Πρὸς τὸν κον Αντώνιον Σαμαρὰν, ἀρχηγὸν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως.
Θέμα: “Παράνομοι συμβάσεις δανεισμοῦ τῆς Ἑλλάδος.”
11 Αυγούστου 2011

 

῾Ιερομόναχος Δαμασκηνός

Κελλίον Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73 -63086

Καρυαί-῞Αγιον Ὄρος  Ἄθω

’Εν ῾Αγίῳ ὄρει τῆ 8.11.2011
’Αρ. πρωτ. 30 Τῶ ’Εξοχωτάτῳ κυρίῳ

’Αντωνίῳ Σαμαρᾶ

Προέδρῳ Ν. Δημοκρατίας

Δημοκρίτου 1, Κολωνάκι

Εἰς ’Αθήνας

 

’Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

   Εἶναι τοῖς πᾶσι καταφανὴς ἡ ἐγκληματικὴ καὶ ἐθνοκτόνος πολιτική, τὴν ὁποίαν ἠκολούθησε τὰ δύο τελευταῖα ἔτη διακυβερνήσεως τῆς χώρας ὁ κ. Γ. ’Α. Παπανδρέου.

‛Ο ἐλλογιμώτατος κ. Γ. Κασιμάτης, διαπρεπὴς ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ’Αθηνῶν καὶ ἄλλοτε νομικὸς Σύμβουλος τοῡ ’Ανδρ. Παπανδρέου, μὲ τὸ βιβλίον του «Οἱ παράνομες συμβάσεις δανεισμοῦ τῆς ‛Ελλάδας», ἐκδόσεις Λιβάνη, ἐν ’Αθήναις, Σεπτέμβρ. 2011, ἀποδεικνύει μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα, ὅτι «οἱ δανειακὲς συμβάσεις ποὺ ὑπέγραψε ἡ ‛Ελληνικὴ Κυβέρνηση μὲ τὶς 15 χῶρες τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὸ Δ.Ν.Τ. μεταξὺ 3 καὶ 10 Μαίου 2010, περιέχουν πρωτοφανεῖς στὴν ἱστορία τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ δικαίου δεσμεύσεις τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ἐθνικῆς περιουσίας τῆς ‛Ελλάδας ἀπέναντι στοὺς δανειστές της καὶ πρωτοφανεῖς παραβιάσεις τοῦ συνταγματικοῦ, τοῦ εὐρωπαϊκοῦ καὶ τοῦ διεθνοῦς δικαίου.» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ.15)

Εἰς αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, κ. Πρόεδρε, δὲν πρέπει νὰ συναινέσητε. ’Επιβάλλεται ἡ κάθαρσις τῶν ἐν λόγῳ συμβάσεων ἀπὸ αὐτὰς τὰς προδοτικὰς συμφωνίας.

Τρίζουν τὰ κόκκαλα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἡρώων τοῦ 1821.

Λυποῦμαι καὶ ἐντρέπομαι, ὡς Κρητικὸς τὴν καταγωγήν, διότι δὲν εὑρέθη οὔτε εἷς Κρητικὸς βουλευτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ νὰ ἀποσύρῃ τὴν ἐμπιστοσύνην του ἀπὸ τὴν πλέον διεφθαρμένην Κυβέρνησιν τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐκείνην τοῦ Γ. ’Α. Παπανδρέου.

Κρῖμα ποὺ καπηλεύονται τὸν ’Ελευθέριον Βενιζέλον! Κρῖμα ποὺ τοιοῦτοι βουλευταὶ πατοῦν τὴν αἱματοβαμμένην γῆν τῆς Κρήτης ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας τοῦ 1941 ἐναντίον τῶν Γερμανῶν!

Προσέτι λυποῦμαι, διότι δὲν εὑρέθη εἷς ’Αρχιερεὺς μέχρι σήμερον Κρής, ἢ ἐκ τῆς λοιπῆς ‘Ελλάδος, νὰ τοὺς εἴπῃ «προδότας».

’Εάν, κ. Πρόεδρε, συναινέσητε εἰς τὸ ἔγκλημα, θὰ   ἀπωλέσητε τὴν ἐμπιστοσύνην τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι Σᾶς ἐμπιστεύωνται καὶ θὰ ἀμαυρώσητε τὸ ἱστορικόν Σας «ὄχι» διὰ τοὺς ψευδομακεδόνας Σκοπιανοὺς καὶ θὰ πληγώσητε τὰ κόκκαλα τοῦ ἀοιδίμου Καλαματιανοῦ κληρικοῦ ’Επιφανίου Θεοδωροπούλου.

Εὔχομαι νὰ μὴ ἀπογοητεύσητε τοὺς πολίτας, ποὺ διακρίνουν τὸ φῶς, τὸ ὁποῖον συσκοτίζουν τὰ διεφθαρμένα μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως.

«Εὐρώπης τε καὶ εὐρὼ καὶ τῶν ξένων συμφερόντων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνώτερον καὶ ἁγιώτερον.»

’Επὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετ΄ ἐξιδιασμένης τιμῆς καὶ εὐχῶν.

 

῾Ιερομόναχος Δαμασκηνὸς

τέως Ἀρχιγραμματεύς ῾Ι. Κοινότητος ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ