Πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κον Προκόπιον Παυλόπουλον.
Θέμα: «Αἴτια τοῦ ἀδιεξόδου ἐκ τῆς κρίσεως»
4 Οκτωβρίου 2015

 

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς

Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73

63086 Καρυαὶ

Ἅγιον Ὄρος Ἄθω

 Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 4/10/2015
Ἀρ. Πρωτ. 60 Τῷ Ἐξοχωτάτῳ κυρίῳ

Προκοπίῳ Παυλοπούλῳ

Προέδρῳ τῆς Ἑλληνικῆς

Δημοκρατίας

Ἀθήνας

 

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Ἐπειδὴ πολλάκις ἤκουσα τὴν ἄποψίν Σας,

ὅτι ἡ Εὐρώπη καὶ τὸ Εὐρὼ εἶναι μονόδρομος διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς Ἑλλάδος, λαμβάνω ἀφορμὴν νὰ Σᾶς γράψω τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν, διὰ νὰ Σᾶς ἐκφράσω τὴν ῥιζικὴν διαφωνίαν μου, ἐν ὀνόματι αὐτῶν, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα των διὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Πιστεύω ἀπολύτως, παρακολουθῶν ἐκ τῆς Ἐρήμου, τὰ ὅσα συνέβησαν μετὰ τὸ 1981, ἔτος ἐντάξεως τῆς Ἐλλάδος εἰς τὴν Ε.Ο.Κ, ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἐζημιώθη θανασίμως ἐκ τῆς ἐντάξεως.

Ἡ ἔνταξις εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ τὸ Εὐρὼ ὡδήγησε εἰς τὴν οἰκονομικὴν καταστροφὴν καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος.

Ἠλλοίωσε πνευματικῶς, πολιτιστικῶς καὶ οἰκονομικῶς τὴν Ἑλλάδα.

Ἐξυπηρετεῖ μόνον τὴν Παγκοσμιοποίησιν καὶ τὰ σκοτεινὰ ἀντιλαϊκὰ διεθνῆ κέντρα, ἁμαρτωλῶν στοῶν καὶ σκοπῶν.

Καταλύει τὴν Δημοκρατίαν.

Ἀποκόπτει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ Πολιτισμοῦ της, τὰ ὁποῖα τὴν ἐκράτησαν δι΄ αἰῶνας καὶ χιλιετίας εἰς τὸ προσκήνιον τῆς ἱστορίας.

Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὁ πολιτισμὸς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ὀρθόδοξος χριστιανικὴ πίστις, ὑπῆρξαν διαχρονικῶς τὸ «ἅλας», ποὺ ἀπέτρεψαν τὴν σῆψιν καὶ τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐγκλωβίσει, ψευδῶς καὶ παραπλανητικῶς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, εἰς τὸ φέρετρόν του, ἤτοι τὴν παραμονὴν εἰς τὴν Εὐρωζώνην καὶ τὸ Εὐρώ.

Λυποῦμαι, ποὺ δὲν εἶμαι ἅγιος, διὰ νὰ ἀναστήσω ἐκ τῶν τάφων τοὺς ἥρωας τῆς ἐλευθερίας τοῦ 1821, διὰ νὰ ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τὴν τοιαύτην δουλείαν τοὺς Ἕλληνας καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Διατί ἆραγε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἡγέτας τῆς Ἑλλάδος ἐξέλιπε τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας καὶ τῆς φιλοπατρίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ εἰς τὸν Θεόν, τὸν ὁποῖον οὗτοι προέταξαν εἰς τὸ πρῶτον Σύνταγμα τῆς ἐν Τροιζῆνι Ἐθνοσυνελεύσεως;

«Τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος»

Τὸ ὄνομα τοῦτο ἀντικατέστησαν μὲ τὴν συνείδησίν των, ἡ ὁποία χωρὶς Θεόν, εἶναι δαιμονοκίνητος καὶ διεστραμμένη.

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, ἀναλογισθῆτε τὰς ἱστορικὰς εὐθύνας Σας καὶ φιλοσοφήσατε ἐκ νέου. Ὁ ἱστορικὸς τοῦ μέλλοντος θὰ εἶναι ἀδέκαστος.

 

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετ΄ ἐξιδιασμένης τιμῆς καὶ εὐχῶν.


Ἱερομόναχος Δαμασκηνός

ἐν τῷ ἀσκητηρίῳ τοῦ Φιλαδέλφου

τοῦ Ἁγίου ὄρους Ἄθω

 

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ