Πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κον Αντώνιον Σαμαρὰν.
Θέμα: “Ἑλληνικὴ οἰκονομικὴ κρίσις καὶ Μνημόνια.”
25 Δεκεμβρίου 2012

 

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς

Κελλίον  Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73

63086 Καρυαὶ

Ἅγιον Ὄρος Ἄθω

’Χριστούγεννα 2012 – Ἅγιον Ὄρος
Ἀριθμὸς πρωτ. 33 Τῷ Ἐξοχωτάτῳ κυρίῳ

Ἀντωνίῳ Σαμαρᾷ

Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος

Ἀθήνας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Ὡς πίναξ ἀποδεκτῶν

(ἰδὲ τελευταίαν σελίδα τοῦ παρόντος)

 

                        Ἐξοχώτατε  κ. Πρωθυπουργέ,

Ἐν πρώτοις ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, σᾶς εὔχομαι χρόνια πολλὰ καὶ πλούσιον τὸν ἄνωθεν φωτισμὸν εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σας καὶ τοὺς ὁραματισμούς σας.

Ὡς ὅλοι οἱ Ἕλληνες, οὕτως καὶ ἐγώ, καίτοι διαβιῶ ἐν τῇ ἐρήμῳ, τὰ τρία τελευταῖα ἔτη συνεχόμεθα ἐκ τῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς ἐπιπτώσεις, οὐχὶ μόνον εἰς τὴν παροῦσαν, ἀλλὰ πρὸ πάντων εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεάς.

Οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οἱ ἥρωες τῆς ἐλευθερίας, ἠδιαφόρησαν διὰ τὴν ζωήν των, διὰ νὰ δημιουργήσουν τὸ νέον Ἑλληνικὸν κράτος, ὁραματιζόμενοι κυρίως τοὺς ἐπιγιγνομένους.

Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ διὰ μακρῶν μὲ τὰ αἴτια τῆς παρούσης κρίσεως, τὰ ὁποῖα πολλαχῶς καὶ ἐκ πολλῶν διευθύνσεων ἔχουν ἐπακριβῶς ἐπισημανθεῖ.

Μὲ ἕνα λόγον φρονῶ, ὅτι ἡ κρίσις ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονὸς τῆς ἐντάξεώς μας εἰς τὴν Εὐρώπην, χωρὶς σωστὰς προϋποθέσεις. Δὲν διησφαλίσαμεν τὴν ἐλευθερίαν μας, τὴν ἰδιοπροσωπείαν τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μας, δὲν ἐπολιτεύθημεν ὀρθῶς ἐντὸς τῆς Εὐρώπης, ἀλλοιωθέντες, ἐν ὀνόματι τῆς προσαρμογῆς εἰς τὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα, καίτοι ὁ πολιτισμός μας ἀναμφισβητήτως ὑπερέχει πνευματικῶς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ. – (Κλασσικὸν παράδειγμα τοῦ πνευματικοῦ ξεπεσμοῦ τῶν εὐρωπαίων εἶναι ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ Ἰταλοῦ ἀντιπροσώπου κ. Μποτιλιόνι ἀπὸ τὰς Βρυξέλλας μόνον διότι κατεδίκασε τὴν ὁμοφυλοφιλίαν)¯ Ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ὑπολείπεται τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ εἰς τὴν ἐμπειρικὴν ἐπιστήμην, λόγῳ ἱστορικῶν περιπετειῶν.

Ἡ Ἑλλάς, ἐνῶ ἦτο δι΄ αἰῶνας «ὁδηγὸς» τῶν Εὐρωπαίων, εἰσῆλθε εἰς τὴν ἕνωσιν τῆς Εὐρώπης, μὲ αἴσθημα μειονεξίας, ἔναντι τῆς τεχνολογικῆς της προόδου καὶ διαφθείρασα τὸ ἦθος της, ἐθεώρησε δυνατόν, ὅτι δύναται νὰ ἐπιβληθῆ εἰς τοὺς πονηροτέρους καὶ πολυπληθεστέρους Εὐρωπαίους, μὲ τὴν πονηρίαν. Ἡ ἄφρων αὕτη πολιτικὴ ἤρξατο τῶ 1981 καὶ ἐσυνεχίσθη μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.

Πολιτικοὶ ἄνθρωποι, ξένοι τῆς ἱστορίας μας καὶ τῆς πολιτιστικῆς φυσιογνωμίας μας, διεφθαρμένοι εἰς τὴν φιλοσοφικήν των ἀντίληψιν περὶ τοῦ νοήματος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου καὶ τὴν προσωπικήν των ζωήν, ἐκυβέρνησαν τὴν χώραν, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων. Διέφθειραν τὸν λαὸν μὲ τὴν πολιτικήν των, καὶ τὴν διεφθαρμένην τηλεόρασιν, ποὺ ὑπηρέτησε καὶ ὑπηρετεῖ τοὺς φαύλους καὶ τὰ φαῦλα.

Τὸ ἐπιστέγασμα τῆς φαυλότητος ἦτο τὰ τρία τελευταῖα ἔτη, καθ΄ ἃ εἴδομεν τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς καταστροφῆς μὲ τὴν ἄφρονα πολιτικὴν τοῦ κ. Γ. Ἀ. Παπανδρέου, μὲ τὴν παγίδευσιν τῆς χώρας εἰς τὸ Δ.Ν.Τ. καὶ τὰ μνημόνια μὲ τὰς χώρας τῆς Εὐρωζώνης, τὴν δέσμευσιν τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς δημοσίου περιουσίας.

Ἐπὶ πλέον, τὸ ἀνησυχητικὸν εἶναι, ὅτι δὲν ὑπάρχει πλέον ἴχνος ἐντροπῆς καὶ συναίσθησις εὐθυνῶν, εἰς τὴν μεγαλυτέραν μερίδα τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ καταπάτησις τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος, ὡς νὰ ἦτο ἓν κουρελόχαρτον, ἡ ἄσκησις, δικατατορικῶ τῶ τρόπῳ, τῆς ἐξουσίας, τὰ τρία τελευταῖα ἔτη, ὑπὸ τὸν μανδύαν τῆς Δημοκρατίας, καὶ ἡ περιφρόνησις τῆς λαϊκῆς βουλήσεως, δὲν ἔχει προηγούμενον εἰς τὰ νεώτερα ἑλληνικὰ χρονικὰ καὶ ἴσως πρωτοπορεῖ παγκοσμίως.

Οἱ Ἕλληνες ἀναζητοῦν ἡγέτην διὰ νὰ τοὺς ἐξαγάγῃ ἀπὸ τὸν βυθὸν τοῦ ὠκεανοῦ τῆς παρούσης συγκυρίας. Νὰ ὁδηγήσῃ εἰς τὴν ἐλπίδα, οὐχὶ μόνον τὴν παροῦσαν γενεάν, ἀλλὰ πρὸ πάντων ἀποβλέπων εἰς τὸ μέλλον τῶν ἐπερχομένων γενεῶν.

Καὶ ἐνῶ προσέβλεπε εἰς ὑμᾶς, ὅτε εὑρέθητε εἰς τὴν προνομιακὴν θέσιν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, στηλιτεύοντες ἐν ἀρχῆ τὴν ἄφρονα καὶ ἐφιαλτικὴν πολιτικὴν τοῦ Γ. Ἀ. Παπανδρέου καὶ ὁ λαὸς ἐνεθυμεῖτο τὸν κ. Ἀ. Σαμαρᾶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, μὲ τὴν γνωστὴν ἐθνικὴν συμπεριφοράν του εἰς τὸ Σκοπιανόν, καὶ τὴν μνημειώδη φράσιν του ἀπὸ τὴν Ἀλβανίαν, πρὸς τὸν συνέταιρον τῆς Κυβερνήσεως Μητσοτάκη, κ. Φλωράκην, ὅτι: Ἡ Κυβέρνησις συνεργασίας δὲν δημιουργεῖ «ἀνδρείκελα», ὡς καὶ τὴν διαφωνίαν σας, μὲ τὴν πολιτικὴν Παπανδρέου, τοῦ ὁποίου ἡ πολιτικὴ ἐδημιούργει, πράγματι, καθ΄ ὑμᾶς κατάθλιψιν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, αἴφνης, ἐνῶ σᾶς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία, τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2011, νὰ ἀρνηθῆτε οἱανδήποτε συνεργασίαν μὲ τὴν προδοτικὴν διὰ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα πολιτικὴν τοῦ Γ. Παπανδρέου, ὑπεκύψατε, ὡς μὴ ὤφελε, εἰς τὸν διεθνῆ ἐκβιασμὸν καὶ ἐγένεσθε οὕτως συνένοχος τῶν παπανδρεϊκῶν ἐγκλημάτων, στηρίξαντες τὸ πιστὸν ἐκμαγεῖον τοῦ Γ. Παπανδρέου, ὡς καὶ τοῦ διεφθαρμένου οἰκονομικοῦ παρακράτους τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, τὸν κ. Παπαδῆμον, «νομιμοποιήσαντες(;)» τὰς δεσμεύσεις τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς δημοσίου περιουσίας, παρὰ τὰς ἐκκλήσεις ὀρθοφρονούντων εἰσέτι διακεκριμένων ἑλλήνων νομικῶν καὶ συνταγματολόγων, ἵνα καθαρθῶσιν αἱ συμβάσεις ἀπὸ τὰς τοιαύτας δεσμεύσεις, ἐν οἷς καὶ τοῦ ἄλλοτε νομικοῦ συμβούλου τοῦ Ἀ. Παπανδρέου, κ. Κασσιμάτη (ὅρα παράνομες συμβάσεις δανεισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἐκδ. Λιβάνη, Ἀθήνα Σεπτ. 2011)

Αὐτὸ ἦτο τὸ τραγικώτερον λάθος τῆς πολιτικῆς σας σταδιοδρομίας. Ἠμαυρώσατε τὸ παρελθόν σας καὶ ἠχμαλωτίσθητε ἀπὸ τὸ διεθνὲς οἰκονομικὸν κατεστημένον, διὰ νὰ ἐξυπηρετήσητε, πιστεύω ἄκων, τὴν ἀπάνθρωπον πολιτικὴν στηρίξεως τῆς Εὐρωζώνης, τοῦ μεταλλαγμένου γερμανικοῦ οἰκονομικοῦ χιτλερισμοῦ, εἰς βάρος τῶν ἀπωτέρων οἰκονομικῶν ἐθνικῶν συμφερόντων, δελεασθέντες ἀπὸ τὸ ὄραμα τῆς ἐξουσίας, μὴ ἐκτιμήσαντες ὀρθῶς τότε, ὅτι τὴν ἐξουσίαν θὰ σᾶς ἔδιδε ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς μὲ 60 τοῖς ἑκατὸν τοῦ συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος καὶ οὐχὶ ἡ ἰδιοτελὴς εὔνοια τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῆς κ. Μέρκελ. Τοιουτοτρόπως ἐγένεσθε συνένοχος τοῦ κ. Παπανδρέου καὶ τῆς ἐθνοκτόνου πολιτικῆς του καὶ ἡ Ἑλλὰς ὑποδουλοῦται εἰς μίαν δουλείαν χειροτέραν τῆς τουρκοκρατίας. Ἡ συμπεριφορὰ τῆς Τρόϊκα βεβαιοῖ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Τὰ προνόμια τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητοῦ εἰς τοὺς ὑποδούλους μετὰ τὸ 1453 ἦσαν φιλανθρωπότερα. Ὁ ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς πάλαι ψηφισθεὶς ἐθνοκτόνος νόμος ἐλευθερίας τῶν ἀμβλώσεων συνεπληρώθημ κατ΄ ἀπαίτησιν τῆς Τρόϊκα, μὲ τὴν φορολόγησιν τῶν πολυτέκνων. Τὸ παιδομάζωμα τῶν Ἑλληνοπαίδων τῆς Τουρκοκρατίας ἦτο φιλανθρωπότερον καὶ ὀλιγώτερον βάρβαρον. Αἱ συνεχιζόμεναι αὐτοκτονίαι τῶν ἀπηλπισμένων Ἑλλήνων ἆραγε δὲν προβληματίζουν οὔτε τοὺς Εὐρωπαίους, οὔτε τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν. Ὁ ἄνθρωπος ἐγένετο διὰ τὸ εὐρώ, ἢ τὸ εὐρὼ ἐγένετο διὰ τὸν ἄνθρωπον; Ἄς μᾶς ἀπαντήσῃ ἡ Εὐρώπη καὶ οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ τῶν Κυβερνήσεων τῆς τελευταίας τριετίας.

Διὰ ταῦτα:

Ἵνα μή, διὰ νὰ κρατήσητε ἁπλῶς τὸν θῶκον τῆς ἐξουσίας, καὶ οὕτως σᾶς ὀνειδίζουν μὲ ἀποστροφὴν αἱ ἐπερχόμεναι γενεαί, ὡς συνεργόν, ἔστω καλοπροαίρετον καὶ ἄκοντα, ὅμως κακῶς ἐκτιμήσαντα τὰς περιστάσεις, εἰς τὴν μεγαλυτέραν ἐθνικὴν προδοσίαν, κατ΄ ἐμέ, τῶν αἰώνων, ἀφοῦ τὴν Ἑλλάδα δὲν τὴν κατακτᾶ ἡ Γερμανία μὲ τὴν ἀνδρείαν της, ἀλλὰ μὲ τὴν πονηρίαν της καὶ παραδίδεται εἰς αὐτὴν ἑκουσίως ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν, ἄκοντος τοῦ λαοῦ, ἁπλῶς ἵνα μὴ κακοπαθήσῃ. Ἡ παροῦσα γενεά- καὶ αἱ περιστάσεις ἔχουσι πολλὰ κοινὰ διὰ τὸν ἐπαϊοντα ἱστορίαν, μὲ ἐκείνην τῆς περιόδου τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῶ 1204 ὑπὸ τῶν σταυροφόρων.

Σᾶς προτείνω, μὲ σεβασμὸν εἰς τὸ ἀξίωμά σας καὶ ταπεινοφρόνως, νὰ ἀναγνωρίσητε ἐπισήμως καὶ ὁμολογήσητε, τὸ κεκρυμμένον γεγονός, ἤτοι τὴν οἰκονομικὴν πτώχευσιν τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ ἐξέλθητε τῆς Εὐρωζώνης.

Προτρέψατε τὸν λαὸν νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὰς ἀξίας τοῦ μακραίωνος ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας, διὰ νὰ ἀντλήσῃ δυνάμεις ἐλπίδος καὶ αἰσιοδοξίας διὰ τὸ μέλλον, καὶ ἔτσι θὰ σταματήσουν αἱ αὐτοκτονίαι. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅσον ἀξίζει ἡ ψυχή μας δὲν ἀξίζει ὁ κόσμος ὅλος. Γι΄ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ φοβώμεθα ὄχι μόνον τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ πλούτου, ἀλλ΄ οὔτε καὶ αὐτὸν τὸν θάνατον. 

Ἀκυρώσατε τὰς δεσμεύσεις τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς δημοσίου περιουσίας.

Μὴ ξεπουλήσητε τὴν Ἑλλάδα. Πρᾶγμα ποὺ δὲν διενοήθησαν νὰ πράξουν, οὔτε οἱ ἀείμνηστοι Τρικούπης καὶ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, εὑρεθέντες εἰς παρομοίους περιστάσεις.

Ὁ δανεισμὸς ὁδηγεῖ τὴν Ἑλλάδα εἰς μόνιμον πτώχευσιν καὶ εἰς τὴν μόνιμον ἐξάρτησιν ἐκ τῶν δανειστῶν.

Ἀποδείξατε, ὅτι θυσιάζετε προθύμως τὸν ἑαυτόν σας, ἀλλ΄ ὄχι τὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποίαν μᾶς παρέδωκαν, ὡς πολύτιμον παρακαταθήκην οἱ πρόγονοι μας, μὲ τὸ αἷμα των.

Ἐπὶ πλέον, ἱκανοποιήσατε καὶ τὸ λαϊκὸν αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης καὶ τιμωρήσατε τοὺς ἐνόχους ἐκ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου. Ὁ λαὸς ἔχει ἤδη ἀρκετὰ τιμωρηθῇ.

Προτρέψατε τὴν νεολαίαν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ῥαστώνην, νὰ ἐπιστρέψῃ καὶ εἰς τὰς χειρωνακτικὰς ἐργασίας, τὰς ὁποίας καταδέχονται μόνον οἱ ἀλλοδαποὶ καὶ τότε ἡ ἀνεργία αὐτομάτως σχεδὸν θὰ ἐκλείψῃ.

Μὴ περιμένωμεν μὲ τὰ δανεικὰ νὰ ἐπανοικοδομήσωμεν τὴν χώραν μας. Ἄλλως θὰ μεταβληθῶμεν εἰς δούλους τῶν ξένων ἐνταῦθα, ἢ ἐν τῆ ἀλλοδαπῆ.

Ἐν κατακλεῖδι, ἔχομεν ὅλοι ἀνάγκην τῆς μετανοίας, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κληρικοὶ καὶ λαός, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέοι καὶ γέροντες, ἐρημίτες καὶ οἱ ἐν τοῖς πόλεσιν.

Ἐπίλογος

Εἷς σύγχρονος ἅγιος, ὀρθόδοξος καὶ Ἕλλην εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλὰ Ρῶσος τὴν  φυλετικὴν καταγωγήν, ὀνόματι Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, καὶ παρακολουθῶν τὰς τραγωδίας τῶν ἀνθρώπων τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ἔλεγε, «Εἶναι ἀδύνατον νὰ θεραπευθῇ ἡ ἀνθρωπότης μόνον μὲ πολιτικὰ μέτρα, γιατὶ ἡ ρίζα τῆς ἀρρώστιας εὑρίσκεται εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ πνεύματος, συνεπῶς, ὅσον ἀγνοεῖται τὸ ἐπίπεδον αὐτό, τόσον ἡ ἀσθένεια τοῦ κόσμου θὰ ἐπιδεινοῦται.»

Ὑπενθυμήσατε λοιπὸν εἰς τοὺς συναδέλφους σας πολιτικοὺς καὶ εἰς ὅλους τοὺς Ἕλληνας, ὅτι εἶναι πλέον καιρὸς ὅλοι μας νὰ καλλιεργήσωμεν καὶ τὴν ἁγιότητα, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου,  «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα (δῆλον τὰ ὑλικά) προστεθήσεται ὑμῖν». Ἡ ἑλληνορθόδοξος παράδοσίς μας, ὡς διεμορφώθη διὰ μέσου τῶν αἰώνων μᾶς παρέχει ὅλα τὰ ἐφόδια, τὴν ὁποίαν δυστυχῶς οἱ πλεῖστοι ἐξ ἡμῶν ἐν τῆ πράξει ἔχομεν ἀρνηθῆ, ἐν τε τῶ δημοσίῳ καὶ ἰδιωτικῶ βίῳ.

Ἔτσι θὰ ἀνορθώσωμεν τὴν χώραν μας.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐχόμενος καὶ αὖθις τὰ κράτιστα παρὰ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελῶ μετ΄ ἐξιδιασμένης τιμῆς.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός

ὁ τοῦ Φιλαδέλφου

 

Κοινοποίησις:

  1. Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Κάρολον Παπούλιαν.

 

  1. Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον καὶ Πρόεδρον τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κ.κ. Ἱερώνυμον.

 

  1. Ἐλλογιμώτατον Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, κ. Γ. Κοντόπουλον.

 

4.Ἐλλογιμώτατον Πρύτανιν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. Θεοδόσιον Πελεγρίνην. Καὶ

 

  1. Ἐλλογιμώτατον Πρύτανιν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ἰ. Μυλόπουλον.
Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ