Πρὸς τὸν κ. Γεώργιον Παπανδρέου πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος

Θέμα:
Α. Σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας-Παγκοσμιοποίησις
Β. Δημογραφικὸν πρόβλημα
Γ. ’Εκπαιδευτική – Γλωσσικὴ Πολιτικὴ.
Δ. ’Αναβάθμιση τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων
Ε. Τρομοκρατία
19 Ιουλίου 2018

 

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός 

Κελλίον Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73

Καρυαί 63086

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

’Εν ῾Αγίῳ Ὄρει τῆ 31ῃ.12.2005
Τῷ ’Εξοχωτάτῳ κυρίῳ

Γ. Παπανδρέου

Αρχηγῷ ’Αξιωματικῆς

Αντιπολιτεύσεως

Αθήνας

 

ΘΕΜΑ: Α. Σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας-Παγκοσμιοποίησις

              Β. Δημογραφικὸν πρόβλημα

              Γ. ’Εκπαιδευτική – Γλωσσικὴ Πολιτικὴ.

              Δ. ’Αναβάθμιση τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων

              Ε. Τρομοκρατία

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν καὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου ἔτους Σᾶς εὔχομαι ὁλοκαρδίως χρόνια πολλὰ καὶ πλούσιον τὸν ἐκ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ φωτισμόν, εἰς τοὺς ὁραματισμούς Σας, τὰς ἀποφάσεις καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν Σας.

Ἐπιτρέψατέ μοι ὅμως, ὡς Ἕλλην Πολίτης, μὲ πλουσίαν συνεισφορὰν ἀπὸ τὸ Κρητικὸν γενεαλογικὸν μου δένδρον, εἰς θυσίας καὶ ἀγῶνας διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ ζυγοὺς αἰώνων καὶ κατακτητῶν, νὰ Σᾶς ἐκθέσω τὰς κάτωθι σκέψεις:

*

1. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης νέας ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, δὲν πιστεύω, τὸ κόμμα Σας καὶ Ὑμεῖς προσωπικῶς νὰ διαπράξητε τὸ ἱστορικὸν λάθος, ὥστε νὰ ἐπιχειρήσητε νὰ πλήξετε τὸ σύστημα τῆς συναλληλίας εἰς τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ποὺ ἰσχύει ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Μ. Κωνσταντίνου τὸν 4ον αἰ. μ.Χ. καὶ τῆς μεταστροφῆς τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν ὀρθόδοξον χριστιανικὴν πίστιν!

Ἐκκλησία θεολογικῶς, εἶναι θεῖος καὶ ἀνθρώπινος ὀργανισμός, ἀποτελούμενος οὐχὶ μόνον ἀπὸ τοὺς λειτουργούς της, – ποὺ τὰ πρόσωπα ἔρχονται καὶ παρέρχονται-, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικὸς ὀρθόδοξος λαός, ὁ βεβαπτισμένος, καὶ ἐν τῇ πλειοψηφίᾳ του συντριπτικῶς ὀρθόδοξος.

Χάριν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπεβίωσε τὸ Ἔθνος εἰς τὴν ἱστορίαν, ἄλλως θὰ εἴχομεν ἀφομοιωθῇ καὶ ἐξαφανισθῇ, ὡς οἱ ἀρχαῖοι Χετταῖοι, Αἰγύπτιοι, Βαβυλώνιοι κ.λπ. Αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν τὴν γνωρίζουν καλὰ καὶ οἱ ἐχθροί μας.

Ὁ Ἑλληνισμὸς εἶχε τὸ μοναδικὸν προνόμιον, ἀπὸ ὅλους τοὺς λαοὺς νὰ δανείσῃ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν εἰς τὸν Θεόν, διὰ νὰ γραφῇ ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ καὶ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰς κατηγορίας τῆς Ἑλληνικῆς σκέψεως διὰ νὰ ἐκφράσῃ τὰ δόγματα καὶ τὰς αἰωνίους ἀξίας τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, γι΄ αὐτὸ καὶ εἶναι τὸ πνεῦμα του Οἰκουμενικὸν καὶ ἀληθῶς Παγκόσμιον καὶ μπορεῖ νὰ φέρῃ τὴν ἀληθινὴν παγκοσμιοποίησιν – μίαν παγκοσμιοποίησιν ποὺ δὲν θὰ βασίζεται εἰς τὴν ὕλην, τὸ χρῆμα καὶ τὰ συμφέροντα, ποὺ διαιροῦν, ἀλλὰ εἰς τὰς ἀξίας τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ φέρνει τὴν ἀληθινὴ παγκοσμιότητα, ἀδελφοσύνην, δικαιοσύνην καὶ εἰρήνην εἰς τὸν κόσμον. Αὐτὴ μόνον εἶναι ἡ ἀληθὴς νέα ἐποχή, καὶ τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον.

Ὁ ἀληθινὰ παγκοσμιοποιημένος ἄνθρωπος, ὅπως τὸν διδάσκει ὁ χριστιανισμός, δὲν χάνει τὸ πρόσωπόν του, δὲν γίνεται μᾶζα, δὲν χάνει τὴν Ἐθνικήν του ταυτότητα, τὴν ῥίζαν του, εἶναι κοσμοπολίτης καὶ συγχρόνως σέβεται τὸν λαόν του.

Ἡ παγκοσμιοποίησις αὕτη ἐκφράζεται κατεξοχὴν εἰς τὴν ῥῆσιν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ, βάρβαρος καὶ Σκύθης˙ πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. (Γαλ. 3,28-Κολ. 3,11)

Ἡ παγκοσμιοποίησις, ὅπου ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τοὺς συγχρόνους πολιτικούς, εἶναι ψεύτικη καὶ θὰ ἀποτύχῃ, διότι ἡ ἀληθὴς ἑνότης εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος μπορεῖ μόνον ἐν Χριστῷ νὰ ἐπιτευχθῇ.

Ἡ ἄλλη εἶναι τοῦ διαβόλου, τοῦ Ἀντι-Χρίστου.

Εἰς τὸ ὄνομα τῆς πατρίδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἔλαβον τὰ ὅπλα καὶ ἀπετίναξαν τὸν Τουρκικὸν ζυγόν. Μὴ λοιπὸν πληγώσετε τὰ κόκκαλα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν συναγωνιστῶν του.

Μεγάλαι προσωπικότητες τῆς Ἐθνικῆς Πολιτικῆς ζωῆς, πάλαι τε καὶ νῦν, ἐσεβάσθησαν τὴν πίστιν τοῦ λαοῦ καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, ἐν οἷς εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ὁ Ἰω. Καποδίστριας καὶ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπον πολὺ μακρύτερα ἀπὸ τοὺς συγχρόνους των.

Τῷ 146 π.Χ. ἡ Ἑλλὰς ὑπετάγη εἰς τοὺς Ρωμαίους, ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες μὲ τὴν πολιτιστικήν των ὑπεροχὴν ἤλλαξαν τὴν Ρωμαϊκὴν ἐξουσίαν, ἐξελλήνισαν τὸ Κράτος καὶ μὲ ἑνοποιὸν πνευματικὴν δύναμιν τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἀνανέωσαν τὸν γηρασμένον πνευματικῶς Ἑλληνισμὸν καὶ ἐκράτησαν τὴν ἑνότητα τοῦ Κράτους, μέχρι τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῷ 1453 μ.Χ. καὶ ἐπέζησαν!

Ὁ Ἑλληνικὸς κόσμος δὲν ἐγνώρισε θρησκευτικοὺς πολέμους, ὅπως ὁ Δυτικὸς κόσμος τῆς Εὐρώπης, τύπου Προτεσταντῶν καὶ Καθολικῶν. Δὲν ἐγνώρισεν ὁ Ἑλληνισμὸς διχασμούς, μονίμου χαρακτῆρος, τοῦ λαοῦ ποὺ νὰ ἀναγκάσῃ ἐκ τῶν πραγμάτων τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν νὰ λάβῃ οὐδετερότητα, ἔναντι τῆς θρησκείας (τύπου Γαλλίας, Γερμανίας ἢ Β. Ἰρλανδίας εἰς τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον), οὔτε συγκροτεῖται ἀπὸ πανσπερμίαν ἐθνοτήτων (πρβλ. ΗΠΑ καὶ Αὐστραλία).

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ἐγένετο ποτὲ Κράτος, ὅπως τὸ Βατικανόν.

Ὑπῆρξε μόνον Ἐθναρχοῦσα καὶ ἔσωσε τὴν Ἐθνικὴν συνείδησιν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν, ὅτε τὸ Κράτος τὸ Ἑλληνικὸν εἶχε καταλυθεῖ.

Οἱ ρόλοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ 1821, ὑπῆρξαν πάντοτε διακριτοί, αὐτοὶ τῆς συναλληλίας καὶ τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, ὑπηρετοῦντες τον ἕνα καὶ ἑνιαῖον Ἑλληνικὸν λαόν, μὲ ἑνιαίαν Ἐθνικὴν καὶ θρησκευτικὴν συνείδησιν.

Λάθη, μέσα εἰς τὴν ἱστορίαν, ἐγένοντο ἀπὸ Πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς λειτουργούς. Γι΄ αὐτὸ πάντοτε ἁρμόζει εἰς ὅλους μας ἡ μετάνοια καὶ ἡ αὐτοκριτική.

Ἤκουσα μὲ τὰ ἴδια μου τὰ ὦτα τὸν ἀείμνηστον πατέρα Σας, Ἀνδρέαν Παπανδρέου, ἐντὸς τοῦ Μεγάρου Μαξίμου τῶ 1987, ὅτε τὸν ἐπεσκέφθημεν, ὡς Ἱερὰ Κοινότης Ἁγίου Ὄρους, νὰ ὁμολογῇ ὅτι εἰς τὸ θέμα τῆς συγκρούσεως μὲ τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὸ θέμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, «παρεσύρθημεν ἀπὸ προτροπὰς ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ». Μὴ ἐπαναλάβητε τὸ λάθος. Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, παρὰ τὸ κῦρος ποὺ εἶχε εἰς ἡμέρας δόξης, δὲν ἔθεσε ποτὲ ἐπισήμως θέμα διαχωρισμοῦ Κράτους – Ἐκκλησίας, οὔτε ἀποσιωπήσεως τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰς ταυτότητας, καίτοι τοῦ ἐζητήθη, διότι ἦτο ῥεαλιστὴς καὶ ἐσέβετο τὸ λαϊκὸν αἴσθημα.

**

2. Φρονῶ καὶ ἐγὼ μαζὶ μὲ μίαν μεγάλην μερίδα Ἑλλήνων πολιτῶν, ὅτι τὸ ὀξύτερον πρόβλημα τῆς χώρας μας – πέραν τῆς δυσκολίας εἰς τὰ οἰκονομικά, ποὺ κάποτε θὰ ξεπερασθῇ -, εἶναι τὸ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ. Ὑπῆρξε λάθος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἡ καθιέρωσις τῆς ἐλευθερίας τῶν ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ, ἡ ὁποία δὲν ἰσχύει οὔτε εἰς Η.Π.Α., καίτοι εἶναι μία χώρα μοντέρνα καὶ ὑπὲρ τὰ τριακόσια ἑκατομμύρια πληθυσμοῦ.

Ἐὰν αἱ μητέρες τῶν Βουλευτῶν καὶ Ὑμῶν προσωπικῶς, εἶχον κάμει ἔκτρωσιν, Σεῖς δὲν θὰ ὑπήρχατε σήμερον!

Ἡ ἄμβλωσις εἶναι ἔγκλημα καὶ φόνος καὶ ἔχει στείλει ἀπὸ τὸ 1987, ποὺ μὲ τὴν ἰδικήν Σας ψῆφον καθιερώθη, ἑκατομμύρια Ἑλληνόπουλα εἰς τοὺς κάδους τῶν σκουπιδιῶν!

Ἐὰν τὸ κόμμα Σας ἐτίμησε τὸν κ. Σαρτζετάκην, διότι ἀντέστη εἰς τὸν φόνον τοῦ Λαμπράκη, καὶ δικαίως, τότε ποία εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας τὸν περιμένει μαζὶ μὲ ὅσους βουλευτὰς ὑπέγραψαν καὶ ἐψήφισαν τὸν ἐγκληματικὸν αὐτὸν νόμον; Θὰ ἐλαφρύνητε τὴν ψυχὴν τοῦ πατέρα σας στὸν Ἅδη, ἐὰν θὰ ἀλλάξητε τὸν νόμον.

Θὰ εἶναι πρᾶξις ὑψίστης γενναιότητος καὶ παραδειγματικῆς ταπεινοφροσύνης, μετανοίας καὶ αὐτοκριτικῆς νὰ ἀναλάβετε πρωτοβουλίαν καταργήσεως τοῦ Νόμου αὐτοῦ.

***

3. Παρηκολούθησα εἰς τὸ πρόσφατον παρελθὸν τοὺς ἀγῶνας τῶν ἑκάστοτε ὑπουργῶν Πολιτισμοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ διὰ τὴν ἐπαναφορὰν εἰς τὴν Ἑλλάδα τῶν ἀετωμάτων τοῦ Παρθενῶνος, ἀπὸ τὸ Βρεττανικὸν μουσεῖον, καὶ Σᾶς συγχαίρω γι΄ αὐτό.

Διηρωτήθην ὅμως μαζὶ μὲ ἄλλους πολίτας, διατὶ ταυτίζετε τὴν δόξαν τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ἰδίως τῆς Κλασσικῆς Περιόδου, τοῦ χρυσοῦ αἰῶνος τοῦ Περικλέους καὶ τῆς Δημοκρατίας, μόνον μὲ τὴν Ἀκρόπολιν; Τὰ Ἀθάνατα μνημεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, ὡς ἐξαφράσθησαν μὲ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, διαχρονικῶς, καὶ ἰδίως τῆς κλασσικῆς περιόδου μὲ τὸν Θουκυδίδην, τοὺς τραγικοὺς ποιητάς, τὸν Ἀριστοτέλην καὶ τὸν Πλάτωνα, ἀξίζουν ὀλιγωτέρας προσοχῆς ἀπὸ τὰ μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνος;

Δὲν γνωρίζω ἐὰν ποτὲ φιλοτιμηθοῦν οἱ Ἄγγλοι νὰ ἐπιστρέψουν αὐτά, ποὺ ἔκλεψαν, εἰς τὴν Ἑλλάδα. Εἶμαι ὅμως σίγουρος, ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ, ἐκακοποίησε τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ ὑπεβάθμισε εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης, εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ποὺ νὰ φαίνωνται εἰς τοὺς νέους μας «Κινέζικα», τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Μήπως λοιπὸν ἦρθε ὁ καιρὸς νὰ ἐπανορθώσητε τὸ λάθος Σας αὐτὸ καὶ νὰ ἐπαναπροσδιορίσητε τὴν Ἐκπαιδευτικήν Σας καὶ γλωσσικὴν Πολιτικὴν καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἐπαναφορὰν τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος καὶ ὀρθοῦ τονισμοῦ τῶν λέξεων διὰ νὰ ἐπανεύρῃ ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα τὴν μουσικήν της χάριν καὶ ὀμορφιὰ εἰς ὅλας τὰς μορφάς της διαχρονικῶς, ὁμηρικήν, ἀττικήν, βυζαντινὴν καὶ αὐτὴν τῶν Νεωτέρων χρόνων, εἴτε εἰς τὴν μορφὴν τῆς Καθαρευούσης εἴτε τῆς Δημοτικῆς;

Ὁ βιασμὸς ποὺ ἐπεβλήθη νομοθετικῶς, μὲ τὴν καθιέρωσιν ἑνὸς γλωσσικοῦ ἰδιώματος, τῶν ἀπαιδεύτων καὶ ἀγραμμάτων, μειώνει τὴν νοημοσύνην τῶν Ἑλληνοπαίδων, καταργεῖ μίαν μοναδικὴν γλῶσσαν, ζωντανὴν ἐπὶ χιλιετίας, καθ΄ ἣν στιγμὴν οἱ Ἄγγλοι δὲν ἀφαιροῦν οὔτε ἕνα περιττὸν γράμμα ἀπὸ τὰ ἄχρηστα ἐκεῖνα γράμματα τῆς γλώσσης των, οὐδὲ οἱ Κινέζοι καὶ οἱ Ἰάπωνες σκέπτονται νὰ ἀλλάξουν τὰ ἰδεογράμματά των, διότι ἡ δυσκολία τῆς ἐκμαθήσεως ὀξύνει τὸν νοῦν τῆς νεολαίας των.

Ἡ γλῶσσα ἐξελίσσσεται ἀπὸ τοὺς λογοτέχνας, τοὺς συγγραφεῖς καὶ ἀπὸ τὸν λαόν – ὡς συνέβη ἀνὰ τοὺς αἰῶνας τῆς διαμορφώσεως καὶ ἐξελίξεως της -, δὲν ἐπιβάλλεται βιαίως μὲ νόμους.

****

4. Ἔχετε ὑποχρέωσιν ἔναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ συμβάλητε καὶ Ὑμεῖς ὡς πρόσωπα καὶ κόμμα εἰς τὴν ἀναβάθμισιν τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων, τὸ ὁποῖον ἐσχάτως, ἐπὶ ἔτη, ἔχει ὑποστῇ βάναυσον κακοποίησιν καὶ ἀφήνει κακὸν παράδειγμα εἰς τὴν Νεολαίαν, ἡ ὁποία μακρυνομένη ἀπὸ τὰς αἰωνίους Χριστιανικὰς Εὐαγγελικὰς ἀξίας, γίνεται ἀνερμάτιστος, ἕρμαιον τῶν ναρκωτικῶν, τοῦ Ἔιτζ καὶ βλέπει τὴν ζωήν, χωρὶς βαθύτερον νόημα.

Τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος βαθύτερον σήμερον δὲν εἶναι μόνον οἰκονομικόν – εἶναι πρόβλημα πνευματικόν – πρόβλημα ἤθους ποὺ χρειάζεται ἀναβάπτισιν εἰς τὴν πλουσίαν παράδοσιν τοῦ λαοῦ μας, τὰς ἀξίας τοῦ πολιτισμοῦ μας, καὶ τὸ Ἑλληνικὸν φιλότιμον, ποὺ διακρίνει τὸν Ἕλληνα ἀπὸ τὴν φιλαυτίαν ἄλλων λαῶν καὶ τὸν ἐγωκεντρισμόν.

*****

5. Ἔτσι φρονῶ θὰ ἀντιμετωπισθῇ καὶ τὸ φαινόμενον τῆς Τρομοκρατίας. Ἐὰν καλλιεργήσωμεν τὸ ἦθος τῶν πολιτῶν παγκοσμίως, ὡς διδάσκει ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς τῆς ἀγάπης, τῆς μετανοίας, τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης, τῆς ταπεινοφροσύνης, ποὺ χρειαζόμεθα ὅλοι, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, καὶ ὁλόκληρος ἡ ἀνθρωπότης, τότε ἡ Τρομοκρατία θὰ ἐκλείψῃ ὡς φαινόμενον.

Ἡ Τρομοκρατία δὲν ἀντιμετωπίζεται μόνον μὲ ἀστυνομικὰ μέσα. Πρέπει οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς νὰ ἀπονείμουν δικαιοσύνην εἰς τὸ διεθνὲς περιβάλλον καὶ νὰ σεβασθοὺν τὴν ἰδιοπροσωπείαν τῶν λαῶν.

Ἐὰν ἀκούσητε τὴν ταπεινὴν φωνήν μου θὰ ἐπιτύχητε.

Δὲν Σᾶς ζητῶ οὔτε χρήματα, οὔτε ἀξιώματα, οὔτε δόξαν.

Σεβασθῆτε τὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ καθωδηγήσατε ὀρθῶς τὸν λαόν, καθὼς ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Ἐλευθέριος Βενιζέλος, καὶ τότε τὸ μέλλον θὰ εἶναι εὐοίωνον.

Θὰ συντελέσωμεν ὅλοι, ὥστε οἱ Εὐρωπαῖοι, εἰ δυνατόν, νὰ ἐξελληνισθοῦν, ὅπως εἰς τὴν Ῥωμαϊκὴν ἐποχήν, ἢ τοὐλάχιστον ἡμεῖς νὰ σώσωμεν τὴν πολιτιστικήν μας ταυτότητα καὶ ἰδιοπροσωπείαν καὶ μὴ ἀφομοιωθῶμεν, ἢ ἐξαφανισθῶμεν εἰς τὴν χοάνην τοῦ διεθνισμοῦ καὶ μιᾶς κακῶς ἐννοουμένης παγκοσμιοποιήσεως καὶ Ἐξευρωπαϊσμοῦ, πού, ἀπὸ Ἡγέται, θὰ μεταβληθῶμεν εἰς οὐραγούς, θὰ ἀπολέσωμεν τὴν ταυτότητα καὶ τὴν χώραν μας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον πιστεύω, ὅτι οὐδεὶς Ἕλλην Πολιτικός, τίμιος μὲ τὸν ἑαυτόν του καὶ εἰλικρινὴς μὲ τὸν λαόν, τὸ ἐπιθυμεῖ.

Τὸ συνθημα τῶν ἀνθελλήνων παλαιότερα ἦτο: «τοὺς Ἕλληνας θὰ ὑποτάξωμεν, ἐὰν τοὺς καταστρέψωμεν τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν θρησκείαν»(συνέντευξις εἰς CNN τοῦ Χένρυ Κίσσινγκερ)! Τώρα συμπληρώνουν τὸ σύνθημα: «καὶ ἐὰν ἀγοράσωμεν τὴν γῆ των».

Ἐπίλογος.

Ἕνας παληὸς Κρητικός, προσφάτως ἀποθανών, τῷ 1984, πατέρας διασήμων παιδιῶν, Καθηγητῶν εἰς Ἀμερικήν, εἰς Χάρβαρντ καὶ τὴν ΝΑΣΑ, ὀνόματι Καφᾶτος, ἔλεγε εἰς τὴν Ἀμερικανίδα νύμφην του, ὀνόματι Σάρρα, ποὺ ὠνείδιζε καὶ εἰρωνεύετο τοὺς Ἕλληνες, ὡς δῆθεν χαζούς: «Σάρρα, ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἐξυπνάδα, ποὺ κάνει καὶ ἐξαγωγήν, (καὶ ἐννοοῦσε προφανῶς καὶ τὴν ἐξυπνάδα τῶν παιδιῶν του), ἀλλὰ ὁ κόσμος δὲν θὰ σωθῇ ἀπὸ τοὺς ἔξυπνους, θὰ σωθῇ ἀπὸ τοὺς ἁγίους.»

Μπορεῖτε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νὰ ἐπαναφέρετε εἰς τὰς προτεραιότητας τῆς πολιτικῆς Σας τὴν καλλιέργειαν καὶ τὸ ὅραμα «τοῦ Ἁγίου», εἰς τὴν παρηκμασμένην πνευματικῶς Ἑλληνικὴν κοινωνίαν; Τότε θὰ μείνετε εἰς τὴν ἱστορίαν, οὐχὶ μόνον ὡς καλὸς πολιτικός – οἰκονομολόγος, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀληθὴς ἄνθρωπος, ποὺ θὰ ξεπεράσῃ τὸν θάνατον, θὰ μείνῃ εἰς τὴν Ἀθανασίαν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις εὐχαριστῶν διὰ τὴν ὑπομονήν Σας, διατελῶ μετ΄ ἐξόχου τιμῆς καὶ ἑορτίων εὐχῶν.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός ὁ τοῦ Φιλαδέλφου

τέως ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ὄρους Ἄθω

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ