Πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κκ Ἱερώνυμον.
ΘΕΜΑ: “Ἔκφρασις ἀπογοητεύσεως ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἀπάντησὶν του (ἡμέτερον γράμμα τῆς 20-7-2011) διὰ τὴν κρίσιν εἰς τὴν Ἑλλάδα σήμερον.”
19 Οκτωβρίου 2011

 

Ιερομόναχος Δαμασκηνός

Κελλίον Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73 -63086

Καρυαί-῞Αγιον Ὄρος  Ἄθω

’Εν ῾Αγίῳ ὄρει τῆ 19.10.2011
Αρ. πρωτ. 29 Τῶ Μακαριωτάτῳ ’Αρχιεπισκόπῳ

’Αθηνῶν καὶ πάσης Ελλάδος

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩι

εἰς Ἀθήνας

 

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Βαθυσεβάστως ἀσπάζομαι τὴν ‛Υμετέραν Τιμίαν Δεξιάν.

Ἔλαβον τὴν ὑπ΄ ἀρ. πρωτ. 2871/2011 καὶ ἀπὸ 5ης Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. ῾Υμετέραν ἀπάντησιν εἰς τὸ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 25 καὶ ἀπὸ 20-7-2011 ἡμέτερον Γράμμα πρὸς τὴν ‛Υμετέραν σεπτὴν κορυφὴν ἀπευθυνθέν, ἀναφορικῶς μὲ τὴν κρίσιν εἰς τὴν ‛Ελλάδα σήμερον καὶ τὴν στάσιν τῆς ‛Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος ἔναντι τῶν αἰτίων καὶ ὑπαιτίων τῆς κρίσεως καὶ εὐχαριστῶ θερμῶς διὰ τὴν ἀπάντησιν.

’Απεθαρρύνθην ὅμως καὶ ἐλυπήθην διὰ τὴν  ‛Υμετέραν ἀπάντησιν.

Πολλάκις εἰς τὸ παρελθὸν ἀπηυθύνθην ἀνιδιοτελῶς, ὡς καὶ τώρα, εἰς ὑψηλὰ ἱσταμένους κρατικοὺς λειτουργοὺς δι΄ ἐθνικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα καὶ δὲν ἔτυχον τοιαύτης  ἀπαντήσεως.

’Επαναβεβαιῶν ὅσα ἔγραψα εἰς ‛Υμᾶς εἰς τὸ ὡς ἄνω μνημονευθὲν ἡμέτερον γράμμα, προσθέτω εἰς τὸ παρὸν τὴν ἀπορίαν μου, πῶς μέχρι σήμερον δὲν ἔχετε ἐπισημάνει εἰς τὸν λαὸν τὰς ἰδικάς του εὐθύνας διὰ τὸ κατάντημα τῆς ‛Ελλάδος, προκαλοῦντες πνευματικὴν ἀφύπνισιν Νινευϊτικῆς μετανοίας εἰς πάντας διὰ νὰ λαλήσῃ ὁ Θεὸς καὶ νὰ ἀποτρέψῃ τὰ χείρω.

‛Ωσαύτως ἐκφράζω τὴν ἀπορίαν μου, πῶς μέχρι σήμερον δὲν ἔχει γίνει κατανοητόν, ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ παρόντος Κυβερνητικοῦ σχήματος ἐσκεμμένως βυθίζει τὴν ‛Ελλάδα εἰς τὸ χάος καὶ τὴν καταστροφήν, ἐξυπηρετῶν ξένα συμφέροντα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ τῆς Μασσωνίας. ’Εκείνων δηλαδὴ οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ κόψουν τὰς ρίζας τοῦ ‛Ελληνισμοῦ καὶ τῆς ὀρθοδοξίας καὶ νὰ καταστρέψουν τὴν ‛Ελλάδα.

Μόνον ἄνθρωποι στερούμενοι Πνευματικῶν αἰσθητηρίων δὲν βλέπουν τὸ ἔγκλημα, ποὺ διαπράττει ὁ σημερινὸς Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει ἀντίθετα ἀπὸ τὴν θέλησιν τοῦ λαοῦ, δίκην στυγνοῦ δικτάτορος.

Γιατί ἐπιμένει, ἀφοῦ δὲν τὸν θέλει ὁ λαός;

Λυποῦμαι ποὺ δὲν ὑπάρχουν σήμερον ἱεράρχαι, πρόθυμοι νὰ φορέσουν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ νὰ σηκώσουν τὸν Σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου, -διότι τότε μόνον θὰ εἶναι ἀληθῶς εἰς τῦπον καὶ τόπον Χριστοῦ, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς εἶναι Βασιλεὺς τῆς δόξης κυρίως εἰς τὸν Σταυρόν-, μιμούμενοι τοὺς ἁγίους.

«Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου εἰσὶν φρονιμώτεροι τῶν υἱῶν τοῦ φωτός». Αὐτοὶ ἔχουν θράσος καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ φωτὸς στεροῦνται θάρρους καὶ ὁμολογίας.

Πρὸς ἐπίρρωσιν τῶν βαρυτάτων χαρακτηρισμῶν μου, ἔναντι τῶν κυβερνώντων καὶ ἰδίως τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν βουλευτῶν του, στερουμένων προσωπικότητος καὶ ἀνδρισμοῦ, παραπέμπω εἰς τὸ βιβλίον τοῦ διακεκριμένου Συνταγματολόγου καὶ ἄλλοτε Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ κ. ’Ανδρέα Παπανδρέου, Γεωργίου Κασιμάτη, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ’Αθηνῶν: «Οἱ παράνομες συμβάσεις δανεισμοῦ τῆς ‛Ελλάδας», ’Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011, ἐκδόσεις Λιβάνη, στηλιτεύοντος τὰς «πρωτοφανεῖς δεσμεύσεις τῆς ’Εθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ’Εθνικῆς περιουσίας τῆς ‛Ελλάδος ἀπέναντι στοὺς δανειστές της καὶ πρωτοφανεῖς παραβιάσεις τοῦ συνταγματικοῦ, τοῦ εὐρωπαϊκοῦ καὶ τοῦ διεθνοῦς Δικαίου». 

Αἱ ἀναμενόμεναι ἐξελίξεις τῶν γεγονότων, Μακαριώτατε, θὰ ἐπιβεβαιώσουν τῶν λόγων τὴν ἀλήθειαν.

Εὔχομαι νὰ διαψευσθῶ εἰς τὰς ἐκτιμήσεις μου.

 

’Επὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ, ἐξαιτοῦμαι τὰς ῾Υμετέρας Τιμίας ’Αρχιερατικὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας καὶ  ἀσπάζομαι καὶ αὖθις τὴν ῾Υμετέραν Τιμίαν Δεξιάν.

 

῾Ιερομόναχος Δαμασκηνὸς

τέως Ἀρχιγραμματεύς ῾Ι. Κοινότητος ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω

Κατηγορίες ΕΚΚΛΗΣΙΑ