσμούς των καὶ δι΄ ὅσων ἔπραττον ἐξυπηρέτουν τὰ ἰδιοτελῆ προσωπικά των συμφέροντα καὶ οὐχὶ τῆς αἱματοβαμμένης ῾Ελλάδος.

Δὲν ἔχουν οἱ πολιτικοὶ τῆς σήμερον ὡς γνώμονα ἀποκλειστικῶς τὸ ὕψιστον ἐθνικὸν συμφέρον. Ἄλλως εἰς τὴν ’Εξωτερικὴν Πολιτικὴν τῆς σήμερον θὰ ἤσκουν πολυδιάστατον τοιαύτην, ἔναντι τῶν ὑπερδυνάμεων ’Ανατολῆς καὶ Δύσεως καὶ τότε ὅλοι οἱ λαοὶ θὰ ἐσέβοντο τὴν ‛Ελλάδα. Οὐδεὶς θὰ ἠδύνατο νὰ τὴν βλάψῃ, διότι δὲν θὰ ὑπῆρχον εἰς τὸ ἐσωτερικὸν προδότες καὶ ἀνδρείκελα τῶν ξένων συμφερόντων.

Ἔνιοι ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς κυρίους, ποὺ ἐχρημάτισαν διαχειρισταὶ τῶν τυχῶν τῆς χώρας δὲν ἔχουν κἂν ὑπηρετήσει εἰς τὸν ἔνδοξον ῾Ελληνικὸν Στρατόν, δὲν γνωρίζουν ῾Ελληνικὴν ἱστορίαν, εἶναι μέλη λεσχῶν σκοτεινῶν συμφερόντων τοῦ διεφθαρμένου παγκοσμίου οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ κατεστημένου, δὲν γνωρίζουν τὴν ῾Ελληνικὴν γλῶσσαν καὶ τοὺς ἀρχαίους ῞Ελληνας καὶ δὲν εἶναι κἂν ὀρθόδοξοι, ἀλλ΄ ὑποκρίνονται δίκην Φαρισαίων καὶ Γραμματέων.

Εἶμαι ὑπερήφανος, κ. Πρόεδρε, διὰ τὴν ῾Ελληνικὴν κρητικὴν καταγωγήν μου καὶ τὰς προσφορὰς τοῦ γενεαλογικοῦ μου δένδρου εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ Ἔθνους διὰ τὴν ἐλευθερίαν. ῾Ο πάππος μου ὑπηρέτησε τὴν πατρίδα ὀκτὼ συναπτὰ ἔτη (1912-1920). Παρέλαβε τὴν ῾Ελλάδα ἀπὸ τὴν Μελούνα καὶ τὴν ἔφθασε μαζὶ μὲ τὸν ’Εθνάρχην ’Ελευθέριον Βενιζέλον εἰς τὴν Σόφιαν καὶ πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὴν Σμύρνην καὶ τὴν Μ. ’Ασίαν. ῾Ο πατήρ μου ὑπηρέτησε τέσσαρα ἔτη τὸν ῾Ελληνικὸν στρατὸν (1946-1949) καὶ ἐγὼ δύο ἔτη ἐν καιρῶ εἰρήνης.

῾Η πατρίς μου, ἡ αἱματοβαμμένη Κρήτη τῶ 1941-ἐγὼ ἤμην ἀγέννητος-ἀντιμετώπισε τὴν Χιτλερικὴν Γερμανίαν καὶ τώρα κινδυνεύει μὲ τὰς συμβάσεις τοῦ κ. Παπανδρέου νὰ πωληθῆ εἰς τοὺς Γερμανούς. ’Εντρέπομαι διὰ τοὺς Κρῆτας βουλευτὰς τοῦ ΠΑΣΟΚ, διότι οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν εἶχε τὸν ἀνδρισμὸν νὰ εἴπῃ εἰς τὸν κ. Παπανδρέου «ὄχι» εἰς τὰς προδοτικὰς οἰκονομικὰς συμβάσεις μὲ τὴν Εὐρωζώνην καὶ τὸ Δ.Ν.Τ.

Τὸ ῾Ελληνικὸν Κοινοβούλιον ἐπανειλημμένως τὰ τελευταῖα δύο χρόνια ἔδοσε τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἀπαρτίζεται ὑπὸ ἀνθρώπων ἀνάνδρων καὶ δειλῶν ἔναντι τοῦ ἀρχηγοῦ των. ’Αναξίων τῆς ἱστορίας καὶ τῆς Κοινοβουλευτικῆς Δημοκρατίας. Ἔσχομεν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι εἴχομεν κοινοβουλευτικὴν στυγνὴν δικτατορίαν ὑπὸ τὸν μανδύαν τῆς Δημοκρατίας. Δὲν τὰ λέγω ἐγὼ μόνον-αὐτὸ ἀποτελεῖ πλέον λαϊκὸν φρόνημα.

’Εξοχώτατε, κ. Πρόεδρε,

                                   Εἶμαι ἀκτήμων ἀσκητής. Δὲν λαμβάνω οὐδένα μισθὸν ἢ σύνταξιν οὐδὲ ἔχω βιβλιάριον ὑγείας. Λυποῦμαι ὅμως, διότι τὰ δημοσιονομικὰ μέτρα ἐλήφθησαν μόνον εἰς βάρος τῆς λαϊκῆς μάζης, τῶν ἀσθενεστέρων οἰκονομικῶς λαϊκῶν τάξεων, μέχρι πείνας.

Λυποῦμαι διὰ τὸ κατάντημα τῆς Εὐρώπης. Τί Εὐρώπη εἶναι αὐτή, ὅταν ἐφαρμόζῃ εἰς βάρος τῆς ῾Ελλάδος ἓν πρόγραμμα ἐξαθλιώσεως τοῦ λαοῦ; ῾Ετοιμαζόμεθα διὰ μίαν νέαν Γερμανικὴν κατοχὴν οἰκονομικοῦ χαρακτῆρος.

Θὰ τὸ ἀντέξῃ ὁ λαός; Φοβοῦμαι ὄχι- καὶ θὰ ἐξεγερθῆ. Οἱ μισθοὶ τῶν κρατικῶν ὑπαλλήλων, καὶ δὴ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ἔμειναν ἄθικτοι. Δὲν θέλω νὰ Σᾶς κάμνω τὸν προφήτην-φοβοῦμαι ὅμως ὅτι, ἐὰν ἡ νέα κυβέρνησις τοῦ κ. Παπαδήμου δὲν ἀλλάξῃ τακτικήν, ὥστε νὰ περικόψῃ τὸν μισθὸν τῶν βουλευτῶν, τῶν Πολιτικῶν ἐν γένει, καὶ ὁρίσῃ ὡς ἀνώτερον ποσὸν αὐτὸ τῶν 3000 εὐρώ, ὁ λαὸς δὲν θὰ ἀντέξῃ καὶ θὰ ἀντιδράσῃ, μὲ ἀπροβλέπτους συνεπείας διὰ τὴν ὁμαλότητα, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἀσφάλειαν τῆς χώρας.

Προσέτι δὲ μὲ τὸ σχεδιαζόμενον ξεπούλημα τῆς κρατικῆς Περιουσίας θὰ ἔχωμεν νέαν Γερμανικὴν κατοχήν, ἐναντίον τῆς ὁποίας καὶ ῾Υμεῖς εἰς τὸ παρελθὸν ἐνδόξως ἠγωνίσθητε, καὶ ὑποδούλωσιν τῆς ῾Ελλάδος εἰς τὸ διεθνὲς παγκόσμιον διεφθαρμένον οἰκονομικὸν κατεστημένον εἰς τὸ ὁποῖον ἐτσιθελικῶς καὶ δικτατορικῶς μᾶς ὑπεδούλωσεν ἡ ἄφρων πολιτικὴ τοῦ κ. Γ. ’Α. Παπανδρέου. 

’Εξοχώτατε, κ. Πρόεδρε,

Φρονῶ ταπεινῶς, ἔστω καὶ τώρα, ὅτι εἶναι δυνατόν, μὲ τὰς πεφωτισμένας ὑποδείξεις καὶ μὲ τὴν παρέμβασίν Σας, πρὸ πάντων τῶν ἐνεργειῶν τῆς νέας κυβερνήσεως τοῦ κ. Παπαδήμου πρέπει νὰ καθαρθοῦν αἱ παράνομοι συμβάσεις μὲ τὰς 15 χώρας τῆς Εὐρωζώνης καὶ τοῦ Δ.Ν.Τ. «ἀπὸ τὰς δεσμεύσεις τῆς ’Εθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς δημόσιας περιουσίας».

Οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες, διὰ νὰ μὴ ἔχουν ἀφορμὴν νὰ ἐξεγερθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες ἄλλων χωρῶν, ἐδήλωσαν ὅτι τὰ ἐφαρμοζόμενα μέτρα εἰς τὴν ῾Ελλάδα δὲν θὰ ἐφαρμοσθοῦν εἰς ἄλλην Εὐρωπαϊκήν χώραν.

Ντροπὴ εἰς τὸν Σαρκοζὶ καὶ τὴν Α. Μέρκελ.

Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι, ἐὰν εἶχον φιλότιμον, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ πολιτικὸν προσκήνιον καὶ οἱ τριακόσιοι βουλευταὶ καὶ μάλιστα, ὅσοι πρωτίστως διεχειρίσθησαν, ἀτάκτως καὶ μὴ τιμίως, τὴν ἐξουσίαν καὶ τὰ οἰκονομικά.

Ἄλλως θὰ τὸ πράξῃ, πολὺ φοβοῦμαι, ἡ ἀντίδρασις τοῦ λαοῦ.

«Εὐρώπης τε καὶ εὐρὼ καὶ τῶν ξένων συμφερόντων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον.» (Θουκυδίδειος προσαρμογὴ εἰς τὰ παρόντα) 

Εἰς τὰ παιδικά μας χρόνια, κ. Πρόεδρε, ἐάν τις ἔκλεπτεν τρία σῦκα ἀπὸ τὴν συκιὰν τοῦ Γείτονός του, ὁ ἀγροφῦλαξ μᾶς ὡδήγει εἰς τὸ ’Αγρονομεῖον καὶ ἐσπιλοῦτο ὁ παραβάτης, ὡς κλέπτης διὰ βίου, εἰς τὸ ποινικόν του Μητρῶον.

Σήμερον, κ. Πρόεδρε, τὸ ἰσχῦον σύστημα ἀπονομῆς δικαιοσύνης εἰς τὴν πολιτικὴν ζωὴν τῆς ῾Ελλάδος τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ἐπωάζει τὴν ἁρπαγὴν καὶ διασπάθισιν τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ ἐξασφαλίζει τὴν ἀτιμωρησίαν τῶν παρανομούντων.

Πρὸς τούτοις φρονῶ, κ. Πρόεδρε, ὅτι πρέπει νὰ ἀναλάβητε τὴν πρωτοβουλίαν νὰ ἀναθεωρηθῆ τὸ Σύνταγμα ἐπὶ τὸ βέλτιον.

  1. Νὰ καταργηθῆ ἡ οἰκογενειοκρατία εἰς τὴν πολιτικὴν ζωὴν τῆς χώρας.
  2. Η βουλευτικὴ ἰδιότης νὰ διαρκῆ ὀκτὼ ἔτη καὶ ἡ Σύνταξις βουλευτῶν νὰ δίδεται εἰς τὰ ἑξήκοντα πέντε ἔτη ἐκ τοῦ ταμείου των.
  3. Εἰς τὸ ἑξῆς νὰ ἀπαγορευθῆ νὰ συνάπτεται κρατικὸν δάνειον ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ λαοῦ. Εἶναι ἀδήριτος ἀνάγκη νὰ προεγκρίνεται τὸ δάνειον μὲ δημοψήφισμα.
  4. Νὰ ἀνοιχθοῦν οἱ λογαριασμοὶ τῶν πολιτικῶν εἰς ῾Ελβετίαν, νὰ δημευθῆ ἡ περιουσία τῶν κλεπτῶν καὶ νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικῶς ἀπὸ εἰδικὸν δικαστήριον.
  5. Νὰ δημιουργηθῆ Συνταγματικὸν δικαστήριον καὶ νὰ δικάζωνται εἰς τὸ ἑξῆς, χωρὶς ἀσυλίαν, ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ βουλευταὶ ὡς δικάζεται καὶ ὁ τελευταῖος πολίτης, πρὸς ἀποτροπὴν παρομοίων ἐγκλημάτων εἰς τὸ μέλλον.
  6. Νὰ δημιουργηθῆ νέος «νόμος πλαίσιον» λειτουργίας τῆς τηλεοράσεως, ἵνα παύσῃ νὰ ὑπηρετῆ τὸ ψεῦδος καὶ τὰ διεφθαρμένα συμφέροντα.
  7. Οἱ παράνομοι μετανάστες νὰ ἐπιστρέψουν ὅθεν ἦλθον, ἄλλως ἡ ῾Ελλὰς μελλοντικῶς θὰ μεταβληθῆ εἰς νέον Κοσσυφοπέδιον.
  8. Νὰ ἀξιοποιηθῆ ὁ γεωργικὸς πλοῦτος τῆς ῾Ελλάδος μὲ κοινωνικὴν δικαιοσύνην εἰς τοὺς κοπιῶντας γεωργούς. Εἶναι ἐντροπὴ νὰ εἰσάγωνται σκόροδα ἀπὸ τὴν ’Αργεντινὴν καὶ λεμόνια ἀπὸ ἄλλας χώρας καὶ τὰ ἰδικά μας νὰ σαπίζουν ἀπὸ μίαν διεφθαρμένην πολιτικὴν εἰς τὴν Γεωργίαν, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς εἶναι γεωργικὴ χώρα.

Καὶ τέλος νὰ παύσῃ ἡ ὑποτέλεια καὶ ὁ ραγιαδισμὸς ἔναντι τῆς Εὐρώπης. Εἰς τὸ παρελθὸν εἴμεθα πολιτιστικῶς ὁδηγοὶ τῶν εὐρωπαίων-τώρα εἴμεθα χωρὶς φωνὴν εἰς τὸ εὐρωπαϊκὸν γίγνεσθαι.

῾Ωσαύτως εἶναι ἀνάγκη νὰ παύσῃ ὁ πόλεμος ἐναντίον τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ τρόπου ζωῆς. ῾Η φυγὴ ἀπὸ τὸ χριστιανικὸν ἦθος ἐδημιούργησε τὸ παρὸν ἀδιέξοδον, διὰ τὸ ὁποῖον, ἐκτὸς τῶν Πολιτικῶν ἀνδρῶν, εὐθύνεται ἡ ποιμένουσα ’Εκκλησία καὶ ὁλόκληρος ὁ ῾Ελληνικὸς λαός. 

’Επὶ δὲ τούτοις, εὐχαριστῶν καὶ εὐελπιστῶν διὰ τὰς δραστικάς Σας ἐνεργείας, διατελῶ μετ΄ ἐξιδιασμένης τιμῆς καὶ εὐχῶν.

 

῾Ιερομόναχος Δαμασκηνὸς

τέως Ἀρχιγραμματεύς ῾Ι. Κοινότητος ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω

 

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ