Πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κον Ἀλέξιον Τσίπραν
Θέμα:«α. Συνταγματικὴ ἀναθεώρησις
β. Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν»
14 Δεκεμβρίου 2016

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς

Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73

63086 Καρυαὶ

Ἅγιον Ὄρος Ἄθω

 Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 7/12/2016
 Ἀρ. πρωτ. 62 1. Τῷ Ἐξοχωτάτῳ
Κυρίῳ Ἀλεξίῳ Τσίπρᾳ,
Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος
Ἀθήνας
Κοιν. Ὡς πῖναξ ἀποδεκτῶν, ὅρα τελευταίαν σελίδα

Θέμα: «α. Συνταγματικὴ ἀναθεώρησις
β. Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν»

 

«θρησκείαν οἶδα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ σέβας˙
ἡ δ΄ εὐσέβεια προσκύνησις τῆς Τριάδος.»

Ἰω. Χρυσόστομος

 

 

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἡ ὑπάρχουσα συνταγματικὴ σχέσις τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας, δὲν εἶναι ἐπιλογὴ μιᾶς κομματικῆς παρατάξεως ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡγέτου. Εἶναι ἀποτύπωσις καὶ ἔκφρασις, καταστάλαγμα αἰώνων καὶ χιλιετιῶν, τῆς διαχρονικῆς σχέσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν Χριστιανισμόν, καρπὸς τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἰδιαιτερότης τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τὴν μοναδικότητα καὶ τὸ μεγαλεῖον τοῦ ὁποίου, ὡς ἐξεφράσθη ἰδίως εἰς τὴν περίοδον τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Νέας Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως, ἐθαύμασαν λαοὶ καὶ ἀπησχόλησε ἱστορικοὺς τῶν Ἐθνῶν, ὅσον οὐδεὶς ἄλλος πολιτισμὸς τῆς παγκοσμίου ἱστορίας.

Δὲν εἶναι ὁ Ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός, μόνον ἀνθρώπινος

πολιτισμός.

Εἶναι θεανθρώπινος πολιτισμός.

Γνῶσις καὶ ἀποκάλυψις τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, φρόνημα καὶ τρόπος ζωῆς.

Εἶναι ἡ φανέρωσις τῆς μοναδικῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὡς δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δυναμικῶς, διὰ τοῦ χριστιανικοῦ τρόπου ζωῆς ὁδεύει, πέραν τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου, εἰς τὴν ὑπέρβασιν τοῦ θανάτου καὶ τὴν θέωσιν, εἰς τὸν μέλλοντα καὶ ἀγήρω αἰῶνα, ἐν τῷ Θεῷ.

Εἶναι ἡ δόξα τοῦ Βυζαντίου.

Εἶναι τὸ ἅλας, τὸ ὁποῖον ἐκράτησε τὸν Ἑλληνισμὸν εἰς τὴν ἱστορίαν. Ἄλλως θὰ εἴμεθα ἀνάμνησις ἱστορική, ὡς οἱ Ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι, Ἀσσύριοι, Βαβυλώνιοι καὶ Χετταῖοι.

Οὐδεὶς ἄλλος λαὸς ἔχει τοιαύτην ἱστορικὴν συνέχειαν, ὡς ὁ Ἑλληνικὸς λαός.

Οὐδεὶς λαὸς διακρίνεται διὰ τὴν ἀναζήτησιν τοῦ θείου, ἀπὸ τῶν Ὁμηρικῶν χρόνων, ὡς ὁ Ἑλληνικὸς λαός.

Ἀπόδειξις τὰ σωζόμενα ἱερὰ μὲ κορυφὴν τὸν Παρθενῶνα.

Οὐδεὶς λαὸς ἀνεζήτησε τὴν Ἀλήθειαν περὶ Θεοῦ, κόσμου καὶ ἀνθρώπων, διὰ τῶν φιλοσόφων, ὅσον οἱ Ἕλληνες.

Κορυφαῖοι φιλόσοφοι, οἱ Σωκράτης, Πλάτων, Άριστοτέλης δὲν ἦσαν ἄθεοι.

Παραλλήλως πρὸς τὰς μελέτας τῆς φύσεως καὶ τῶν αἰσθητῶν, εἶχον μεταφυσικὰς ἀναζητήσεις διὰ τὰ νοητὰ καὶ ὑπὲρ αἴσθησιν.

Ἐντεῦθεν καὶ ὅταν «ἡ Χάρις καὶ Ἀλήθεια» ἐφανερώθη, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ Ἕλληνες μετήλλαξαν τὸν Ἑλληνισμὸν εἰς χριστιανικὸν Ἑλληνισμόν.

Παρθενὼν ἐγένετο ἐν Ἀθήναις, ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Ἀθηνιώτισσας καὶ οἱ κίονες τῶν ἀρχαίων ναῶν καὶ τὰ κιονόκρανα, ἐχρησιμοποιήθησαν νὰ οἰκοδομήσουν τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν τῆς πρωτευούσης τῆς αὐτοκρατορίας, Νέας Ρώμης – Κωνσταντινουπόλεως, τὸν Ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, δηλαδὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἐκεῖ παρήλασαν αὐτοκράτορες, Βασιλεῖς, Πατριάρχαι, λαοὶ καὶ ἡγεμόνες, δι΄ αἰῶνας καὶ χιλιετίας.

Τίς σοβαρὸς ἐπιστήμων ἢ ἄρχων εἶναι δυνατὸν νὰ ἀμφισβητήσῃ, ἕνα τοιοῦτον πολιτισμόν, ποὺ ἄντεξε εἰς τοὺς κραδασμοὺς τῆς ἱστορίας.

Συνεκίνησε ἔθνη, καὶ μετεμόρφωσε τὴν ἀνατολικὴν Εὐρώπην, εἰς χριστιανικὴν Ὀρθοδοξίαν, ἐξεχριστιάνισε τοὺς Σλαύους, ἐδίδαξε τὴν Γραφήν των, ἀπέκρουσε βαρβάρους καὶ ἐδέσποζε γιὰ αἰῶνας καὶ χιλιετίας τὸ Βυζαντινὸν Κράτος εἰς ὁλόκληρον τὴν ἀνατολικὴν Μεσόγειον.

Τίς σώφρων, τίς πολιτικὸς ἠγέτης, μὲ γνῶσιν τοῦ Πολιτισμοῦ τούτου, τίς νομικός, τίς μελετητὴς τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, θὰ τολμήσῃ νὰ διαρρήξῃ τὴν σχέσιν ταύτην τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Χριστιανικῆς ὀρθοδοξίας, ἰσχυούσης δι΄ αίῶνας καὶ ἀποτελούσης ἱστορικὴν συνείδησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Μόνον κομπλεξικοὶ καὶ ἄφρονες, ἡμιμαθεῖς καὶ φθονεροί, μόνον βιασταὶ τῆς διαχρονικῆς συνειδήσεως τοῦ λαοῦ, δικτατορικῶς φερόμενοι, ἀντιδημοκρατικῶς σκεπτόμενοι, ἐσκοτισμένοι πνευματικῶς, σκοταδισταί, ὑπάνθρωποι καὶ διεφθαρμένοι, ψυχικῶς καὶ σωματικῶς, ἀνόητοι καὶ ὑλισταί, εἶναι δυνατὸν νὰ τολμήσουν τοιοῦτον ἔγκλημα, ἤτοι τὴν διάζευξιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ τὴν πνευματικήν, ὑπερφυσικήν του σχέσιν μὲ τὸν Δημιουργὸν τῶν ὄντων, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Σύμπαντος, Τριαδικὸν Μόνον ἀληθινὸν Θεόν.

Μόνον ἐσκοτισμένοι διανοητικῶς, καὶ τυφλοί, ἀπολίτιστοι καὶ βάρβαροι, εἶναι δυνατὸν νὰ θεωροῦν, ὡς ἐκσυγχρονισμὸν τὴν ἀλογίαν, τὴν ἀποκτήνωσιν τοῦ ἀνθρώπου, τὴν διαστροφὴν τῆς ἐλευθερίας, καὶ τῶν φυσικῶν νόμων τῶν ὄντων καὶ τῶν ἀνθρώπων.

Ἆράγε ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς φρόνημα καὶ τρόπος ζωῆς, ἐπέφερε τὴν παροῦσαν οἰκονομικὴν καὶ πολιτικὴν κρίσιν; Ἆράγε αἱ ἀξίαι τοῦ Εὐαγγελίου, ἐδίδαξαν νὰ μεταβληθῶμεν εἰς ψεῦστας, ἀπατεῶνας, φιλαύτους, φιλαργύρους, κλέπτας καὶ προστύχους εἰς τὸν ἀτομικὸν καὶ κοινωνικόν μας βίον, πόρνους ἢ μοιχούς; Οὐδαμῶς.

Ἆράγε ἡ Ὀρθοδοξία κατέστρεψε τὸν οἰκογενειακὸν βίον; ἐδίδαξε τὰς αὐτοκτονίας, τὰς ἁρπαγὰς τῶν φορολόγων, τὴν ἀπανθρωπίαν τῶν τραπεζῶν, τὴν ἀρρωστημένην καὶ βάρβαρον παγκοσμιοποίησιν, τὴν συσσώρευσιν τοῦ πλούτου εἰς ὀλίγους, τὰς ἀδικίας, τοὺς φόνους καὶ τὸν πόλεμον, τύπου Συρίας, διὰ γεωστρατηγικὰ συμφέροντα; Τὴν προαγωγὴν τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς μὴ παρατηρουμένης οὐδὲ εἰς τὰ ἄλογα ζῶα; Τὴν ἐκρίζωσιν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπὸ τὰς ἑστίας των, τοὺς φόνους ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων;

Μήπως ἐδίδαξε τὸν τζιχαντισμόν; Τὴν τρομοκρατίαν; Τὴν ἀναστάτωσιν τῆς ὑφηλίου κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας διὰ τὰ πετρέλαια; Τὰς ἀμβλώσεις, τὰ ναρκωτικά, τὰς συζυγικὰς ἀπιστίας ἐν ὀνόματι τῆς ἐρωτικῆς ἀπελευθερώσεως; Ἡ ὀρθοδοξία ἔφερε τὰς ψυχολογικὰς ἀσθενείας;

Τοὐναντίον. Ὅστις εἶναι βαπτισμένος, ζῇ μὲ εὐλογημένον ἐκ Θεοῦ γάμον, φυλάσσει, δίκην λεμονανθοῦ εἰς τοὺς κήπους ἑσπεριδοειδῶν, τὴν ἁγνότητα καὶ παρθενίαν του μέχρι τοῦ γάμου, χαίρεται εἰς τὸν Γάμον τὴν γυναῖκα του, τὰ παιδιά του καὶ τὰ ἐγγόνιά του. Δὲν γνωρίζει διαζύγια καὶ τὰ παιδιά του δὲν κυκλοφοροῦν εἰς τοὺς δρόμους, ἐρείπια ψυχικῶς, ἀπελπισμένα, χωρὶς τὴν ἀγάπην τῶν γονέων των.

Μήπως ἡ Ὀρθοδοξία ἠμπόδισε τὴν πρόοδον τῶν ἐπιστημῶν; Οὐχί.

Ποῖος διέσωσε τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους; Τὰ Μοναστήρια καὶ οἱ Μοναχοί.

Τίς ἀγνοεῖ ὅτι τὰ λαφυραγωγημένα χειρόγραφα τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Φράγκων ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς βάσις τοῦ σημερινοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ;

Τίς ἀγνοεῖ τὴν ἀχαριστίαν τῶν Εὐρωπαίων;

Τίς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ἀθεΐα τῆς σημερινῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ὁδηγεῖ εἰς τὸ χάος τὴν Ἀνθρωπότητα;

Τίς ἀγνοεῖ τὰς αὐτοκτονίας εἰς τὴν Σουηδίαν, καίτοι ἔχει τὴν καλυτέραν οἰκονομίαν εἰς τὴν Εὐρώπην;

Τίς ἀγνοεῖ ὅτι σήμερον ἡ Ρωσσία τοῦ Ποῦτιν, συνεργάζεται μὲ τὴν ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, διὰ νὰ ἀνορθώσῃ – καλλιεργήσῃ τὰς χριστιανικὰς ἀξίας εἰς τὸν δημόσιον βίον, τὰς ὁποίας κατέστρεψε ἡ βία τοῦ Κομμουνισμοῦ;

Τίς Σᾶς ἐδίδαξε, κ. Πρωθυπουργέ, νὰ ἐξαπατήσητε τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, μετὰ τὸ δημοψήφισμα καὶ νὰ ἀθετήσητε τὰς προεκλογικάς Σας ὑποσχέσεις περὶ καταργήσεως τῶν μνημονίων;

Ἀσφαλῶς οὐχὶ ἡ χριστιανικὴ ὀρθοδοξία. Διὸ καὶ τώρα περιθωριοποιεῖσθε εἰς τὸν δημόσιον βίον, ὡς καὶ οἱ προκάτοχοί Σας μνημονιακοὶ Πρωθυπουργοί.

Τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς ἐπιβεβαιώνει ἡ ἐπισυναπτομένη ὑπ΄ ἀρ. 55/20-3-2015 ἡμετέρα πρὸς ὑμᾶς ἐπιστολή, τῆς ὁποίας, ἐὰν εἴχατε ἐκτιμήσει ὀρθῶς τὰς εἰσηγήσεις, ἄλλαι θὰ ἦσαν αἱ τῦχαι τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ Ὑμῶν προσωπικῶς.

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Τὰ λάθη εἶναι ἀνθρώπινα˙ ὅταν ὅμως συνεχίζωνται εἶναι δεῖγμα ἀνοησίας καὶ ἐγωϊσμοῦ.

Ἐπαναπροσδιορίσατε τὴν Πολιτικήν Σας.

Δὲν Σᾶς ἐπροβλημάτισε τὸ BREXIT; Γιατί ἐπιμένετε εἰς τὴν παραμονὴν εἰς τὴν Εὐρωζώνην; Ὑπάρχει διέξοδος; Ἐκαλυτέρευσε ἡ οἰκονομία; Διεκόπη τὸ ξεπούλημα τῆς κρατικῆς περιουσίας; Ὄχι.

Ἀνεπτερώσατε τὴν αἰσιοδοξίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ; Οὐδαμῶς.

Ἀντεστρέψατε τὸ ρεῦμα τῆς μεταναστεύσεως τῶν Ἑλλήνων; Οὐχί.

Ἐφυλάξατε τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος; Τοὐναντίον τὸ κράτος κατεκλύσθη ἀπὸ θύματα ἐγκληματικῶν πολέμων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Εἴχατε τὸν ἀνδρισμὸν νὰ εἴπητε εἰς τὸν Πρόεδρον Ὁμπάμα καὶ τοὺς ἐμπλεκομένους εἰς τὴν Συρίαν νὰ σταματήσουν τὸν πόλεμον; Οὐχί.

Τότε ὑποκρίνεσθε καὶ ἐμπαίζετε τὸν κόσμον.

Ἡ παγκοσμιοποίησις εἶναι μιὰ τρέλλα. Εἶναι μιὰ ἀπάτη. Ἔγκλημα ἐναντίον τῶν λαῶν καὶ τῆς ἀνθρωπότητος.

Γιατί δὲν ἀντιδρᾶτε; Μήπως εἶσθε ἐντολοδόχοι σκοτεινῶν κέντρων, διὰ νὰ καταστραφοῦν πολιτισμοί, ἔθνη καὶ λαοί, ἠθικαὶ καὶ πνευματικαὶ ἀξίαι; Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία;

Λυποῦμαι διότι σήμερον εἰς τὴν Ἀληθινὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὑπάρχουν ἀνάξιοι τοῦ Χριστοῦ, τῶν περιστάσεων καὶ τῆς δυσκολίας τῶν καιρῶν, πνευματικοὶ ἡγέτες, Πατριάρχαι, Ἀρχιεπίσκοποι, Ἀρχιερεῖς, Μονάζοντες, ἐκτὸς ἐλαχίστων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων, διὰ νὰ ἔχουν τὸν πνευματικὸν ἀνδρισμόν νὰ Σᾶς ὑποδείξουν, ὅτι ἀκολουθεῖτε λάθος δρόμον, ὁδηγεῖτε τοὺς λαοὺς εἰς τὸ Χάος. Ἀντ΄ αὐτοῦ τοὐναντίον συμπράττουν εἰς τὴν ἄλογον πολιτικήν Σας, τὴν πολιτικὴν τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων τῶν ὀλίγων καὶ ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἐξαθλίωσιν τῶν λαῶν καὶ εἰς τὴν ἀποδόμησιν τῶν πνευματικῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν, Σᾶς κολακεύουν καὶ συντρώγουν μαζί Σας, ὡς καὶ μὲ τοὺς πρωταιτίους τῶν πολεμικῶν ἐγκλημάτων.

Δὲν εἶναι πρόθυμοι διὰ θυσίαν τῶν θρόνων καὶ τῆς ζωῆς των, κατὰ μίμησιν τοῦ Σταυρωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀνάξιοι τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων τοῦ χριστιανισμοῦ.

Ἀντὶ νὰ εἶναι ὁμολογηταὶ μετεβλήθησαν εἰς διπλωμάτας˙ τὴν μόνην ἁμαρτίαν, τὴν ὁποίαν κατεδίκασεν ὁ Χριστὸς μὲ τὸ «οὐαί».

Ἔτσι συνεχίζεται, ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα. Δὲν πρόδωσε μόνον τὸν Χριστὸν ὁ Ἰούδας εἰς τὴν Ἱστορίαν. Εἰς τὴν διαδρομὴν τῶν αἰώνων ὑπῆρξαν πολλοὶ Ἰοῦδες, μὲ τὸ ἔνδυμα τοῦ χριστιανοῦ ποιμένος.

Γνωρίζω ὅτι, ἐνδεχομένως, εἰς τὴν προσωπικήν Σας ζωήν, κάποιοι Ἰοῦδες, ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, Σᾶς ἀπογοήτευσαν.

Μὴ ταυτίζητε τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, μὲ τοὺς τοιούτους ψευδοποιμένας.

Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἔσχε ἱερὰς ἐξετάσεις οὔτε θρησκευτικοὺς πολέμους, τύπου Μπέλφαστ Βορείου Ἰρλανδίας καὶ Σταυροφοριῶν. Δὲν ἐπεβλήθη ὁ Χριστιανισμὸς διὰ τῆς βίας. Τὴν βίαν ἤσκησαν οἱ διῶκται τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ Νέρων, ὁ Διοκλητιανός κ. ἄ. , οὐχὶ οἱ Χριστιανοί.

Οἱ Ἅγιοι ἀπόστολοι ἐκήρυξαν τὴν χριστιανικὴν ἀλήθειαν- δὲν τὴν ἐπέβαλον οὔτε μὲ τὰ ὅπλα, οὔτε μὲ τὴν βίαν τοῦ κρατικοῦ νόμου. Ἤλλαξαν ἐν ἐλευθερίᾳ τὰς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐλευθέρωσαν τὴν κτίσιν ἀπὸ τὴν προσκύνησιν τῶν εἰδώλων καὶ τὴν τυραννίαν τοῦ διαβόλου. Τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὴν λατρείαν τῶν δαιμόνων Σᾶς εἰσηγοῦνται ἄφρονες θεολόγοι καὶ ψευδοποιμένες Ἀρχιερεῖς – μὴ τοὺς ἀκούσετε.

Εἰς τὸ Βυζάντιον ὁ νόμος δὲν ἐπέβαλε τὴν χριστιανικὴν ἀλήθειαν, ἁπλῶς ἀπετύπωνε εἰς τοὺς νόμους τὸ εὐσεβὲς φρόνημα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ, τὴν προσήλωσίν του εἰς τὸν Χριστόν.

Δὲν εἶναι κατ΄ ἐξοχὴν ὑπεύθυνος τῆς συγκρούσως μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, ὁ κ. Φίλης. Κατ΄ ἐξοχὴν ὑπαίτιος εἶναι ὁ παραμένων εἰσέτι ὡς σύμβουλος καὶ τοῦ νέου ὑπουργοῦ Παιδείας, ὁ κ. Γιαγκάζογλου καὶ ἡ ὁμήγυρίς του. Υἱὸς ἱερέως. Ἐὰν παραμείνῃ εἰς τὴν θέσιν τοῦ Συμβούλου καὶ τοῦ νέου Ὑπουργοῦ θὰ ἐπαναληφθῇ ἡ σύγκρουσις μὲ τὴν Ἐκκλησίαν. Καὶ αὐτὸ θὰ ὁδηγήςῃ εἰς περαιτέρω πολιτικὴν φθορὰν τῆς Κυβερνήσεως καὶ θὰ Σᾶς περιθωριοποιήσῃ συντομώτερον εἰς τὸν δημόσιον βίον τῆς χώρας.

Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει ἀνάγκη τὸν Καίσαρα διὰ νὰ ἐπιβιώσῃ εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Ὁ Καῖσαρ (τὸ Κράτος) ἔχει ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς δυνάμεως τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδόξου ἀληθείας, διὰ νὰ μὴ σαπίσῃ.

Ἡ κρατικὴ ἐξουσία εἰς τὸ Βυζάντιον εἶχε ἐμποτισθῇ εἰς τοὺς νόμους καὶ τὸν δημόσιον βίον ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξον χριστιανικὸν πνεῦμα, δι΄ ὃ καὶ δημιούργησεν τὸν πολιτισμόν, ὁ ὁποῖος θαυμάζεται παγκοσμίως.

Ἡ παρακμὴ τῶν ἀξιῶν αὐτῶν καὶ αἱ πλᾶναι τῶν αἱρέσεων συνετέλεσαν εἰς τὴν διάλυσιν τοῦ συνεκτικοῦ δεσμοῦ τῆς αὐτοκρατορίας.

Ἡ βαρεῖα φορολογία εἰς τὰς ἀνατολικὰς ἐπαρχίας τοῦ Βυζαντίου συνετέλεσε, ὥστε οἱ γηγενεῖς πληθυσμοί, νὰ δεχθοῦν, ὡς ἐλευθερωτάς, τοὺς Ἄραβας κατακτητάς, τὸν 7ο μ.Χ. αἰῶνα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλειαν τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν τῆς αὐτοκρατορίας.

Ἡ ἐκχώρησις, ἀπ΄ τὸν 11ο αἰ., οἰκονομικῶν προνομίων εἰς τοὺς Ἐνετοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἔσχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὸν οἰκονομικὸν ἔλεγχον τῆς αὐτοκρατορίας ὑπὸ ξένων ἐχθρικῶν πρὸς τὴν ἐπιβίωσιν τῆς αὐτοκρατορίας δυνάμεων.

Ἡ πτῶσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῷ 1204 μ.Χ. εἰς τοὺς Φράγκους, ὑπαιτιότητι ἡμετέρων φιλάρχων, ἀναξίων αὐτοκρατόρων, διέσπασε τὴν ἑνότητα τῆς αὐτοκρατορίας, μὴ δυνηθείσης εἰς τὸ ἑξῆς, λόγῳ τῆς διασπάσεως, νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὴν ἐπέλασιν τῶν Τούρκων, μετὰ τὴν ἧτταν τοῦ Ματζικέρτ, τῷ 1071 μ.Χ., καὶ ὡδήγησε ταύτην εἰς τὴν πτῶσιν αὐτῆς τῷ 1453 μ.Χ.

Κατὰ τοὺς ζοφεροὺς αἰῶνας τῆς Τουρκοκρατίας, ὁ Ἑλληνισμὸς διετηρήθη εἰς τὴν ἱστορίαν διὰ τῆς γλώσσης ὁμιλουμένης εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν θείαν λατρείαν τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, εἰς τὰ κρυφὰ σχολειά, καὶ μὲ τὸ περίφημον κοινοτικὸν σύστημα ὀργανώσεως τοῦ βίου τῶν ὑποδούλων.

Τὸ κοινοτικὸν σύστημα κατέστρεψεν ἡ Κυβέρνησις Σημίτη μὲ τὴν μετατροπήν του εἰς τὸ σύστημα διοικήσεως Καπποδίστρια-Καλλικράτη.

Ἡ παγκοσμιοποίησις τῆς οἰκονομίας καὶ ὁ Διεθνὴς Σιωνισμός, μέσω τῶν σκοτεινῶν στοῶν τῆς Μασσωνίας, ἔχει ὡς στόχον τὴν καταστροφὴν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Μοναδικὸν γνώρισμα τοῦ ἀρρωστημένου Σιωνισμοῦ, τοῦ ξένου πρὸς τὸ ἀληθὲς πνεῦμα τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τοῦ ἀληθοῦς Μεσσίου, τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ προσκύνησις, μέχρι σήμερον, τοῦ «χρυσοῦ μόσχου» τῆς Σιναϊτικῆς ἐρήμου, εἰς βάρος τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Ὅταν ὁ Χριστὸς ἐπειράσθη ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, μὲ τὴν ἐρώτησιν «ἔξεστι δοῦναι φόρον Καίσαρι ἢ οὐ;» ἀπήντησε: «Τί μὲ πειράζετε, ὑποκριταί; Ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή;» Οἱ δὲ εἶπον˙ «Καίσαρος». Καὶ ὁ Χριστὸς ἀπήντησεν: «Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος, Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ, τῷ Θεῷ». Καὶ ἀφέντες Αὐτὸν πρὸς καιρόν, ἀπῆλθον. Ἀργότερον οἱ ἴδιοι τὸν ἐσταύρωσαν. Ὁ θάνατός Του ὅμως κατεπάτησε τὸν θάνατον, διότι ἦτο Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.

Ἐπιλογὴ τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν εἶναι οἱ διωγμοὶ διὰ τὴν ἀλήθειαν, ὁ θάνατος καὶ ἡ θυσία. Ὁ ἀληθὴς χριστιανὸς δὲν φοβεῖται τὸν θάνατον.

«Χριστὸς Ἀνέστη!»

«Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο».

Ἐκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι ἐσταύρωσαν τὸν Χριστόν, οἱ Φαρισαῖοι δηλαδή, «τοὺς πῆρε ὁ διάβολος», διότι δὲν μετενόησαν. Ἐπλήρωσαν μὲ ἀργύρια τοὺς στρατιώτας διὰ νὰ κρύψουν τὴν ἀλήθειαν, ὡς πράττουν συνήθως οἱ ἔνοχοι.

Ἐπιλέξατε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ἢ τὸν Χριστὸν ἤ τὸν διάβολον. Εἶσθε ἀπόλυτα αὐτεξούσιος˙ ἀλλ΄ οὐχὶ ὅμως ἀληθῶς ἐλεύθερος, χωρὶς τὸν Χριστόν.

Τὴν ἀλήθειαν ταύτην κατενόησαν, ὄχι μόνον οἱ βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες τῆς σχεδὸν δισχιλιετοῦς των αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἥρωες τῆς ἐλευθερίας τοῦ 1821, δι΄ ὃ καὶ προέταξαν «τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», εἰς τὸ πρῶτον Σύνταγμα τῆς Α΄ ἐν Τροιζῆνι Ἐθνοσυνελεύσεως, τῷ 1822, τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ δηλώσουν ἐν συνεχείᾳ, ὅτι ὁ δημόσιος βίος τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀδιάρρηκτα ἑνωμένος μὲ τὴν Χριστιανικὴν Ὀρθοδοξίαν, δι΄ αἰῶνας καὶ χιλιετίας.

Τὴν σχέσιν ταύτην τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τὸ Σύνταγμα τοῦ Κράτους καὶ τὸν δημόσιον βίον ἐσεβάσθησαν ἀνεξαιρέτως ὅλοι οἱ Πρωθυπουργοὶ τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους, μέχρι τῆς ἐνάρξεως τῶν μνημονίων, δι΄ ὧν ἐδεσμεύθη ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία.

Ὁ κατ΄ ἐξοχὴν δημιουργὸς τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος, μὲ δάφνας εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν, μετὰ τοὺς ἥρωας τοῦ 1821, πρωθυπουργὸς Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὅτε τοῦ ἐζητήθη νὰ θεσμοθετήσῃ τὸν πολιτικὸν γάμον, ἠρνήθη μὲ τὸ αἰτιολογικόν, ὅτι εἶναι ἀντίθετος μὲ τὰ δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὴν εὐαισθησίαν του, διὰ νὰ σεβασθῇ τὴν εὐσέβειαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐξεδήλωσεν, ὅτε τῷ 1930, ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Ἀτατούρκ, νὰ δοθῇ ἡ θαυματουργὸς εἰκὼν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τοῦ Πόντου, ἡ φυλασσομένη σήμερον εἰς τὸ Βέρμιον ὄρος. Τὸ αὐτὸ ἔπραξε καὶ διὰ τὸ αἴτημα τῶν προσφύγων τῆς Σμύρνης, νὰ μεταφέρουν τὸ τέμπλον τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Σμύρνης, Ἁγίας Φωτεινῆς, ὃ σήμερον κοσμεῖ τὸν ὁμώνυμον ναὸν εἰς τὴν Νέαν Σμύρνην.

Αἱ νῖκαι του εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν, δὲν τοῦ προεκάλεσαν ἀλαζονείαν.

Ὑμεῖς, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἀπελθόντες μνημονιακοὶ πρωθυπουργοί, καὶ σημερινοὶ βουλευταί, ὑπαίτιοι τῶν σημερινῶν ἀποτυχιῶν εἰς τὰ οἰκονομικά, μὲ ποίας νίκας θὰ τολμήσητε νὰ διαζεύξητε τὸν δημόσιον βίον ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ νὰ βιάσητε τὴν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων, μεταλλάσσοντες αὐτὴν διὰ τῆς Πανθρησκείας ἢ τῆς ἀθεΐας;

Μήπως θέλετε νὰ ἀποπροσανατολίσητε τὴν προσοχὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὰς ἀποτυχίας Σας; Διὰ τί ἐπιχερεῖτε νὰ καταστρέψητε τὰ καλῶς κείμενα;

Ἐὰν ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος εἶχε τὸ στοιχειῶδες ἑλληνικὸν φιλότιμον, θὰ ἔπρεπε ἅπαντες, μηδενὸς ἐξαιρουμένου, νὰ ἀποχωρήσωσι, οἰκείᾳ βουλήσει, ἀπὸ τὸν δημόσιον βίον, καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ἐκλέξῃ νέους καὶ ἀδιαφθόρους, διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος, μακρὰν ξένων συμφερόντων.

Ἐξοχώτατε κύριε πρωθυπουργέ,

Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα, ὅτε ὁ Θεὸς θὰ κρίνῃ τοὺς ἀνθρώπους ἀναλόγως τῶν βεβιωμένων, εἷς ἀσκητὴς τῆς ἐρήμου, ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος εἶπε, διὰ τοὺς κολασθησομένους: «Οἵτινες εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν (δηλ. τοῦ Θεοῦ), τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται. Καὶ τί φρικτὸν ἐκεῖνο, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον». Κατὰ συνέπειαν ἡ ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν ἀνταπόκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Κόλασις.

Εὔχομαι ὁλοκαρδίως ἅπαντες οἱ πολιτικοὶ καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς νὰ συνειδητοποιήσωμεν τὰ λάθη μας, διὰ νὰ ἐπανοικοδομήσωμεν μὲ τὰς ἀξίας μας, τὸν δημόσιον καὶ ἰδιωτικὸν βίον, ὡς καὶ νὰ μὴ δοκιμάσωμεν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι τὸ ἀτελεύτητον κολαστήριον τῆς θείας ἀγάπης.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετ΄ ἐξιδιασμένης τιμῆς καὶ εὐχῶν.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός ὁ τοῦ Φιλαδέλφου

Κοινοποίησις:

1. Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

κ. Παυλόπουλον

2. Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων

κ. Γ. Βούτσην

3. Ἀρχηγὸν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως

κ. Κυρ. Μητσοτάκην

4. Ὑπουργὸν Παιδείας

κ. Γαβρόγλου

5. Πρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου

κ. Βασ. Θάνου-Χριστοφίλου

6. Πρόεδρον Συμβουλίου Ἐπικρατείας

κ. Ν. Σακελλαρίου

7. Πρόεδρον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

κ. Ἀθ. Βαλτινόν

8. Πρύτανιν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ. Μελέτιον – Ἀθανάσιον Δημόπουλον

9. Πρύτανιν Ἀριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης

κ. Περ. Μήτκαν

10. Πρύτανιν Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου

κ. Ἰω. Γκόλιαν

Κατηγορίες ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ